บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพูบนเส้นทางธุรกิจ 12 กันยายน 2563
“บนเส้นทางธุรกิจ” ฉบับวันเสาร์ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563……..* เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมาสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ร่วมกับ สถานกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิส, วัดไทยแอลเอ. และ สมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ร่วมกันจัดโครงการ “ฉันเป็นคนไทย” เพื่อรณรงค์และช่วยกรอกเอกสาร 2020 Census ซึ่งได้รับการตอบรับจากเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ……..* โควิค-19 ทำให้เราเห็นชัดมาก เพราะจำนวนประชากรไทยที่มีน้อยมาก เมื่อมีการขอความช่วยเหลือต่างๆ เช่นขอให้แปลเอกสารประกาศต่างๆ เป็นภาษาไทย ภาครัฐดูจากสถิติประชากร เมื่อมีจำนวนประชากรเชื้อชาตินั้นๆ น้อย ความช่วยเหลือก็จะน้อยไปด้วย ไม่ใช่แต่ความช่วยเหลือทางด้านภาษา ความช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการต่างๆ ด้วยนะคะ ที่น้อยตามไปด้วย เพื่อให้ประชากรไทยในสหรัฐอเมริกาได้รับการนับ เพื่องบประมาณในการให้ความช่วยเหลือเรื่องภาษา โรงพยาบาล และเงินช่วยเหลือต่างๆ มาร่วมกันลงชื่อใน 2020 Census ……..* No Eviction สำหรับ แคลิฟอร์เนีย ยืดเวลาถึง 31 มกราคม 2564 ท่านจะอยู่ในขอบข่าย No Eviction หรือไม่นั้นท่านต้องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดนะคะ ท่านสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ https://landlordtenant.dre.ca.gov/……..* กรณีผู้เช่าที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้เนื่องจากขาดรายได้ เพราะเหตุจากโรคระบาด COVID-19 มีผลบังคับใช้ถึง 31 มกราคม 2564 โดยกำหนดว่าผู้เช่าที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ช่วงที่ผ่านมา March 4 - Aug 31, 2020 ต้องมีเอกสารชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ ……..* สำหรับผู้ที่ประสพปัญหาการจ่ายค่าเช่าในช่วง September 1, 2020 – January 31, 2021 ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่าอย่างน้อย 25% ของค่าเช่า ถึงจะอยู่ในหลักเกณฑ์ของ AB 3088 ค่าเช่าค้างจ่าย ผู้เช่ายังต้องจ่ายไม่ได้มีการยกเว้นการจ่ายค่าเช่า……..* กฎหมายดังกล่าวยังคุ้มครองเจ้าของบ้านซึ่งมีบ้านเช่าขนาดเล็ก 1-4 ยูนิต Home Owner small landlords, 1-4 units, non-owner occupied ไม่ให้ถูกยึดบ้านจากสถาบันการเงิน ซึ่งกล่าวถึงใน COVID-19 Small Landlord and Homeowner Relief Act of 2020 (Homeowner Act) ……..* สำหรับเจ้าของบ้านที่มีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าบ้านกรุณาติดต่อสถาบันการเงินของท่านเพื่อขอ Mortgage Forbearance ยืดเวลาการจ่ายค่าบ้าน ดูรายละเอียดได้ที่ https://landlordtenant.dre.ca.gov/homeowners/protection_guidelines.html ……..* ท่านที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้เต็มจำนวนสามารถใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://landlordtenant.dre.ca.gov/tenant/protection_guidelines.html……..* แบบฟอร์มแจ้ง Landlordฒฝ ว่าท่านประสพปัญหาในการจ่ายค่าเช่าบ้าน https://landlordtenant.dre.ca.gov/pdf/forms/tenant/Declaration_ of_COVID-19_Distress.pdf ……..* ผู้เช่าที่ไม่ปฎิบัติตามที่รัฐฯ กำหนดไว้ผู้ให้เช่าสามารถทำเรื่อง Eviction ได้ค่ะ ค่าเช่าค้างจ่าย ยังถือเป็นหนี้ค่าจ่ายยังต้องจ่ายคืนค่ะ……