สารพันวรรณนา

อ.ประภาศรี
ธรรมสดุดี
แด่ พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)
เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
เนื่องในศุภวาระอายุวัฒนะ วันที่ 9 มิถุนายน 2556

ประทีปธรรมนำพระศาสน์ประกาศโลก
ขจัดทุกข์ขจัดโศกวิโยคหาย
สังฆจาริกมาสาธยาย
ธรรมจักรส่องฉายจรัสธรรม

น้อมวันทาพระวิเทศธรรมรังษี
เจิดจรัสรัศมีทั้งเช้าค่ำ
เสียงธรรมสอนเอกลักษณ์ตระหนักจำ
เหมือนตอกย้ำแพทย์รักษาฉีดยาใจ

กิเลสป่วนมวลสาธุชนสดับ
พญามารกระส่ายกระสับรับไม่ได้
สู้เสียงผีเสียงมารหวานกระไร
ท่านฉุดให้ลูกหลานผ่านโคลนตม

ไม่ลุ่มหลงมัวเมาเอารูปรส
ให้ยึดบทธรรมะที่สะสม
กรรมฐานถือไว้ในอารมณ์
สติบ่มเพาะปลูกถูกชั่วดี

คือเสียงพระเสียงธรรมนำมาโปรด
พญาโกรธ โลภ หลง กระโดดหนี
เสาหลักนำพระธรรมจักร "หลวงตาชี"
บารมีคุ้มศิษย์ผองป้องอบาย

ประทีปธรรมล้ำพิสุทธิ์พุทธศาสน์
ก้องประกาศพระธรรมทูตจาริกหมาย
สันติสุขสันติธรรมนำใจกาย
พลังธรรมจักรฉายนิรันดร


นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
คณะศิษยานุศิษย์ กรรมการ ครูอาสาสมัคร ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ประภาศรี สีหอำไพ ร้อยกรอง)
9 มิถุนายน 2556