สารพันวรรณนา

อ.ประภาศรี
สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล


ประภาศรี สีหอำไพ : ประพันธ์

โคลง ๔ สุภาพ

@ ร่มแดนอโศกแม้น แมนสรวง
ร้อยห่วงใจทุกดวง เกี่ยวไว้
ดาวประดับเซนต์ปวง ดูเด่น จรัสแล
“สุภาพบุรษ” สุดฉลาดไซร้ รสติใช้ปัญญาเพียร


กาพย์ยานี ๑๑

@ สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล คือนักเรียนผู้อาจหาญ
คุณภาพชีวิตผ่าน พันธกิจจิตวิญญาณ
@ บุคคลเพื่อผู้อื่น ชุบชีพชื่นวิชาชาญ
อัจฉริยะพัฒนาการ ผ่านพรมแดงเพิ่มแรงใจ
@ กระบวนการสังคมประกิต ขัดเกลาจิตบ่มนิสัย
ครอบครัวเอาใจใส่ โรงเรียนให้การอบรม
@ พัฒนาคุณธรรม พฤติกรรมค่านิยม
จริยธรรมนำสังคม บ่มความรู้คู่คุณธรรม
@“นรางกุโรวาท” นิพนธ์ปราชญ์ประดิษฐ์คำ
หน่อเนื้อเชื้อไขนำ เปรียบทองแท่งนพคุณ
@ วัยเด็กทองเนื้อห้า วัยรุ่นวิชาปัญญาหนุน
ทองเนื้อเก้าดรุณ น้ำเงิน-ขาว ดาวประดับเซนต์


โคลง ๔ สุภาพ

@ พระปรเมนทรมงกุฎเกล้า จอมสยาม
“มหาดเล็ก” โรงเรียนนาม ประสาธน์ไว้
หลักสูตรปรัชญาตาม ฝึกลูก ผู้ชายแฮ
สรรพตำราเดินได้ มิต้องพระราชประสงค์
@ ไทยดำรงชาติเชื้อ บรรพชน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผล ต่อสู้
ประวัติศาสตร์เอาราชดล อิสระ รอดเฮย
เอกลักษณ์ชาติกอบกู้ ปกป้องสถาบัน


โคลง ๒ สุภาพ

@ ปัญญาสติพร้อม ความประพฤตินอบน้อม
เร่งรู้เรียนขยัน
@ ยึดมั่นกฎระเบียบไว้ ประพฤติปฏิบัติใช้
หลักล้วนวินัยตน
@ กุศลจิตคิดโอบเอื้อ ทุกข์ยากลำบากเกื้อ
ร่วมด้วยช่วยกัน


วิชชุมมาลาฉันท์ ๘

@ สมบัติผู้ดี ท่าทีอ่อนน้อม มารยาทเพียบพร้อม
ย่อมนำสุขสันต์
@ ไม่พูดส่อเสียด รังเกียจเดียดฉันท์ สอดสวนเยาะหยัน
ส่งเสียงเอิกอึง
@ โทรศัพท์รับสาย รอบกายคำนึง เกรงใจผู้ซึ่ง
อยู่ใกล้รำคาญ


ภุชงคปยาตฉันท์ ๑๒

@ ลุโบราณประเพณี วจีจิตจริตกาย
อุดมการณ์ประมาณหมาย ประพฤติชอบประกอบผล
@ วินิจฉัยวิสัยทัศน์ เฉลยชัดวินัยตน
ประสงค์สืบขนบชน ถนอมรักษ์พิทักษ์ไตย
@ กตัญญูและรู้คุณ เพราะบาปบุญกระจ่างใจ
ประทีปธรรมสว่างใส วินิจได้ผิชั่ว-ดี


ร่ายสุภาพ

@ เสาหลักชีวีเลิศ สุดประเสริฐพ่อแม่ รักเที่ยงแท้แน่นอน
ไม่ถ่ายถอนทอดทิ้ง ถนอมเจ้ายิ่งชีวิต ทุ่มอุทิศกายใจ
ส่งเจ้าไปโรงเรียน ครูสอนเขียนอ่านได้ โลกกว้างใหญ่ไพศาล
จากบ้านสู่สังคม ร่มเย็นแดนอโศก โลกแห่งการเรียนรู้
พระคุณครูยิ่งใหญ่ คือผู้ใส่ปีกกล้า คือผู้ฝ่าทุศีล
ดันเจ้าปีนขึ้นสูง เชื่อมชักจูงยึดมั่น คั้นความรู้ศาสตร์ศิลป์
ฝูงนกบินถลา สู่ฟากฟ้าสากล ผลผลิตเป็นหมู่ฝูง
ไม่ต้องจูงต้องจับ ปีกขยับกล้าแกร่ง ล้วนเข้มแข็งฉกาจ
ผงาดฟ้าน้ำเงิน-ขาว ชาวไทยได้รับผล ทรัพยากรบุคคลเลิศล้ำ
สังคมหนุนส่งค้ำ มนัสน้อมกตัญญู


กาพย์ฉบัง ๑๖

@ เคารพยำเกรงผู้ใหญ่ อิริยาบถใด
ไม่ข้ามกระทบกระทั่งกาย
@ สมบัติผู้ดีความหมาย มารยาทหญิงชาย
ศักดิ์ศรีสืบสายวงศ์ตระกูล
@ สรรพสัตว์เมตตาเพิ่มพูน รักษ์โลกทวีคูณ
สมบูรณ์กรุณาปรานี
@ กตัญญูรู้กตเวที เอกลักษณ์ศักดิ์ศรี
วัฒนธรรมวิถีชีวิน


กาพย์ฉบัง ๑๖

@ เป็นครูใครใครก็เป็นได้
เป็นศิษย์ใครใครก็เป็นสิ้น
เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน
น้ำใจครูไหลรินถิ่นไทยงาม
@ ฉลองศักราชสองห้าห้าหก
ฉลองศกก่อตั้งครบเก้าสิบสาม
ฉลองวาร “เซนต์คาเบรียล”ประกาศนาม
เด่นสยามความรู้คู่ความดี

กาพย์ธนัญชยางค์ ๓๒

@ ปรัชญาโรงเรียน อุตสาหะพากเพียร
ก้าวสู่อาเซียน ไทย-อังกฤษคู่วิถี
วันลูกเสือไว้ลาย วันออกค่ายสามัคคี
“College Day” กีฬาสี คือ “วันชาติเซนต์คาเบรียล”


โคลง ๔ สุภาพ

@ พรมแดงเนียนนุ่มด้วย อัตลักษณ์
เดินเด่นเป็นศรีศักดิ์ เลิศแล้ว
แบบอย่างเก่ง-ดีประจักษ์ เกียรติยศ ยิ่งแฮ
สุภาพบุรุษสุดเพริศแพร้ว ลูกแก้ววงศ์ตระกูล
@ ไพบูลย์ชีพบ่งชี้ คืองาน
อุตสาหะวิริยะการ เสกสร้าง
สูตรสำเร็จวิชาชาญ ลานอโศก เซนต์เฮย
สีหนาทเจ้าป่ากว้าง ประกาศก้องขจรไกล


เชิงอรรถ “นรางกุโรวาท” พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ นร (คน) อังกูร (หน่อเนื้อเชื้อไข) โอวาท (คำสั่งสอน) คือคำสอนสำหรับลูกหลานสืบวงศ์ตระกูล