บนเส้นทางธุรกิจ
พลอยชมพูบนเส้นทางธุรกิจ 25 มิถุนายน 2565
บนเส้นทางธุรกิจ ประจำวันเสาร์ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565……..* เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันนะคะ สำหรับการลงทะเบียนในระบบ CalSavers นายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 5 คน ต้องลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 June 2022 เน้น "ไม่ใช่ความผิดของนายจ้างที่ลงทะเบียนแล้วและลูกจ้างขอไม่หักเงินสมทบ OPT-OUT"……..* แต่หากนายจ้างไม่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 มิ.ย. นี้ นายจ้างจะมีความผิด นายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 5 คน ต้องไปลงทะเบียนกับ CalSavers หรือแจ้ง ข้อยกเว้น เนื่องจากมี Retirement program อื่นอยู่แล้ว ดูข้อมูลได้ที่ [https://employer.calsavers.com/.../program-details.html](https://employer.) ……..* ลูกจ้างที่ต้องการ หรือไม่ต้องการเข้าโปรแกรม OPT-OUT หลังจากนายจ้างลงทะเบียนในระบบแล้ว ดูที่ [https://saver.calsavers.com/]https://l.facebook.com/ ……..* หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายบังคับใช้เรื่องการนำส่งเงินเกษียณอายุ ของ แคลิฟอร์เนีย CalSavers จริงหรือไม่ว่าทุกคนต้องเข้าโครงการนี้ ? ข้อบังคับเรื่อง เงินสะสมเกษียณอายุของแคลิฟอร์เนีย CA Retirement Saving Program : CalSavers ……..* นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ต้องลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2565 (June 30, 2022) นายจ้างที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป ต้องลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (June 30, 2021) นายจ้างที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ต้องลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2564 (September 30, 2020) ……..* สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 5 คนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ หากลงทะเบียนช้ากว่าที่กำหนดต้องจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย กรณีที่นายจ้างที่มีพนักงานมากกว่า 50 คน และยังไม่ลงทะเบียนยังสามารถยื่นขอพิจารณาอนุโลมยกเว้นค่าปรับได้……..* นายจ้างมีการขึ้นทะเบียนระบบเกษียณอายุ (IRAs) แบบอื่นอยู่แล้วไม่ต้องเข้าโปรแกรม CalSavers แต่ต้องเข้าระบบ CalSavers เพื่อแจ้งให้รัฐทราบโดยคลิก Exempt และนำส่งเอกสารยืนยัน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://employer.calsavers.com/home/employers/program-details.html?language=en# ท่านสามารถตรวจสอบว่าโปรแกรมไหนบ้างที่ได้รับการยอมรับจาก CalSavers ที่ https://employer.calsavers.com/……..* เมื่อนายจ้างลงทะเบียนในระบบสมบูรณ์แล้ว ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบ เพื่อให้ลูกจ้างเข้าไปเลือกที่จะเริ่มเข้าโครงการหรือขอไม่เข้าโครงการ Opt Out ลูกจ้างสามารถเลือกที่จะไม่เข้าโครงการ Opt Out ได้ อันนี้หลายๆ คนเข้าใจผิด คิดว่าต้องเข้าโครงการเท่านั้น คุณมีสิทธิเลือกค่ะ……..* หากลูกจ้างเลือกที่จะเข้าโครงการเงินสะสม CalSavers 5% ของเงินเดือน ทุกๆ Paycheck จะถูกหักเข้าไปสะสมเป็นเงินเกษียณของท่าน นายจ้างสามารถจ้างบริษัทที่ดำเนินการเรื่องการทำ Payroll หรือสามารถดำเนินการเองในระบบที่ CalSavers สร้างเครื่องมือไว้ให้……..* เมื่อถึงเวลานำส่งภาษีส่วนบุคคลประจำปี ท่านสามารถนำเอกสารหักเงินสะสมเกษียณอายุดังกล่าวมาใช้ในการ ลดหย่อนภาษีประจำปี ตามระบบและข้อกำหนดของการนำส่งภาษีส่วนบุคคล เงินสะสมนี้เป็นเงินที่หักจากเงินเดือนของลูกจ้างท่านนั้นๆ เพื่อเป็นเงินสะสมเกษียณอายุของบุคคลนั้นๆ นายจ้างไม่ต้องสบทบเงินสะสม……..* CalSaver เป็นโปรแกรมที่รัฐแคลิฟอร์เนีย State of California สร้างขึ้นมาเป็นเงินสะสม IRA อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นเงินเกษียณอายุ อยู่ที่ความสมัครใจของท่านเอง (ลูกจ้าง) ว่าจะเข้าโครงการหรือไม่ก็ได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.calsavers.com/?language=en# CalSavers ……..* สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ CalSavers ที่ 1-855-650-6916 หรือ clientservices@calsavers.com หรือติดต่อบริษัทที่ดำเนินการเรื่องการทำ Payroll หรือผู้มีใบประกอบวิชาชีพในการทำบัญชี ขอสงวนสิทธิบทความของ สภาหอการค้าไทยฯ บทความต่างๆ ที่ลงบนช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปใช้ผลประโยชน์ทางการค้า หรือเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล……..*