สารพันวรรณนา

อ.ประภาศรี
ครูอาสาวัดไทยในเดนเวอร์

ระยะทางมิใช่ปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงาน อุดมการณ์ย่อมสร้างให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่เสมอ ครูไทยที่อาสาสมัครไปสอนนักเรียนไทยในต่างแดน เพื่อมุ่งหวังให้เด็กไทยที่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนได้ซึมซับวัฒนธรรมไทยและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย สามสถาบันหลักที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นดินแดนที่ห่างไกลจากประเทศไทย มีคนไทยไปตั้งหลักฐานเป็นจำนวนมาก ครอบครัวคนไทยต้องการให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย เช่นภาษาไทย ศิลปะไทย อาหารไทย ดนตรี นาฏศิลป์ ทีแสดงออกถึงความเป็นไทย และนี่คือที่มาของครูอาสาสมัครในต่างแดน

วัดพุทธวราราม เดนเวอร์ รัฐโคโรลาโด มีพระครูโพธิธรรมวิเทศ เป็นเจ้าอาวาส ได้เปิดสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยฯ ได้จัดส่งครูอาสาสมัคร รุ่นที่ ๓๐ ปี ๒๕๕๖ ไปยังวัดไทยในสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย รวม ๑๓ แห่ง มีการเตรียมความพร้อมให้แก่ครูอาสาสมัครโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน เพื่อให้เกิดการฝึกปฏิบัติและทดสอบต่างๆ ด้วยสถานการณ์จำลอง ตลอดจนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนและฝึกทำกิจกรรมที่จำเป็นต่อการสอน ซึ่งปีนี้มีสองสาวครูอาสาบินลัดฟ้ามาจากแดนตักศิลามหาสารคาม ผนึกกำลังครูปีสาวน้อยจากรั้วจามจุรีและสวนดุสิต ขอแนะนำครูภาคฤดูร้อน

ดิฉัน นางลัดดาวัลย์ แทนรินทร์ ( ครูแจ๋ว หน่อนางดิน ) ครูซัมเมอร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาฝาย อำเภอนาดูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีประสบการณ์การทำงาน เคยสอนระดับปฐมวัยและสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นเวลา ๑๕ ปี มีความสามารถพิเศษในการเป็นพิธีกรในงานวัดและงานต่างๆ การทำอาหารไทย การจัดป้ายนิเทศ การรำพื้นเมืองอีสานการ แต่งหน้าเพื่อการแสดง

นางปรียานุช ทองโท ( ครูอิ๊ด )ครูซัมเมอร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มีประสบการณ์การทำงาน เป็นครูผู้สอนระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเวลา ๒๙ ปี ปัจจุบัน สอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถพิเศษ รำพื้นเมืองอีสาน พิธีกร คอมพิวเตอร์ ทำอาหารไทย ผู้นำการเล่นเกม มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

นางสาววรรณภัสสร อีศะรัต (ครูบุ๋มบิ๋ม ) ครูประการ หนึ่งปี สาวน้อยจากเมืองหลวง กรุงเทพฯ มีประสบการณ์การทำงานเป็นครูอาสาสอนดนตรีไทยที่วัดพุทธดัลลัส เท็กซัส เป็นเวลา ๑ ปี เมื่อปี ๒๕๕๔ เป็นครูสอนดนตรีไทยโรงเรียนบ้านภานุ เป็นนิสิตฝึกสอนดนตรีไทยในโครงการดนตรีไทยสัญจร ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนเกาะสีชัง เป็นนิสิตเก็บข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีท้องถิ่นในจังหวัดน่านโครงการจุฬา ๑๐๐ ปี บรรเลงดนตรีไทยในงานปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์วันครบรอบแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ ๙๔ และ ๙๕ ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ทำอาหารไทย รำไทย ดนตรีไทย

นางสาวพัทธนันท์ กูฎโสม ( ครูปูเป้ ) ครูประการ หนึ่งปี สาวน้อยจากเมืองย่าโม นครราชสีมา จบ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) เคยฝึกสอนที่ศูนย์เยาชนวัดฉัตรแก้วจงกลณีมีความสามารถในด้านการรำไทย การแสดงทั้งสี่ภาค แต่งหน้าเพื่อการแสดง การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย คอนเท็มโพลารี่

พวกเรามีความตั้งใจว่าจะสอนภาษาไทยให้เด็กเรียนรู้ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน วัฒนธรรมประเพณีไทยตลอดจนมารยาทอันดีงามของความเป็นไทย ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ รู้จักการไหว้การกราบ การกล่าวคำว่าสวัสดี ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และยังสอนให้ระลึกถึงความเป็นไทย รู้จักแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษและระลึกถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์