บันทึกจากล่าม 27 กุมภาพันธ์ 2559

BONES กระดูก


rib ซี่โครง กระดูกซี่โครง

true ribs ซี่โครงแท้ คู่ที่ 1-7 ทำงานคู่กับกระดูกหน้าอก sternum

false ribs ซี่โครงไม่แท้ คู่ที่ 8 -10

floating ribs ซี่โครงลอย คู่ที่ 11-12

body bones (206 pieces) กระดูกแข็ง 206 ชิ้น

axial skeleton โครงกระดูกแกน

axial skeleton กระดูกแกนกลาง

appendicular skeleton กระดูกรยางค์

vertebrae = vertebral column = spinal column = 26 bones กระดูกสันหลัง

cervical (7 pieces) กระดูกสันหลังส่วนคอ

thoracic (12 pieces) กระดูกสันหลังส่วนอก

lumbar (5 pieces) กระดูกสันหลังส่วนเอว

sacrum or sacral vertebrae กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ

coccyx = tailbone กระดูกก้นกบ

lumbar spinal fixation and fusion การผ่าตัดรักษายึดตรึงกระดูกสันหลังด้วยโลหะ

skull (28 pieces) กระดูกกะโหลกศีรษะ 28 หรือ 29 ชิ้น

facial (14 pieces) กระดูกใบหน้า 14 ชิ้น

cranial (8 pieces) กระดูกหุ้มสมอง (cranial bones) (8 ชิ้น)

ossicles (ear bones) กระดูกหู (ossicles) (6 ชิ้น) กระดูกค้อน (malleus) (2 ชิ้น) กระดูกทั่ง (incus) (2 ชิ้น) กระดูกโกลน (stapes) (2 ชิ้น)

ribs (24 pieces) กระดูกซี่โครง 24 ชิ้น

thorax + ribs (25 pieces) กระดูกซี่โครงและหน้าอก 25 ชิ้น

upper extremities (64 pieces) กระดูกไหล่ ส่วนแขนและมือ 64 ชิ้น

lower extremities (62 pieces) กระดูกสะโพก ส่วนขา และเท้า 62 ชิ้น

zygomatic bone กระดูกโหนกแก้ม กระดูกแก้ม

zygomatic arch = zygoma โค้งกระดูกโหนกแก้ม

zygomatic process of the temporal bone ส่วนยื่นกระดูกขมับจดกระดูกโหนกแก้ม

zygomatic process of maxilla ส่วนยื่นขากรรไกรบนจดกระดูกโหนกแก้ม

clavicle = collarbone กระดูกไหปลาร้า

sternum = breastbone กระดูกหน้าอก

wings of ilium = hip bones กระดูกปีกสะโพก หรือ กระดูกไอเลียม (ilium) เป็นกระดูกของเชิงกราน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตัวกระดูก (body) และส่วนปีก (ala)

pelvis เชิงกราน

pelvic bone = hip bone

pubis = os coax = hip bone กระดูกเชิงกราน (ilium, hip, pelvis)

กระดูกหัวหน่าว (pubis)

ischium กระดูกก้น

iliac crest (crest of the ilium) สันนูนส่วนบนสุด

iliac fossa แอ่งเว้า

hand + upper wrist (29 pieces) กระดูกมือและกระดูกส่วนบนข้อมือ

carpals = wrist bones (8 pieces) กระดูกข้อมือ

metacarpals (5 pieces) กระดูกฝ่ามือ

proximal phalanges (5 pieces) กระดูกนิ้วมือท่อนต้น

intermediate phalanges (4 pieces) กระดูกนิ้วมือท่อนกลาง

distal phalanges (5 pieces) กระดูกนิ้วมือท่อนปลาย

metatarsals (10 pieces) กระดูกฝ่าเท้า

tarsals กระดูกเท้า

phalanges = finger or toe bones กระดูกนิ้วมือ or กระดูกเท้า

patella = kneecap กระดูกสะบ้า สะบ้าหัวเข่า

femur กระดูกต้นขา กระดูกโคนขา เป็นกระดูกที่ยาวที่สุด

tibia = shin bone (connected to the big toe) กระดูกแข้ง

fibula = calf bone (connected to the little toe) กระดูกน่อง

talus = ankle bone กระดูกข้อเท้า

calcaneus = leg bone กระดูกส้นเท้า

cranium = skull กะโหลกศีรษะ (skull) (22 ชิ้น)

occipital = back of the head กระดูกท้ายทอย (1 ชิ้น)

ossicles (ear bones – 6 pieces) กระดูกหู (6 ชิ้น) กระดูกค้อน (malleus) (2 ชิ้น) กระดูกทั่ง (incus) (2 ชิ้น) กระดูกโกลน (stapes) (2 ชิ้น)

ethmoid กระดูกเอทมอยด์ (1 ชิ้น)

frontal bone – forehead กระดูกหน้าผาก (1 ชิ้น)

facial bone กระดูกใบหน้า (14 ชิ้น)

sphenoid bone กระดูกสฟีนอยด์ (1 ชิ้น)

parietal bone กระดูกข้างขม่อม (2 ชิ้น)

temporal bone กระดูกขมับ (2 ชิ้น)

maxilla = upper jaw กระดูกขากรรไกรบน (2 ชิ้น)

mandible = lower jaw กระดูกขากรรไกรล่าง (1 ชิ้น)

vomer bone กระดูกโวเมอร์ (1 ชิ้น)

nasal bone กระดูกจมูก (2 ชิ้น)

inferior nasal concha กระดูกก้นหอยของจมูกชิ้นล่าง (2 ชิ้น)

palatine กระดูกเพดานปาก (2 ชิ้น)

lacrimal กระดูกแอ่งถุงน้ำตา (2 ชิ้น)

hyoid bone = bone of the throat กระดูกไฮออยด์ ในลำคอ

humerus = upper arm bone กระดูกต้นแขน

axilla = armpit จั๊กแร้

parietal bone กระดูกข้างขม่อม

atlas = first bone neck กระดูกสันหลังส่วนคอ ชิ้นที่ 1

axis = second bone neck กระดูกสันหลังส่วนคอ ชิ้นที่ 2

scapula = shoulder blade กระดูกสะบัก

xiphoid process ลิ้นปี่ เป็นปลายทางด้านล่างสุดของกระดูกสันอก และมีจุดเกาะกับกะบังลม (diaphragm หรือ thoracic diaphragm)

ulna (arm bone connected to the little finger) กระดูกปลายแขนท่อนใน

radius (arm bone connected to the thumb) กระดูกปลายแขนท่อนนอก

acromion ปุ่มกระดูกหัวไหล่

coracoid process จะงอยบ่า เป็นโครงสร้างคล้ายตะขอยื่นออกมาจากกระดูกสะบักชี้ไปทางด้านหน้า

vertebral foramen ช่องกระดูกสันหลัง

spinal cord ไขสันหลัง

spinal curvature การโค้งของกระดูกสัน

abnormal spinal curvature กระดูกสันหลังผิดปกติ

scoliosis กระดูกสันหลังคด

lumbar spinal canal stenosis โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว

endosteum เยื่อบุกระดูก

periosteum เยื่อหุ้มกระดูก

bone marrow ไขกระดูก

cartilage กระดูกอ่อน

joint ข้อต่อ

hinge joint (ginglymus) ข้อต่อแบบบานพับ อยู่ที่ศอก เข่า และข้อต่อที่นิ้วมือและนิ้วเท้า

ball and socket - ข้อต่อแบบเบ้า อยู่ที่สะโพกและบ่า

saddle joint - ข้อต่อแบบอานม้า เป็นข้อต่อที่จำกัดการเคลื่อนไหว เช่น ข้อต่อ carpometatacarpal ของนิ้วหัวแม่มือ

pivot joint - ข้อต่อแบบแกนหมุน อยู่ที่คอและหน้าแขน

gliding joint ข้อต่อแบบเลื่อน มีการเคลื่อนไหวเฉพาะในแนวระนาบ เช่น ที่ข้อมือและข้อเท้า

condyloid joint (ellipsoid) ข้อต่อแบบเคลื่อนไหวได้สองทิศทาง เช่น ข้อโคนนิ้วมือ (metacarpophalangeal joint) ข้อระหว่างกระดูก radius และ ulna กับ carpal bone ข้อต่อนี้สามารถเคลื่อนไหวได้ดังนี้ คือ การงอ การเหยียด การกางและการหุบ


MUSCLES กล้ามเนื้อ


มีมากกว่า 630 ชิ้นในร่างกายมนุษย์

ligament (holds bones to bones) เอ็นยึดข้อ

tendon (holds muscles to bones) เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นยึดกระดูก

skeletal muscle กล้ามเนื้อลาย ช่วยในการเคลื่อนไหว

smooth muscle กล้ามเนื้อเรียบ ควบคุมระบบการทำงานภายในร่างกาย

cardiac muscle กล้ามเนื้อหัวใจ

capsule เยื่อหุ้มข้อ

capsular ligament เอ็นแคปซูล

dorsal side = back side ด้านหลัง

palmar side = front side ด้านหน้า

dorsal interosseus muscles กล้ามเนื้ออินเตอร์ออสเซียสด้านหลังมือ

palmar interossei กล้ามเนื้อที่ยึดกระดูกฝ่ามือแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน

triceps กล้ามแขนด้านหลัง

biceps กล้ามเนื้อของต้นแขน

deltoids กล้ามเนื้อเดลทอยด์ กล้ามเนื้อไหล่

posterior deltoids (back arm) กล้ามเนื้อเดลทอยด์หลังแขน

middle deltoids (middle arm) กล้ามเนื้อเดลทอยด์กลางแขน

anterior deltoids (front arm) กล้ามเนื้อเดลทอยด์หน้าแขน

brachioradial muscle (lower back arm) กล้ามเนื้อในชั้นตื้นในด้านหน้าของปลายแขนข้างซ้าย

temporal muscle, , tempolaris muscle กล้ามเนื้อเทมโพราลิส กล้ามเนื้อรูปพัด

orbicularis oculi muscle กล้ามเนื้อวงรอบตา


หนังสือ English for Thai Speakers, Volume 1 - Thai Massage Business จะออกตลาดประมาณเดือนเมษายนนี้ ผู้อ่านสามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/benjawanpoomsan