Why Do We Have to Learn English? ทำไมเราจึงต้องเรียนภาษาอังกฤษ

เดือนนี้เป็นเดือนที่ฉันเปิดตัว สถาบันสอนภาษาไพบูลย์ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนวิชาการล่ามสำหรับชาวไทยแห่งแรกและเป็นโรงเรียนที่สอน ภาษาอังกฤษทั่วไปทางออนไลน์ให้ กับคนไทยในต่างแดน บทความนี้จึงขอพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องเรียนภาษาอังกฤษและขอแนะนำสถาบันภาษาไพบูลย์ค่ะ

คนส่วนใหญ่จะบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดที่ เราควรต้องเรียน Most people would say that English is the most important language to learn.

ปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้เป็นทางการในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก It is now the official language in more than 50 countries around the world.

ตอนนี้ทั่วโลกได้ตกลงที่จะใช้ภา ษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันเวลาที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกัน People in the current world use English to communicate when they don't speak the same language.

ดังนั้นการที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะทำให้สื่อสารกับคนจำนวนมากในโลกนี้ได้ Therefore, if you can speak English, you will be able to communicate with many people around the world.

มีคนกว่า 400 ล้านคนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ More than 400 million people speak English as their first language.

ในจำนวนนั้น มีชาวอเมริกันมากกว่า 320 คน Out of that number, more than 320 million are Americans.

ในแวดวงสื่อ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาหลักที่ใช้ กัน In the fields of science and medicine, English is used as the main language.

ตำราต่างๆ ส่วนใหญ่ในสาขาวิชาเหล่านี้ก็ เป็นภาษาอังกฤษ Therefore, most of the textbooks used in these fields are in English.

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติ ล้วนแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก F or International schools and universities most use English as their main language.

ธุรกิจระหว่างประเทศก็ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร Businesses that work internationally use English for their correspondence.

อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นในประเทศอเมริกา ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาหลักของโลกอินเตอร์เน็ต The Internet was born in America so English is the main language in the world of the Internet.

โปรแกรมเมอร์ทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนโปรแกรมซอฟแวร์ Programmers around the world use English to write software programs.

นี่เป็นเหตุผลหลักๆ ที่เราควรจะเริ่มจริงจังกับการเรียนภาษาอังกฤษเสียตั้งแต่ตอนนี้ These are some of the important reasons why we should seriously study English.

ถึงแม้คุณจะพอพูด อ่าน เขียนได้แล้ว แต่ก็ควรจะเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป Although some of you can speak, read and write English already. There's always room for improvement.

ดังนั้น ณ ตอนนี้ เราขอแนะนำสถาบันภาษาไพบูลย์ค่ะ Therefore, with this in mind, we would like to introduce Paiboon Language Academy.

เราเป็นทีมเดียวกับสำนักพิมพ์ไพบูลย์ที่พิมพ์ตำราเรียน ซีดี พจนานุกรมและแอพต่างๆ ให้ชาวต่างชาติเรียนภาษาไทย We are the same people from Paiboon Publishing that publish all the books, CDs, dictionaries and apps for English speakers to learn Thai.

เราได้นำเอาประสบการณ์ด้านภาษาของเรามาสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไท ย We are taking all of our language experience to now teach English to Thai speakers.

นี่เป็นข้อความที่ดิฉันกล่าวแนะ นำตัวในวิดีโอที่โพส์ตทางออนไลน์ ค่ะ

ดิฉันเกิดและโตที่ประเทศไทยค่ะ แต่ตอนนี้อาศัยอยู่ในเขตอ่าวซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ I was born and raised in Thailand, but now I live in the San Francisco Bay Area.

ดิฉันทำงานเป็นนักเขียนและล่ามค่ะ I am an author and an interpreter.

ดิฉันแต่งตำราให้ชาวต่างชาติที่ ใช้ภาษาอังกฤษเรียนภาษาไทยกับภา ษาลาวค่ะ I create materials for English speakers to learn Thai and Lao.

ดิฉันยังเป็นล่ามให้กับชาวไทยแล ะชาวลาวในอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นในศาล การประชุมธุรกิจ การประชุมสัมมนาและในสถานการณ์ อื่นๆ I also interpret for Thai and Lao people in America in court, business meetings, conferences and many other situations.

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ฉันได้ฝึกคนไทยหลายคนให้เป็นล่ามมืออาชีพ In the past ten years, I have trained many Thai people to become professional interpreters.

ผลก็คือ คนไทยทั่วสหรัฐและในต่างประเทศไ ด้ขอให้ดิฉันสอนภาษาอังกฤษให้แล ะบางคนก็ขอให้สอนว่าทำอย่างไรถึ งจะเป็นล่ามได้ As a result, many Thai people all over the US and overseas have asked me to teach them English and some want me to teach them how to become interpreters.

ดิฉันไม่สามารถเดินทางไปยังที่ ต่างๆ เพื่อสอนได้ จึงตัดสินใจที่จะเปิดโรงเรียนสอนภาษาทางออนไลน์ I can’t travel everywhere to teach people, so I decided to start an online language school.

วิธีนี้คนที่เมืองไทยก็จะสามารถ เรียนได้ This way, people in Thailand will also be able to learn.

ขอขอบคุณเทคโนโลยีออนไลน์ที่ทำให้พวกเราสามารถคิดค่าเรียนคอร์สต่างๆ ในราคาที่คนส่วนใหญ่สามารถจ่ายได้ Thanks to online technology, we are able to price the courses to make them affordable to most people.

เราคิดค่าเรียนเพียงเดือนละสิบเหรียญหรือ 340 บาทต่อคนสำหรับคอร์ส “ภาษาอังกฤษอังกฤษทั่วไป” W e only charge each person $10 per month or about 340 baht for the "General English" course.

เป้าหมายของเราคือจะช่วยให้คนไทยพูดและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเพื่อที่จะทำงานกับเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและสื่อสารกับชาวโลกได้ดียิ่งขึ้น Our goal is to help Thai people become better at speaking and using English so we can work effectively with our ASEAN neighbors and communicate better with the rest of the world.

มีผู้สอนที่เป็นคนไทยและอเมริกันหลายคนที่จะสอนคอร์สต่างๆ ของเรา There are many qualified Thai and American instructors that will be teaching in our courses.

คุณจะรู้สึกเหมือนว่ามีติวเตอร์ อยู่กับคุณตลอดเวลา It's like you have your English tutors with you all the time.

คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากโทร ศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ You can learn English on your mobile and other devices.

มีบทเรียนที่เกี่ยวกับการสร้างคำศัพท์ การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษเวลาอาศัยอยู่ ต่างประเทศ ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจร้านอาหา ร ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนวด และอีกมากค่ะ There are lessons on building vocabulary, English idioms and expressions, improving your English pronunciation, using English while living abroad, English for the restaurant business, English for the massage business, and a lot more.

คุณจะพอใจกับคุณภาพและปริมาณของ เนื้อหาที่เราจะมอบให้ You will be happy with the quality of the content and the quantity that we will be offering.

คุณจะสามารถดูบทเรียนทั้งหมดที่ เราอัดวิดีโอไว้ You will be able to see all of these video lessons.

จะมีวิดีโอใหม่ๆ ให้ชมทุกสัปดาห์ New videos will be added every week.

คุณจะได้รับแบบฝึกหัดหรือการบ้านทางอีเมลทุกเดือน You will also receive exercises or homework via email every month.

ถ้าคุณตั้งใจเรียนและทำตามที่เราแนะนำ ภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาขึ้นอย่าเห็นได้ชัด If you study hard and follow our guidance, your English should improve dramatically.

เมื่อภาษาอังกฤษของคุณดีแล้ว คุณอาจจะได้ไปในที่ที่คุณไม่เคย คาดหวังมาก่อนได้ When you know English well, it can take you beyond your expectations.

ดิฉันได้มีประสบการณ์เช่นนั้นแล้ว เพราะว่าฉันรู้ภาษาอังกฤษดี ดิฉันมีโอกาสมากมายไม่ว่าจะในด้านธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัว ดิฉันได้มาไกลกว่าที่ตนได้ฝันไว้อย่างมากมาย That is what has happened to me. Because I know the English language well, I have unlimited opportunities in business and in personal matters. I have made it way beyond my dreams.

กรุณาเข้าดูเว็บไซท์ของเราได้สำ หรับรายละเอียดเพิ่มเติม Please visit our website for more information.

www.paiboonlanguageacademy.com

สถาบันภาษาไพบูลย์เปิดให้ผู้สนใจชาวไทยเรียนภาษาอังกฤษทุกระดับและผู้ที่สนใจเรียนวิชาการล่ามลงทะเบียนแล้วเดือนนี้ This week Paiboon Language Academy is open for Thai speakers to register to study English and interpretation course with us. We have English lessons for all levels.

กรุณาดูเนื้อหาบทเรียนคร่าวๆ ของเราได้ที่เว็บไซท์ Please see our course outline on our website.

เราเป็นโรงเรียนสอนภาษาทางออนไลน์ที่คุณจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกที่สุดและมี ประสิทธิภาพที่สุด ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเรียนในราคาแพงอีกต่อไป We are an online site where you can learn English in an inexpensive and most efficient way. You no longer have to pay a fortune to learn English.

คุณสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ (วิธีนี้รวดเร็วและสะดวกที่สุด) หรือทางอินบ๊อกซ์ของเฟซบุ๊ค หรือส่งอีเมลมาสอบถามเราได้ โดยใส่หัวข้ออีเมลว่า General English Course. You can register on our website (fastest and the best way) or Facebook inbox, or by sending an email to paiboonlanguageacademy@gmail.com with the topic "General English Course."

แล้วเจอกันทางออนไลน์ค่ะ See you online!