บนเส้นทางธุรกิจ
“ผิงผิง” รุจิลาภา พัฑฒนะบนเส้นทางธุรกิจ 13 มกราคม 2567
บนเส้นทางธุรกิจ ประจำวันเสาร์ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567……..* เป็นประจำทุกปีของสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ทีมข่าว “บนเส้นทางธุรกิจ” จะพาไปไขคำตอบปีนักษัตรอะไร 2567 และมีวิธีการนับอย่างไรให้จำได้ง่ายๆ ปีมะโรง หรือปีงูใหญ่หรือปีมังกรทอง 2567 นักษัตร 2567 ตรงกับปีอะไร กลายเป็นคำถามที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านปีเก่าไปยังปีใหม่ หลายคนอาจจะหลงลืมปีนักษัตรกันได้ ……..* รู้จัก “ปีนักษัตร” คืออะไร ปีนักษัตร (นัก-สัด) เป็นการนับรอบเวลา รอบละ 12 ปี โดยจะมีการกำหนดสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ ใน 1 รอบจะมีสัตว์ 12 ตัวเรียงลำดับ ดังนี้ ปีชวด หรือปีหนู ปีฉลู หรือปีวัว ปีขาล หรือปีเสือ ปีเถาะ หรือปีกระต่าย ปีมะโรง หรือปีงูใหญ่ ปีมะเส็ง หรือปีงูเล็ก ปีมะเมีย หรือปีม้า ปีมะแม หรือปีแพะปีวอก หรือปีลิง ปีระกา หรือปีไก่ปีจอ หรือปีหมา ปีกุน หรือปีหมู……..* วิธีการนับในรูปแบบของปีนักษัตรนิยมใช้นับในชาติตะวันออก รวมถึงในประเทศไทย ถือเป็นรูปแบบการนับปีที่ได้รับความนิยมและยึดถือมาเป็นระยะเวลานาน ปีนักษัตร 2567 ตรงกับปีอะไร ปีนักษัตร 2567 ตรงกับปีมะโรง งูใหญ่ หรือปีมังกรทอง 2567 นั่นเองหรือปีมังกรทอง 2567……..* โดยตำราโบราณเชื่อว่าสัญลักษณ์ของสัตว์ประจำปีเกิดนั้นจะเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอได้ หากเกิดในปีมังกรทอง จะสื่อถึงความแข็งแกร่ง กล้าหาญ ทะเยอทะยาน และมีความโดดเด่น ซึ่งในปัจจุบันยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการคำนวณปีนักษัตรที่ตรงกับปีชง เพื่อเตรียมทำบุญ แก้เคล็ดในช่วงต้นปีใหม่กันด้วย……..* วิธีการคำนวณปีนักษัตรทำได้อย่างไรบ้าง วิธีการคำนวณว่าปีที่ตนเองเกิด หรือปีปัจจุบันนี้ตรงกับปีนักษัตรอะไร สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการนำปีพุทธศักราชตั้ง หารด้วย 12 จากนั้นให้นำตัวเลขที่ปัดเศษทิ้ง คูณด้วย 12 อีกครั้ง ก่อนจะนำผลลัพธ์มาลบกับปีพุทธศักราชที่ตั้งไว้ เมื่อได้มาเทียบ ดังนี้……..* เศษ 1 ตรงกับปีมะเมีย เศษ 2 ตรงกับปีมะแม เศษ 3 ตรงกับปีวอก เศษ 4 ตรงกับปีระกา เศษ 5 ตรงกับปีจอn เศษ 6 ตรงกับปีกุนเศษ 7 ตรงกับปีชวด เศษ 8 ตรงกับปีฉลู nเศษ 9 ตรงกับปีขาล เศษ 10 ตรงกับปีเถาะ เศษ 11 ตรงกับปีมะโรง เศษ 0 หรือไม่เหลือเศษ ตรงกับปีมะเส็ง หากใครไม่สะดวกคำนวณ……..* การเทียบปีนักษัตรและปีพุทธศักราชง่ายๆ มาฝาก ดังนี้ ปีชวด หรือปีหนู คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563, 2575, 2587……..* ปีฉลู หรือปีวัว คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552, 2564, 2576, 2588……..* ปีขาล หรือปีเสือ คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553, 2565, 2577, 2589……..* ปีเถาะ หรือปีกระต่าย คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554, 2566, 2578, 2590……..* ปีมะโรง หรือปีงูใหญ่คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555, 2567, 2579, 2591……..* ปีมะเส็ง หรือปีงูเล็ก คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556, 2568, 2580, 2592 ……..* มะเมีย หรือปีม้า คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569, 2581, 2593 ……..* ปีมะแม หรือปีแพะ คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558, 2570, 2582, 2594……..* ปีวอก หรือปีลิง คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559, 2571, 2583, 2595……..* ปีระกา หรือปีไก่ คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560, 2572, 2584, 2596……..* ปีจอ หรือปีหมา คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561, 2573, 2585, 2597……..* ปีกุน หรือปีหมู คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562, 2574, 2586, 2598……..* ปีนักษัตร 2567 ตรงกับปีมะโรง หรือปีงูใหญ่ ส่วนใครที่จะคำนวณปีนักษัตรของตนเอง ก็สามารถใช้สูตรในข้างต้น หรือเปรียบเทียบจากข้อมูลในด้านบนได้เลย……..*