สารพันวรรณนา

อ.ประภาศรี
จามจุรีอาสา วัดธัมมาราม นครชิคาโก

วัดธัมมาราม ชิคาโก ตั้งอยู่ในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ รู้จักกันในชื่อ ชื่อ "เมืองแห่งลม" (Windy City) โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เป็นเจ้าอาวาส วัดธัมมารามได้ทำหน้าที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธและเป็นศูนย์เผยแพร่ประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทย ให้แก่ เด็กไทยที่เติบโตใน นครชิคาโกและมลรัฐใกล้เคียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙

ชาวไทยในนครชิคาโกได้จัดตั้ง โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในช่วงฤดูร้อน ทางโรงเรียนฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยขึ้น ซึ่งมีคณะครูอาสาสมัคร จากประเทศไทย ดำเนินการสอนเป็นประจำทุกปี

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ ได้มีคณะครูอาสาสมัครจำนวน ๗ คน เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงฤดูร้อน ๔ คนและปฏิบัติหน้าที่ครูประจำการ ๑ ปี ๓ คน ดังนี้


ครูภาคฤดูร้อนจำนวน ๔ คน

๑. นางสาวพิมศิริ สิทธิสาตร์ (ครูพิม) อายุ ๕๕ ปี ตำแหน่งปัจจุบัน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก(จ.ช.), ตริตาภรณ์มงกุฎไทย(ต.ม.), ตริตาภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.), ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย(ท.ม.), ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก( ท.ช.), จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.), เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น ๓ และชั้นที่ ๒ และจะทำหน้าที่ครูใหญ่ประจำวัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสบการณ์ในการทำงาน รับราชการครูเป็นเวลา ๓๐ ปี สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น, ครูสอนดี ปี ๒๕๕๕ (สสค.) ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๘-๙ (ระดับเขต) , ครูผู้สอนดีเด่น และหนึ่งแสนครู (คุรุสภา), ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ๒๕๕๔ (สกสค.) เมืองไทยเมืองคนดี ประจำปี ๒๕๕๑ (จังหวัดราชบุรี), ได้รับคัดเลือกศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประเทศญี่ปุ่น( The Japan Foundation), ดูแลนักเรียนแข่งขันวงโยธวาทิตโรงเรียน ได้แชมป์โลก ๒ เหรียญทอง ณ ประเทศเนเธอแลนด์, วิทยากรกิจกรรมโยคะ(ฤๅษีดัดตน) ชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ ๒๐ ประเทศไทย นำโดย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพีระ บุญจริง และคณะ เป็นต้น

ครูพิมศิริ มีอุปนิสัย มองโลกในแง่ดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความตั้งใจในการสอน รักเด็ก แสวงหาประสบการณ์

โครงการครูอาสาสมัคร ฝันที่เป็นจริง นับเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ และจะปฏิบัติงานการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้รับประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่ออนาคตของนักเรียน ครอบครัว ประเทศชาติ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๒. นางนุจารี สุขีเมฆ (ครูนก) อายุ ๔๙ ปี ปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จบการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศิลปศาสตร มหาบัณฑิต เอกการสอนภาษาไทย จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนภาษาไทยเป็นเวลา ๒๙ ปี มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา,ร้องเพลง,ดนตรี,เล่านิทาน

๓. นางสาวอารียา บุตรทา อายุ ๓๘ ปี ปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จบการศึกษา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เอกนาฏศิลป์ไทย จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เอกการสอนศิลปะ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอนนาฏศิลป์ เป็นเวลา ๑๗ ปี มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย,ร้องเพลง,กีฬา

๔. นางสาววิไลลักษณ์ หาญวัฒนสกุล (ครูนอต) อายุ ๓๔ ปี ปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนเทศบาล วัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จบการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาเป็นเวลา ๑๐ ปี มีความสามารถพิเศษด้านทำอาหารไทย,คอมพิวเตอร์และงานพิธีกร

ครูประจำการ ๑ ปี จำนวน ๓ คน

๑. นางสาว กมลชนก สกนธวัฒน์ (ครูฝ้าย)อายุ ๒๒ ปี จบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต เอกสังคมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ที่ โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนกุหลาบวิทยา มีความสามารถพิเศษด้านผู้นำกิจกรรม,ร้องเพลง,แสดงละครเวที,กำกับการแสดง,ออกแบบกิจกรรมและพิธีกร

๒. นางสาว อนิสรา บัวแก้ว (ครูพะแพง) อายุ ๒๑ ปี จบการศึกษาจาก ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เอกนาฏศิลป์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์ต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ ณ ทำเนียบรัฐบาล มีความสามารถพิเศษด้าน นาฏศิลป์ไทย,ดนตรีไทยและเต้นรำ

๓. นางสาว ศิริลักษณ์ ทองสงฆ์ (ครูเฟิน) อายุ ๒๒ ปี จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต เอกดนตรีไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่นซออู้ ระดับประเทศ มีความสามารถพิเศษด้าน ดนตรีไทยและถ่ายภาพ

การเดินทางไปเป็นครูอาสาที่วัดธัมมาราม ชิคาโกครั้งนี้ พวกเราทั้ง ๗ คน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้กับลูกหลานไทยที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นไทย ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ ครูอาสาแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันไป ทั้งในด้านการใช้ภาษาไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและวัฒนธรรมไทย พวกเราสัญญาว่าจะนำความรู้ประสบการณ์รวมทั้งจิตวิญญาณของความเป็นครูไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและปลูกฝังให้เยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเยาวชนไทยที่ดี มีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม

จากพวกเราจุฬาอาสา ชิคาโก (ครูนก,ครูพิม,ครูอ้อม,ครูนอต,ครูฝ้าย,ครูพะแพง,ครูเฟิน)