สารพันวรรณนา

อ.ประภาศรี
ครูอาสารุ่นที่ 30

“วัฒนธรรมไทยคือสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักดิ์ศรี เกียรติยศและความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทย”

ครูอาสา รุ่นที่ ๓๐ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ มีทั้งหมด ๗ คน เป็นครูภาคฤดูร้อนจำนวน ๓ คน ครูประจำการ ๑ ปี จำนวน ๔ คน ในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี ๒๕๕๖ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจ มีเจตนารมณ์และอุดมการณ์ร่วมกันในการเป็นผู้เผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมไทยส่งต่อถึงลูกหลานคนไทยในสหรัฐอเมริกาผ่านกระบวนการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่บูรณาการภาษาไทย ดนตรีไทย ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย เพื่อหล่อหลอมจิตสำนึกรักความเป็นชาติไทย ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์พระประมุขผู้ทรงเป็นที่ประจักษ์แจ้งในหัวใจของราษฎรว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งมวล ตลอดภาคฤดูร้อนนี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เด็กไทย ณ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ประเพณี วัฒนธรรมไทยและการปฏิบัติตนอย่างไทย จากครูอาสาภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๓๐ จำนวน ๓ คน ดังนี้

คุณครูมาลินี เกิดสมบูรณ์ หรือ ครูน้อย

จบปริญญาตรีสาขาการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) รับราชการครูมา ๒๕ ปี ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนวัดเกาะแดง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ใช้สื่อ เกม เพลง ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย สามารถสอนรำวงมาตรฐาน รำกลองยาว รำเซิ้ง ขลุ่ย ความสามารถด้านอาหารไทย การสอนทำอาหารไทย คาว-หวาน ความสามารถด้านกีฬา วอลเลย์บอล และความสามารถด้านการประดิษฐ์ ได้แก่ การพับกระดาษ งานประดิษฐ์จากผ้า ริบบิ้นและใบตอง ซึ่งคุณครูน้อยได้กล่าวถึงอุดมการณ์ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า “จะทำให้เด็กไทยในต่างแดน รักความเป็นไทย รักภาษาและวัฒนธรรมไทย เทิดทูนบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”

คุณครูกมลวรรณ คะเรรัมย์ หรือ ครูป้อม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีประสบการณ์ในการสอน ๑๘ ปี ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ระดับ คศ. ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ความสามารถด้านการสอน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน การทำสื่อการสอน ศิลปะ งานประดิษฐ์จากใบตอง บายศรีสู่ขวัญ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ การผลิตสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การประกอบอาหารคาว-หวานไทย การจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของไทย การประกอบพิธีการทางศาสนา สามารถจัดโต๊ะหมู่บูชา อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีไทย โดยคุณครูป้อมกล่าวถึงอุดมการณ์ในการเป็นครูอาสาไว้ว่า “เสียสละ ทุ่มเท จริงใจ เอาใจใส่ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย”

คุณครูวิลาวัลย์ คัดทะจันทร์ หรือ ครูวิ

จบการศึกษาระดับระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ความสามารถด้านการสอน การจัดกิจกรรม ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ กิจกรรมการพับกระดาษ สีน้ำ การร้อยลูกปัด ร้อยมาลัยเพื่อส่งเสริมการประสานสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การผลิตสื่อการเรียนการสอนจากธรรมชาติและวัสดุในท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เกม เพลง คำคล้องจอง กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย การเล่านิทานและการผลิตหุ่นมือประกอบการเล่านิทาน กิจกรรมพลศึกษา กิจกรรมการประกอบอาหารไทย ขนมไทย คุณครูวิได้กล่าวถึงอุดมการณ์ในการเป็นครูอาสาไว้ว่า “ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่อยากจะถ่ายทอดให้เด็กไทยในต่างแดนดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย อันเป็นรากฐานของความสามัคคี และความมั่นคงของชาติไทยสืบไป”

นอกจากนี้ยังมีครูประจำการ ๑ ปี รุ่นที่ ๓๐ ที่จะมาร่วมกันสืบทอดเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันในการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กไทย ณ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๑ ปี จำนวน ๔ คน ดังนี้

คุณครูพิชญ์ภรณ์ เกื้ออรุณ หรือ ครูก้อย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสามารถด้านการสอน สอนภาษาไทย การจัดกิจกรรมเกม กีฬาและนันทนาการ การทำอาหารไทยและขนมไทย ครูก้อยมีอุดมการณ์ในการไปเป็นครูอาสาครั้งนี้ คือ “อยากถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมให้คนไทยที่อยู่ในอเมริกาและคนต่างชาติ ได้เห็นถึงความงดงามของภาษาและวัฒนธรรมไทย”

คุณครูหทัยรัตน์ พูดคล่อง หรือ ครูนก

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสามารถด้านการสอน สอนนาฏศิลป์ไทย รำไทย ร้องเพลง วาดรูป ครูนกมีอุดมการณ์ในการไปเป็นครูอาสาครั้งนี้ คือ “มุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมสืบทอดคุณค่าและแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นถึงความงดงาม ของศิลปวัฒนธรรมไทย”

คุณครูจักรพงษ์ สมพร หรือ ครูผ่อง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสามารถด้านการสอน ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้กันตรึม ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานใต้ แต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง อาทิ โคลงสี่สุภาพ กลอนแปด กาพย์ฉบัง ๑๑ ขับเสภา กิจกรรมการประกอบอาหารไทย ครูผ่องมีอุดมการณ์ในการไปเป็นครูอาสาครั้งนี้ คือ “อยากมีส่วนร่วมในการสืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ”

คุณครูวิทยา หมายดี หรือ ครูแก่น

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสามารถด้านการสอน ดนตรีไทย ดนตรีไทยพื้นบ้านอิสาน ดนตรีสากล ตัดต่อวีดีโอ ประพันธ์เพลง ถ่ายภาพ, Process ภาพถ่าย, Retouch ภาพถ่าย ในการไปเป็นครูอาสาที่ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนต์ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งแรกนั้นครูแก่นเคยเป็น ครูอาสาที่วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค ผลจากความภาคภูมิใจ ความมุ่งมั่น ศรัทธา และความพยายามจากการไปเป็นครูอาสาในครั้งนั้น ทำให้ครูแก่นเกิดแรงบันดาลใจ อยากจะเป็นครูอาสาอีกครั้ง ครูแก่นมีอุดมการณ์ในการไปเป็นครูอาสาครั้งนี้ คือ “หน้าที่ของการสืบทอดวัฒนธรรมไทยเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ไม่มีวันสิ้นสุด อยากเห็นเด็กไทยในต่างประเทศมีจิตสำนึกรักความเป็นไทยและมีหัวใจของความเป็นไทยอย่างเข้มข้น”

จากความรู้ความสามารถของคุณครูทั้งภาคฤดูร้อนและครูประจำการ ๑ ปีที่กล่าวมานั้น เด็กไทย ณ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ จะได้เรียนรู้และได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีหัวใจของความเป็น คนไทย บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิเสรีภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการผสานวัฒนธรรมไทยอย่างหลากหลาย สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและบริบทของเด็กไทยในต่างประเทศ โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง


“ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน”


ครูน้อย ครูป้อม ครูวิ ครูก้อย ครูนก ครูผ่อง และครูแก่น
ครูอาสา รุ่นที่ ๓๐ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์
ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย


ครูอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 30 วัดมงคลรัตนาราม ฟอท วัลตัน บีช ได้ร่วมอาสาสมัครใจ มาปฏิบัติงานเป็นครูอาสา ทั้งหมดรวม 2 คน โดยแต่ละคนนั้นมีความสามารถแตกต่างกัน ดังนี้

1. นางเพชรา แก้วหารอด เป็นครู อยู่โรงเรียนห้วยที ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการทำนามากที่สุด และเป็นแหล่งที่มีข้าวมะลิที่สวยมากที่สุดในประเทศไทย

ความสามารถ เป็นผู้ฝึกฝนนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน การอ่านทำนองเสนาะ การเรียนร้องเพลงไทยเดิม เป็นผู้ฝึกฝนนักเรียนเข้าแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เป็นผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 15 ปี

อุดมการณ์ ศิลปะนาฏศิลป์ไทย เป็นเอกลักษณ์ของไทยมีเสน่ห์ซึ่งบรรพบุรุษสืบสานมาควรปลูกฝังลูกหลานคนไทยควรเรียนรู้และสืบทอดเผยแพร่ให้วัฒนธรรมศิลปะอันดีงามของไทยคงอยู่ ไม่ให้สูญสิ้นไป

แรงจูงใจที่ทำให้ดิฉันอยากมาที่วัดไทยในสหรัฐอเมริกา คืออยากถ่ายทอด เอกลักษณ์ ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รู้จักภาษาไทยและอยากเรียนรู้ประสบการณ์จาก USA ต้องการปลูกฝังประเพณีไทยให้ลูกหลานไทย

2. นางสาวทรรศนีย์ เจริญสุข อายุ 30 ปี ที่อยู่ 42 หมู่ 1 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง มีประสบการณ์สอน 9 ปี สอนในระดับประถมศึกษา สามารถสอนภาษาไทย ดนตรีไทย และวัฒนธรรมไทย มีความมุ่งมั่นมาเป็นครูอาสาด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และจะนำวัฒนธรรมความดีงามไปให้ต่างแดนได้ชื่นชม และภาคภูมิในความเป็นชาติไทย