สารพันวรรณนา

อ.ประภาศรี
กวีวัจนไทย
ฉลอง ๓๐ ปี วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโกเบย์แอเรีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา


ศาสตราจารย์ประภาศรี สีหอำไพ ประพันธ์

โคลง ๔

จำเนียรกาลพระเจ้า พิมพิสาร
ประกาศถวายอุทยาน เสกสร้าง
“เวฬุวัน” วิหาร วัดแรก พุทธแฮ
ราชคฤห์ มคธสล้าง รุ่งหล้าจรัสเรื
เมืองฟรีมอนท์แมกไม้ มากมวล
สายเลือดไทยหลากล้วน ชิดใกล้
สร้างวัดคิดทบทวน รวมกลุ่ม กันนา
ปลูกศรัทธามั่นไว้ จึ่งได้วัดสนอง
ครรลองชีวิตล้วน ขวนขวาย
สามัคคีมุ่งหมาย ต่อสู้
เกิดกลุ่มแผ่ขยาย ขอบเขต
ประกาศวัดใหม่กู้ กึกก้องผองไทย
สร้างวัดให้รอบรู้ สัปปายะ
ไม่ห่ำงไม่ใกล้คละ พวกพ้อง
ชุมชนสะดวกจะ พบปะ บุญแฮ
สงบเงียบสงัดต้อง เหมาะด้วยวิเวกธรรม
พุทธานุภาพน้อม นำกมล
ก่อเกิดวัดไทยผล ร่วมสร้าง
“พุทธานุสรณ์” ดล ธรรมสถิต
ขจัดทุกข์ว้าวุ่นว้าง ห่างเศร้าสดใส ฯ


กลอนลำนำ

วัดไทย วัดไทย วัดไทย เป็นแหล่งรวมใจ ให้สุขสันต์สงบ
พระสงฆ์เป็นที่เคารพ สั่งสอนเทศน์จบ พบธรรมปัญญา

เด็กน้อย เรียนเรื่องเมืองไทย ศูนย์รวมผู้ใหญ่ น้ำใจเมตตา
วัดพุทธานุสรณ์เกรียงไกร เป็นหนึ่งวัดไทยในอเมริกาฯกาพย์ยานี ๑๑

พฤกษาสีสวยสด ลิ้มชิมรสภุมรา
กิ่งไกวไหวลมพา กลิ่นหอมชื่นรื่นอารมณ์
สะพาน Golden Gate สวยวิเศษท่องเที่ยวชม
เสียงเพลงบรรเลงตรม ถมหัวใจไว้ซานฟราน ฯ


กาพย์ฉบัง ๑๖

สัมฤทธิ์จิตนำสำราญ สำเร็จบุญทาน
วันวานยังหวานบรรเลง
ฝากหัวใจไว้ในเพลง สดชื่นครื้นเครง
ไม่เครียดไม่เคร่งไม่คอย
รัก โลภ โกรธ หลงเลื่อนลอย เกิดดับเสื่อมถอย
เวลาเหลือน้อยหวั่นไหว
วิถีชีวิตของใคร สติก้าวไป
ฟันฝ่าอาศัยปัญญา
มีวัดมีศาสนา ไว้แก้ปัญหา
ปรึกษาเข้าใจชีวิต
สถาบันวัดศักดิ์สิทธิ์ กอปรศาสนกิจ
สถิตที่พึ่งทางใจ
อเมริกันเอเชี่ยนยุโรปไทย สังสรรค์ผ่องใส
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อบรมศีลธรรมความดี เอกลักษณ์ศักดิ์ศรี
รักสามัคคีเนิ่นนาน


อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

องค์ราชินีนาถ ธ ประสาทพิธีการ
ทรงวางศิลาคาร ศุภฤกษ์ฉลองชัย
พระพุทธรูปเด่น “พุทธวโรสุโขทัย”
เรืองรุจพิสุทธิ์ใส สุประดิษฐ์วิจิตรศิลป์
อารามอร่ามเรือง ดุจเมืองวิมานอินทร์
น้ำตาสะอื้นริน ก็สลับระงับทุกข์


โคลง ๒

อยู่เย็นเป็นสุขล้ำ เสาหลักธรรมแผ่ค้ำ
ครอบคุ้มชุมชน
องค์กรกุศลมติให้ จัดตั้งวัดใหม่ได้
ปกป้องพระศาสนา
พระมหาประเสริฐพร้อม รับนิมนต์ศิษย์น้อม
แต่งตั้งประธานสงฆ์ฯ


ร่ายยาว

สมเจตจำนงปรารถนา ปลื้มปรีดาวัดพุทธานุสรณ์ สืบบวรพระพุทธศาสนาพุทธสีมาวิลาสตระหง่าน โบสถ์วิหารเด่นตระการตา งามช่อฟ้าบราลีระยับ วาววับหน้าบันใบระกาหางหงส์ รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย ก่อตั้งไว้ ๒๔ กรกฎา ปี ๒๕๒๖ ครั้งฉลองศกพิธีเปิดวัด พิธีการจัดครบ ๓๐ ปี ๒๕๕๖ นี้ศรีศุภวาร คณะกรรมการทรัสตี มีพระมหาประเสริฐ – ศุภนิต สมเกียรติ – จิตต์ – สุธรรม–บัญชา – สุวัฒนา – เรณู– อนันต์ พิศักดิ์ – วัฏฐี – ฉัตรชัย –จารุภา จินตนา – ประสาน – อุทิศ ผู้ร่วมคิดศรัทธา สอนภาษาวัฒนธรรมประเพณี นาฏศิลป์ดนตรีสอนเด็กไทย สบสภาพครูใหญ่แรกเริ่ม ครูสอนดั้งเดิมจารุภา– เพ็ญวิภา – อลิสา เอมอร – เยาวลักษณ์ สืบประสานงานหนัก กิ่งกาญจน์ เห็น ผลงานเด่นประจักษ์ยิ่งแล้ว ประกาศเกียรติเพริศแพร้ว พร่างพื้นปฐพี ฉะนี้นาน ฯ


โคลงดั้น

กรรมการชุดแรกตั้ง บริหาร
จารึกจดจารนาม ฝากไว้
พระมหาประเสริฐชาญ เชียรช่วง
สมเกียรติ ศุภนิตไซร้ ร่วมงาน
วิศัลย์บัญชาอีกทั้ง จิตต์นุโลม
อนันต์ ช่วยโหมงาน ก่อตั้ง
เรณู เยาวลักษณ์ ประโคม แจ้งข่าว
วิเชียร สุธรรม สุมิตรรั้ง ร่วมกมล ฯ


กาพย์ธนัญชยางค์

ผลงานเจ้าอาวาส สมณศักดิ์ของชาติ เลื่อนชั้นประกาศ ที่พระวิเทศธรรมกวี
ภิกษุฆราวาส สามารถมากมี เข้มแข็งเต็มที่ ร่วมด้วยช่วยกัน ฯ

มิอาจจำจด บอกชื่อไม่หมด หากไม่ปรากฏ โปรดงดโทษทัณฑ์
ปิดทองหลังพระ ชนะสิ่งสรรพ์ ได้ไปสวรรค์ เหมือนกันแลนา ฯ


กลอนสุภาพ

วัดพุทธานุสรณ์ขจรนาม แบบอย่ำงงามบำเพ็ญเด่นคุณค่า
บ้าน – วัด – โรงเรียน ร่วมนำพา ปลูกศรัทธา “ บวร “ ขจรไกล
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำวิถีชีวิตสืบสมัย
เพลินวันหยุดสุดสัปดาห์อาหารไทย นาฏศิลป์ดนตรีได้ฝึกเรียนตาม
ครูอาสาครุศาสตร์จุฬำลงกรณ์ ฤดูร้อน – ประจำปีจากสยาม
ครูท้องถิ่นเสียสละนิรนาม น้ำใจงามค่าของคนผลของงาน
ฝึกเรียนรู้กิริยามารยาท สายสัมพันธ์เชื้อชาติให้สืบสาน
วัฒนธรรมคืนถิ่นจัดโครงการ สู่สถานบ้านเราเฝ้าพิทักษ์
ปลูกภาษาความเป็นไทยให้รู้สึก ปลุกสำนึกความเป็นไทยให้รู้จัก
ปลื้มในนามความเป็นไทยภูมิใจภักดิ์ ประสานรักเลือดเนื้อเชื้อชาติไทย ฯ


กาพย์ธนัญชยางค์

ครอบครัวเจริญสุข แคล้วคลาดความทุกข์ เด่นนำล้ำยุค
ลูกหลานผ่องใส

ไร้เศร้าเหงาโศก ไร้โรคไร้ภัย ประสงค์สิ่งใด
สมใจปรารถนา

จรถภิกขเว จาริกังสมคะเน ธรรมทูตโพ้นทะเล
สังกัดสมัชชา

ธำรงสงฆ์ไทย สหรัฐอเมริกา สืบพระพุทธศาสนา
ชั่วฟ้าดินสลาย ฯ


โคลง ๔

กวีวัจนพร้อง ประทานพร
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ประสิทธิ์ไว้
ก้มกราบซึมซาบสอน กวีวัจน
พลั้งผิดงดโทษให้ โปรดได้ทรงกรุณา ฯ