ผู้นำชุมชนกับการสร้างเครือข่ายกับผู้รักษากฎหมาย

ตามที่ผมได้เคยเขียนเกี่ยวกับการที่จะมีองค์กรที่เข้มแข็งได้ ต้องมี 4 ปัจจัยที่เรียกว่า 4 C’s

1. Capital: เช่นใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ สะสมส่วนหนึ่งสร้างกองทุนสำหรับช่วยเหลือสมาชิกในยามฉุกเฉิน ทุนใช้ในการประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาเพิ่มความรู้ทักษะให้กับสมาชิก เงินกองทุนนี้จะมาจากไหนไม่ได้ นอกจากคนในองค์กรหรือได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลนั่นเอง ความศรัทธาที่สมาชิกบริจาคกับผู้นำองค์กร ที่มีทีมงานจากคณะกรรมการที่มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อาสาเข้ามาช่วยองค์กรอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกเวลา

2. Competency: สมรรถนะผู้นำองค์กรต้องมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ สรุปว่าผู้บริหารจัดการองค์ ควรมีจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความเป็นผู้นำในการกล้าตัดสินใจ เมื่อมีข้อมูลและยอมรับความคิดเห็นจากคณะทีมทำงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งยังต้องมีการนำแผนบริหารจัดการนำแผนปฏิบัติการมาใช้ ทั้งนี้บุคลากรที่พร้อมสละเวลา ความสามารถทำงานให้ และที่สุดท้ายเมื่อมีปัญหา สามารถแก้ไขได้

3. Connections and Collaborations : องค์กรที่เข้มแข็ง ต้องหาโอกาส สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ นักการเมือง และผู้รักษากฎหมายต่าง ๆ ตำรวจ สรรพากร เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ช่วยในการเรียกร้องสิทธิอันพึงได้ให้กับสมาชิก การช่วยเหลือนักการเมืองในการที่ให้พวกเขาได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประชาชนหลายสมัย เป็นต้น เราต้องการที่จะบอกให้นักการเมือง ผู้รักษากฎหมายว่า เราเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ส่วนเกิน ของชุมชนในสังคมนี้ พร้อมที่จะเทคะแนนเสียง หรือทุนทรัพย์สนับสนุนพวกเขา

4. Commitment and Communication: ปัจจัยนี้มีความสำคัญมาก เพราะผู้นำที่ไม่มีผู้ตาม องค์กรก็ไม่เติบโต ไม่มีบารมี และศรัทธาจากสมาชิกในองค์กร การเลือกผู้เข้าร่วมงาน จำเป็นต้องสรรหาคนที่มีความสามารถ ต้องรู้ว่าเขามีขีดความสามารถเท่าใด มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีไหม บางคนทำงานดี แต่ไม่มีใครอยากฝากผีฝากไข้ด้วย ก็ทำงานด้วยลำบาก อาสาสมัครต้องมีความอดทน สามารถถูกวิจารณ์ได้ ติเพื่อก่อได้ มีความพร้อมที่จะเสียสละเวลา ความรู้ และทรัพย์ เพื่อส่วนรวมได้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสประสานให้ผู้นำชุมชนไทย เข้าร่วมพิธีพบปะและสนทนากับผู้บัญชาการตำรวจแอลเอพีดี Chief Michel R. Moore เรียกว่า “Asian Pacific Islander Community Forum” จัดโดยสมาคมผู้สูงอายุเกาหลี (Korea town Senior & Community Center)

บางท่านอาจจะสงสัยว่า เราชาวไทยไปเกี่ยวอะไรด้วย ต้องอธิบายว่า คำว่า Asian Pacific Islander Community หมายถึง คนที่มาจากถิ่นฐานเดิมของชาวเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ หรือ เอเชียแปซิฟิค ที่รวมถึงคนในประเทศจีน เกาหลี ฟิลิปปินส์ เขมร ลาว ไทย มาเลเซีย ปากีสถาน เวียดนาม ส่วน Pacific Islanders รวมถึงคนที่เป็นพวกชาวฮาวาย กวม ซามัว หรือเกาะต่างๆ ใน Pacific

ผบ.แอลเอพีพี ดูแลคนในซิตี้แอลเอ. กว่า 4 ล้านคน มี 21 สถานีตำรวจ ผู้ใต้บังคับบัญชากว่า 13,500 นาย ท่านเห็นความสำคัญของชุมชนชาวเอเซียเหล่านี้มาก จัดฟอรั่มแบบนี้กับชุมชนเอเชียปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของท่าน แผนปฎิบัติการ ตลอดจนการมารู้จักและรับฟังปัญหาต่างๆจากผู้นำชุมชน เพื่อการทำงานร่วมกับแอลเอพีดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณผู้นำชุมชนไทยที่ได้เข้าร่วมสนทนา พบปะในครั้งนี้ รวมถึงคุณแชนซี่ มาร์เทอเรล ผอ.ไทยซีดีซี, คุณกนิษฐา เพอร์ไรดา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และทีมงาน คุณตัน พัฒนะ คุณจีน่า ปรีชา นายกสภาไทยทาวน์ในลอสแอนเจลิส และนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา คุณดิศพงษ์ มงคล และภรรยา ที่มาร่วมงานด้วย

ผบ.แอลเอพีดี Michael Moore ยกทีมบริหารชาวเอเชีย-อเมริกัน ที่ท่านได้แต่งตั้งเป็นทีมบริหาร เพื่อสร้างความประทับใจให้พวกเราชาวเอเชียได้รู้ว่า คณะบริหารของท่านมีตัวแทนจากชุมชนในระดับหัวหน้าด้วย ไม่ใช่มีแต่คนผิวขาว เช่น

1. Deputy Chief ผู้ช่วยผบ. Dominic Choi (สองดาวที่ปกเสื้อ) ชาวเกาหลี-อเมริกัน ดูแลสถานีทั้งหมดในเขต Central Bureau

2. Deputy Chief ผู้ช่วยผบช. Blake Chow (สองดาว) ชาวจีน-อเมริกัน ดูแลความปลอดภัยของ Transit Bureau ดูแลด้านรถเมล์ รถไฟฟ้า ที่วิ่งในซิตี้แอลเอทั้งหมด.

3. Commander (หนึ่งดาว) Donald Graham เป็นชาวฟิลิปปินส์-อเมริกัน ที่ดูแลคนไร้ถิ่นที่อยู่ Homeless Coordinator

Chief Moore ได้รับเสียงปรบมือดังมาก เมื่อได้แนะนำทีมบริหารชาวเอเชีย-อเมริกันเหล่านี้ และก็บอกว่า ยังมีตำแหน่งอื่นๆ ที่ยินดี แต่งตั้งเพื่อให้เข้ามาดูแลลพวกเราชาวเอเชีย-อเมริกัน ด้วย

นโยบายหลักที่ได้บอกกับพวกเราได้รู้ รวมถึง

1. ความพยายามเจาะลึกในชุมชน เพื่อหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นตำรวจแอลเอพีดี อีก 500 ตำแหน่ง โดยเฉพาะในชุมชนเอเชีย ที่นับวันตำรวจเอเชีย-อเมริกัน ก็จะเกษียณหรือกำลังจะเกษียณ ถ้ามีเพื่อน ญาติ ที่มีความสนใจ ก็ให้ติดต่อหน่วยคัดเลือกได้ตลอด

2. ท่านอยากเห็นชุมชนเรามีความพร้อมในการอยู่ด้วย ลำพังอย่างน้อย 3-7 วัน เพราะท่านคิดว่า แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 6.5-7.0 ริกเตอร์ จะต้องเกิดในแอลเอ.แน่นอน เตรียมสัมภาระที่จำเป็นไว้ประทังชีวิต เพราะกว่าตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นๆ จะเข้าไปช่วยได้ ก็อาจต้องใช้เวลา 3-7 วันเลยทีเดียว

3. ขอให้ชวนชาวเอเชียในชุมชน เข้าเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน หรือเป็น Reserve Police Officer ให้มากๆ เพราะมีงานที่ให้อาสาทำมากมาย ท่านให้ตำรวจLAPD เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เพื่อชุมชน (Community Policing) และเพื่อเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจแอลเอพีดีอีกด้วย

4. พยายามที่จะให้แจ้งเหตุที่ไม่ใช่เหตุด่วน เหตุร้าย แต่เพื่อไปเคลมกับบริษัทประกันได้มากขึ้น เช่น

- Hit and Run ชนแล้วหนี โดยไม่มีผู้บาดเจ็บ

- Theft - Personal Property - ลักขโมยของ เช่น จากคนที่มาส่งของทิ้งไว้ที่หน้าบ้าน แล้วถูกขโมยเอาไป

- Lost Property - ของหายที่ต้องแจ้ง โทรศัพท์ ไอดี

- Harassing Phone Calls - คนโทรศัพท์มารบกวน หรือละเมิด พูดลามก เป็นต้น

(Police Crime Report Number) ภายใน 24 ชั่วโมง ท่านสามารถรับเบอร์คดีที่แจ้งได้ เพื่อนำไปใช้ในธุรกรรมอื่นๆ ท่านกำลังหาวิธีประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาใช้ เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น แทนที่จะเสียเวลามาที่สถานีตำรวจ


สุดท้ายท่านขอบคุณผู้นำชุมชนที่สนับสนุน ขอบคุณศูนย์ ผู้สูงวัยชาวเกาหลีที่ให้สถานที่ อาหารเกาหลีที่เอร็ดอร่อย พวกเราได้ทำความรู้จักกับผู้บริหารชั้นนำของแอลเอพีดี เผื่อมีอะไรก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ ผมขอขอบคุณนายตำรวจเชื้อสายจีน-อเมริกัน DANNY CHAO, POLICE OFFICE III + 1 จากสนง.ของผบ. แอลเอพีดี ที่ชวนพวกเราเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเอเชีย ที่สำคัญของเมืองนางฟ้านี้


โชคดีครับ

คิด ฉัตรประภาชัย