พรเพื่อชีวิต


อาบอรุณอุ่นรวีปีใหม่แล้ว
เสียงเพลงแว่วสวัสดีมีสุขสันต์
เติมความหวังพลังใจให้แก่กัน
อาบน้ำใจแบ่งปันประโยชน์ชน


คิดถึงสิ่งที่ดีเพื่อชีวิต
สิ่งศักดิ์สิทธิ์พรเลิศบังเกิดผล
สดับศีลสดใสชัยมงคล
กล่อมกมลอิ่มเอมเปรมปรีดา


อุดมพร อุดมโชค โภคทรัพย์
ประสงค์ใด ได้รับ กันถ้วนหน้า
ไมตรีจิต มิตรภาพ ฉาบโลกา
แผ่เมตตา ส่งความสุข ทุกท่านเทอญ
ปาริช

ประพันธ์ในนามหนังสือพิมพ์ไทย แอล.เอ.Enter Website