สารพันวรรณนา

อ.ประภาศรี
ครูอาสา ณ เมืองบอสตัน

“ครู” หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งคำว่า ครู นั้นมาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า "หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคน ๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อให้ศิษย์สามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างสมบูรณ์

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กไทยในสหรัฐอเมริกาได้รู้จักและสืบสานความเป็นไทยและภาษาไทยให้ดำรงต่อไป โดยทางโครงการนี้ได้ดำเนินการจัดครูอาสาประจำแต่ละรัฐ โดยให้ครูอาสาเป็นผู้ดำเนินการอบรมสั่งสอนเด็กไทยที่สหรัฐอเมริกาให้เป็นมีความรักในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

สำหรับครั้งนี้ทางวัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริจ์ด-บอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการให้ข้าพเจ้าและครูอีก 2 ท่านได้เป็นผู้ดำเนินการสอนเด็กไทยที่อเมริกา โดยข้าพเจ้าและคณะครูมีอุดมการณ์ที่จะเน้นให้เด็กไทยมีความรู้และความสามารถในภาษาไทย ให้พวกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไทยที่มีความรักและไม่ลืมความเป็นไทยที่พวกเขาเหล่านั้นมีอยู่ในสายเลือด โดยเน้นให้พวกเขาเห็นว่าภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นสิ่งที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เกิดและเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากตัวพวกเขาเลยและให้พวกเขารู้สึกว่าภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาเข้าถึงได้ จับต้องได้ ซึ่งทางคณะครูจะเน้นให้เด็กไทยคุ้นเคยและสามารถใช้ภาษาไทยได้ในชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารและเลือกใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสวยงาม นอกจากนี้ทางคณะครูจะเน้นส่งเสริมความสามารถในเรื่องวัฒนธรรมไทย อย่างเช่น ดนตรี นาฏศิลป์ งานฝีมือ ของเล่น สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งขนมและอาหารไทย เป็นต้น เพื่อให้เด็กไทยมีความรู้และสามารถเกี่ยวกับความเป็นไทยอย่างรอบด้าน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานไว้ และเพื่อให้เด็กไทยในสหรัฐอเมริกาได้รู้สึกว่าพวกเขาได้ชื่อว่าเป็น “คนไทย” อย่างสมบูรณ์แบบ

ครูอาสาวัดนวมินทรราชูทิศ

วัดนวมิทรราชูทิศ ตั้งอยู่นครเคมบริดจ์-บอสตัน เมืองเรนย์แฮม มลรัฐแมตซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกาได้รับครูอาสาสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพระมหา ดร.ไสว ชลิตปญโญ เจ้าอาวาสวัดนวมินทรราชูทิศ

สำหรับครูอาสาที่ไปทำการสอนที่วัดมีจำนวน 3 คน คือ นางสาวรติยา ชูยิ่งสกุลทิพย์ (Miss Ratiya Chuyingsakulthip) นางสาว ณัฐสุดา ทิพยมนตรี (Miss Nutsuda Tippayamontee) นายชาญณรงค์ งามประเสริฐ (Mr. Channarong Ngamprasert

ชื่อ นางสาว รติยา ชูยิ่งสกุลทิพย์ หรือ ครูมิน
อายุ 23 ปี
ที่อยู่ 49/77 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปัจจุบัน เป็นว่าที่บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาไทย ที่วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน

ประสบการณ์ในการทำงาน ครูมินสำเร็จการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการฝึกสอนเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษาแรกครูมิน ได้ฝึกสอนที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปภัมภ์ และในภาคการศึกษาที่ 2 ครูมินได้เข้าฝึกสอนที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งในการฝึกสอนของที่ครูมินทั้งสองโรงเรียนนั้น ถือว่าครูมินได้ทำหน้าที่ครูในโรงเรียนจริงๆ ทั้งการสอนหนังสือนักเรียน การประจำชั้นนักเรียน การจัดทำสื่อการสอน การเขียนแผนการสอน การเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนการเข้าร่วม และจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อีกทั้งครูมินยังมีความสามารถในการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการนำเกมและวิดีโอมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนอีกด้วย เรียกได้ว่าครูมินมีประสบการณ์การสอนอย่างเต็มเปี่ยม

นอกจากประสบการณ์การสอนในโรงเรียนแล้วนั้น ครูมินยังมีประสบการณ์การสอนนักเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากการสอนพิเศษอีกด้วย ซึ่งครูมินมีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 อีกด้วย

ถึงแม้ครูมินจะยังมีประสบการณ์ในการสอนไม่มากนัก แต่ครูมินก็มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้นักเรียนมีความสุขและรู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้ เกิดความรักในความเป็นไทยและภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย

คติประจำใจ ไม่มีอะไรยากเกินไป หากเราคิดว่าเราทำได้

ชื่อ นางสาว ณัฐสุดา ทิพยมนตรี หรือครูเฟิร์น
อายุ 23 ปี
ที่อยู่ 38 หมู่ 2 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220

ปัจจุบัน เป็นว่าที่บัณฑิตจากครุศาสตร์บัณฑิต เอกดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทำหน้าที่เป็นครูสอนดนตรีไทยและภาษาไทย ที่วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน

ประสบการณ์ในการทำงาน ครูเฟิร์นเป็นว่าที่บัณฑิตจากครุศาสตร์บัณฑิต เอกดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเล่นดนตรีไทยได้หลายประเภท แต่เครื่องมือเอก จะเข้ เริ่มเรียนดนตรีไทยมาตั้งแต่อายุประมาณ 10 ปี โดยเรียนจากกลุ่มอนุรักษ์ดนตรีไทยบ้านเหมือนฝัน

หลังจากนั้นเข้าเรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จึงเริ่มประกวดดนตรีไทยหลายเวที แต่เวทีที่โดดเด่นที่สุดคือ ได้รับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศการประกวดเดี่ยวจะเข้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเวที “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)

ในด้านประสบการณ์การสอน ครูเฟิร์นได้เคยผ่านการฝึกสอนมาแล้ว 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยสอนวิชาดนตรีไทย ได้มีโอกาสฝึกซ้อมการบรรเลงรวมวงให้กับนักเรียนเพื่อใช้ประกอบในพิธีหรือวันสำคัญต่างๆ

ครูเฟิร์นมีความตั้งใจที่จะปลูกฝังความเป็นไทโดยการสอนดนตรีไทยและภาษาไทยให้แก่เยาวชนที่วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตันและจะรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของโลกอยู่สืบไป

คติประจำใจ อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ

ชื่อ นายชาญณรงค์ งามประเสริฐ หรือ ครูโหน่ง
อายุ 22 ปี
ที่อยู่ 143/2 ม. 3 ซอย 42 ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสอง ต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520

ปัจจุบัน เป็นว่าที่บัณฑิตจากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะทำ หน้าที่เป็นครูสอนนาฏศิลป์ไทย ที่วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน

ประสบการณ์ในการทำงาน ครูโหน่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ครูโหน่งมีความกล้าแสดงออกและเป็นผู้นำได้อย่างดี สามารถสอนนาฏศิลป์ไทยได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง ละครพระ ละครนาง การแสดงพื้นบ้าน การแสดงชั้นสูง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ในการสอนตามสถานศึกษาต่าง สำนักงานทั้งรัฐและเอกชน ให้ทราบถึงการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่แท้จริง ครูโหน่งเคยเข้าร่วมแสดงโขนเทิดพระเกียรติสมเด็จราชินี ชุด นางลอย เคยแสดงหน้าพระที่นั่งหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลและอวมงคล เช่น งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จย่า งานพระราชทานเพลิงพระศพพระพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อีกทั้งครู โหน่งเคยเข้าร่วมการประแข่งขันเวทีระดับโลก THAILAND GOT TALENT 2 ปี ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทั้ง 2 ปี

นอกจากนี้ ครูโหน่งยังเคยเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ ทั้งในทวีปและนอกทวีป เช่น ประเทศตุรกี ประเทศเบลเยียม ประเทศเกาหลี ประเทศกัมพูชา เป็นต้น

ครูโหน่งมีความตั้งใจและความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยที่เข้ารับการศึกษาในวัดนวมินทรราชูทิศ ได้รู้จัก เรียนรู้เอกลักษณ์ความเป็นไทยและได้ซึมทราบ วัฒนธรรมไทยได้ไม่มากก็น้อยภายในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผมจะไปสอน

คติประจำใจ อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น