ผู้นำองค์กรสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนได้…

ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ชุมชนไทยในแอลเอ จะมีโอกาสเลือกผู้นำชุมชนในตำแหน่งนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา และนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ซึ่งการสรรหาหรือเลือกบุคคลที่สมควรได้รับชัยชนะ พร้อมกับความไว้วางใจของประชาชนที่มอบให้นั้น จะต้องมีความพร้อมทั้งวุฒิภาวะ Maturity และภาวะผู้นำ Leadership ซึ่งเราจะดูกันตรงไหน อย่างไรนั้น จึงขอนำบทความนี้มาแชร์กัน

วุฒิ หมายถึง ภูมิรู้ ความเจริญ การศึกษา การเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และความเป็นผู้ใหญ่ ส่วน ภาวะ หมายถึง สถานการณ์ ความมี ความเป็น ความปรากฏ รวมความหมายโดยสรุปคือ… ผู้ที่สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ ในกรอบเวลาขณะนั้น โดยใช้ความรอบรู้ของตัวเอง มีคุณภาพพร้อมในด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางอารมณ์

บุคลิกภาพประการหนึ่งที่แสดงออกถึงการเป็นผู้นำที่มีวุฒิภาวะคือ ความตระหนักในความรับผิดชอบ เช่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นผู้แทน ความรับผิดชอบต่อสมาชิกและองค์กร ต่อเงินทองของผู้บริจาค เป็นต้น

คุณลักษณะที่ดีอื่นๆ มีดังนี้

1) ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) มีสติปัญญา ต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น กล้าคิดและทำนอกกรอบที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตนั้นแล้ว ก็ต้องกำหนดเป้าหมายและแผนงานในการไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน มีกำหนดระยะเวลาบรรลุถึงเป้าหมาย ไม่ใช่แค่ฝันเฟื่องเพียงอย่างเดียว ผู้นำจะต้องมีคนศรัทธาและมีบารมี

ศรัทธา (Faith) หมายถึง การมีสติรู้ตัว ควบคู่กับปัญญาเสมอ ซึ่งไม่ใช่การสร้างภาพหรือสร้างสถานการณ์โดยคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา แต่เป็นการสร้างขึ้นด้วยตัวของเราเป็นผู้ลงมือ เริ่มด้วยการคิดดี พูดดี กระทำดี ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะกว่าจะได้บารมีมานั้น คุณต้องสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นเสียก่อน โดยผู้อื่นเป็นผู้มอบให้

บารมี (Prestige) ความดีที่สั่งสมมา เสมือนมีอิทธิพลในการสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกในกลุ่ม และสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้คนรอบข้างมีส่วนร่วมเหมือนมีความผูกพันต่อองค์กร

ผู้นำหรือหัวหน้าจะมีบทบาทที่ต้องทำให้ครบ เป็นผู้นำทาง ผู้จัดการ ครู พี่เลี้ยง ผู้ประสานงาน ผู้แก้ปัญหา ผู้สนับสนุน ผู้คุ้มครองสมาชิก และนำพาองค์กรสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดต่อองค์กรอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง โดยไม่ทำความเสียหายต่อองค์กรที่ตนได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่ แบบว่าเมื่อหมดวาระลงแล้ว คนก็ยังคงให้ความศรัทธาอยู่

2) ผู้นำที่ดีจะต้องมีทีมทำงานที่ดี สมานสามัคคี (Cooperation) สามารถชักจูงหรือชี้นำบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้นำจะต้องเป็นคนมีความเฉลียวฉลาด (Intelligence) มีความรู้และสติปัญญา เพราะผู้นำจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคม และใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้ร่วมงาน ผู้นำควรมีความสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว กับข่าวที่เกิดขึ้นในสังคม ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เกิดผลสำเร็จ (Social Maturity and Achievement Drive) มีทักษะในการสื่อสารกับลูกทีม (Communication) สามารถทำงานร่วมกัน เห็นถึงความสามารถของแต่ละคนเพื่อมาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมที่จะทำ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มีการทำตัวเด่นเพียงคนเดียว หรือรับแต่ชอบ แต่ไม่ยอมรับผิด

3) ผู้นำจะต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้ (Motivation) สามารถกระตุ้นให้ทีมงานมีความต้องการที่จะประสบผลสำเร็จได้ เหมือนกับ นาย Jack Welch อดีต CEO ของ GM ที่ได้ใช้คำว่า Energize คือการทำให้คนอื่นมีพลังในการทำงานอยู่เสมอ

4) ผู้นำต้องมี เจตคติที่ดีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Attitudes) ผู้นำที่ประสบผลสำเร็จนั้น เขาต้องยอมรับอยู่เสมอว่า งานที่สำเร็จนั้นมีคนอื่นช่วยทำ ไม่ใช่เขาทำเอง ความสำเร็จในการเป็นผู้นำนั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับผู้อื่น และการติดต่อกับบุคคลอื่นในฐานะที่เขาเป็นบุคคล ไม่ใช่ตำแหน่งที่มีหัวโขนที่เขาให้ใส่

5) ผู้นำต้องยอมรับและประเมินผล ดัชนีย์ความสำเร็จ (Success Indicator) ขององค์กรอยู่ตลอดเวลา สามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะผลงานก่อนเข้ารับตำแหน่งและหลังหมดวาระว่าเป็นอย่างไร เช่น จำนวนสมาชิกที่ยังศรัทธา ยอมบริจาคโดยให้ความร่วมมือทุกๆ ปี สุดท้ายที่สำคัญในความรับผิดชอบ คือความโปร่งใสในตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน โดยพร้อมให้มีการตรวจสอบได้ (Controlling and Accountability) อย่าให้คนพูดได้ว่า เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

6) มีแผนการพัฒนา ปรับปรุงอย่างไร ให้องค์กรมีความเข้มแข็งขึ้น (Strategic Planning) ทั้งสมาชิก การคลัง และอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม ในระยะเวลาที่วางกรอบไว้อย่างชัดเจน

ขอสรุป… การเลือกผู้นำที่ดีนั้น ต้องหาผู้นำที่มีความพร้อมทั้งวุฒิภาวะ การศึกษา ความซื่อสัตย์ ประสบการณ์ พร้อมเสียสละทั้งเวลา ทุนทรัพย์ ต่อส่วนรวม มีผลงานในอดีตที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะนำความสำเร็จ และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคตได้ ที่สำคัญทุกคนควรมีส่วนร่วมมาฟังดีเบต มาถามคำถามที่เป็นสาระประโยชน์ต่อส่วนรวม และเมื่อถึงเวลาก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆ เพราะอย่างไรเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไทย คนเก่งในชุมชนไทยมีมาก มีความพร้อม แต่คนเหล่านี้ที่กล้าออกมาเสียสละเป็นตัวแทนช่างน้อยเหลือเกิน


“ผู้ประสบความสำเร็จจะเห็นคำตอบในทุกปัญหา แต่ผู้ประสบความล้มเหลวจะมองเป็นปัญหาในทุกคำตอบ”


โชคดีครับ

คิด ฉัตรประภาชัย