บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 18 พฤษภาคม 2567

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา องค์กรพระพุทธศาสนาโลก เตรียมประชุมจัดงานใหญ่ น้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมวลมนุษย์ ได้รู้แจ้งเห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นเข้าใจในสิ่งที่พึ่งเข้าใจเป็นต้น พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และทรงสอนให้พึ่งให้ปฏิบัติตาม ไม่มีบุคคลใดจะเลิศไปกว่าพระองค์ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ หลักคำสอนของพระองค์ ทรงสอนให้ ไม่เห็นแก่ตัว แต่ทรงสอนให้เห็นใจบุคคลอื่น เข้าใจบุคคลอื่น และให้มีเมตตาต่อบุคคลอื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุคคลอื่น เป็นต้น วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรตระหนักถึงความสำคัญ เช่น เป็นวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ฉะนั่นการที่องค์กรยูเนสโก ได้ประกาศยอมรับว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญต่อชาวพุทธและคนทั้งโลก ควรจะรับรู้ด้วยกัน การจัดงานฉลองวันวิสาขบูชาเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนัก วันวิสาขบูชาถือกำเนิดเกิดมาโดยมีบุคคล ศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนทายาทเป็นต้น ชาวพุทธภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ชาวโลกร่วมแสดงความยินดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนนับถือพระพุทธศาสนาจำนวนมากทั้งประเทศ มีความเข้มแข็งมีวัดเป็นจำนวนนับหมื่นวัด มีพระสงฆ์หลายแสนรูป ทำหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นแหล่งศูนย์รวมชาวพุทธที่เดินทางมาเยี่ยมชม มาเรียนที่มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา มีอารยะธรรมที่เจิดจ้า มีประเพณี วัฒนธรรมเป็นต้นเองดังนี้เป็นต้น ประเทศไทยจึงเป็นหลักในการจัดงานเชิดชูการจัดงานวันวิสาขบูชาร่วมกันที่พุทธมณฑล ตำบลศาลยา จังหวัดนครปฐม จะมีชาวพุทธทั่วโลกเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา อย่าวคึกคัก ในส่วนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลก หลายประเทศเดินทางมายังประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ชาวไทยจะได้ต้อนรับผู้นำชาวพุทธทั่วโลกเป็นความภาคภูมิใจยิ่งนัก

สำหรับวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาออกหนังสือขอความร่วมมือให้วัดในสมาชิกของสมัชชาสงฆ์ไทย จัดกิจกรรมวิสาขบูชาตามความเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะอำนวยความสะดวกได้ จะเป็นวันเวลาใดตามความเหมาะสม


@@@. ความพยายาม อยู่ที่ไหน ความสำเร็จจึงเกิดขึ้น ท่านอาจารย์พระครูวรสิทธิวิเทศ หรือรู้จักกันในนามพระมหาสิทธิพร เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโก กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ได้เดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย เพื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ดุษฏีศาสตร์บัณฑิต ปริญญาเอก ในสาขา “การพัฒนาระบบการสอนสังคมศึกษาแบบอิงการสอนและสอบอารมณ์กรรมฐาน สำหรับพุทธศาสนิกชนชาวสหรัฐอเมริกา Social Studies Instruction Systems Approach in Bavana Meditation Learning Management for Buddhism in USA .โดยมี รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์ ประธานคณะกรรมการผศ.ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ เป็นกรรมการ เข้าสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ปริญญาเอกหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา รุ่นที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย สถานที่สอบ ที่ มจร วิทยาลัยเขตนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น พร้อมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ทรงคุณวุฒิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประกอบ พระธรรมวชิรธีรคุณ, รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการ, ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก, ผศ.ดร. สมปอง สุวรรณภูมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก,รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก กรรมการ , ดร.สุรชัย แก้วคูณ กรรมการ , ผศ.ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ กรรมการและเลขานุการ ผลการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ปริญญาเอก โดยมีมติของคณะกรรมการออกมาได้รับเกรด A บวก ซึ่งท่านพระอาจารย์ได้ศึกษาจบปริญญาเอกเป็นที่เรียบร้อยจะเดินทางเข้ารับประกาศนียบัตรในเดือนธันวาคม 2567 ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย จังหวัดอยุธยา สำหรับประวัติการศึกษาย่อๆ ของพระครูวรสิทธิวิเทศ หรือ พระมหาสิทธิพร มิตรวิเชียร เกิดที่บ้านโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จบการศึกษาระดับประถม ป.4 ที่โรงเรียนวัดโป่งโรงเซ็น จบการศึกษาระดับมัธยมที่ เตรียมอุดมศึกษา ของ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู กรุงเทพมหานคร และเรียนต่อจนปริญญาตรีศน.บ. สาขาสังคมศึกษา เวลา 6 ปี และเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย จบการศึกษาปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย Banaras Hindu University B.H.U.เมืองพาราณสีประเทศอินเดีย ด้านสังคมศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร.ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 2565~2566-2567 เป็นเวลา 3 ปี ขณะนี้พระอาจารย์ได้เรียนจบการศึกษาปริญญาเอก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาในเร็ว ๆ นี้ คณะลูกศิษย์ที่ทราบข่าว คงชื่นชมและดีใจเป็นอย่างยิ่ง คงได้พบและกราบท่านในเร็ว ๆ นี้ สมัญญานามใหม่ของท่าน คือ พระอาจารย์ดอกเตอร์ พระครูวรสิทธิวิเทศ ( พระ ดร.พระครูวรสิทธิวิเทศ) และท่านจะเดินทางเข้ารับประกาศนียบัตรพร้อมกับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากเจ้าประคุณ สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆมหาปรินายก ที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดอยุธยา ในช่วงเดือนธันวาคม 2567 ลูกศิษย์จะติดตามท่านไปแจ้งความประสงค์ด้วย