บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบ



บอกข่าวซานฟราน 25 มกราคม 2557

ข่าวดีของพี่น้องชาวไทยทุกท่าน เริ่มปีใหม่ คงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องปกติ ของความเป็นมนุษย์ ที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องประสบพบเจอกันทุกท่าน ไม่วันนี้ ก็วันหน้า ทางวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก นำโดย พระอาจารย์พระครูวรสิทธิวิเทศ เป็นเจ้าอาวาส ได้เล็งเห็นจุดสำคัญ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในอนาคต จึงได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุน ชื่อ ว่า วัดพุทธประทีปสังคมสงเคราะห์ “ (กองทุนฌาปนกิจ) เพื่อช่วยเหลือ กันและกัน ในยามฉุกเฉิน จึงได้ออกระเบียบข้อบังคับกองทุนโดยมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 คน มีรายละเอียดต่อไปนี้


ระเบียบข้อบังคับ
กองทุนวัดพุทธประทีปสังคมสงเคราะห์ (กองทุนฌาปนกิจ)

หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม(เสียชีวิต) โดยเรียกเงินจากสมาชิกทุกท่าน ท่านละ 29 เหรียญ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของสมาชิกที่เสียชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในกรณีอื่นๆ ได้ และผู้รับผลประโยชน์ จะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

หมวดที่ 2 สมาชิกภาพ

1. สมาชิกของกองทุนวัดพุทธประทีปสังคมสงเคราะห์ (กองทุนฌาปนกิจ)

1.1 สมาชิกได้แก่ ชาวไทยซึ่งมีภูมิลำเนา หรือถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอนในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่จำกัดอายุ ทั้งนี้ ซึ่งรวมถึงบุตรที่เกิดจากบิดามารดาเป็นคนไทยด้วย

1.2 สมาชิกต้องได้รับการยอมรับจากกองทุนวัดพุทธประทีปสังคมสงเคราะห์

2. ได้ผ่านการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนวัดพุทธประทีปสังคมสงเคราะห์โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

ข้อที่ 3 สมาชิกกองทุน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการของกองทุน ฯ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่โดยการกรอกใบสมัครตามแบบและวิธีการที่กำหนด พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ อนึ่งการสมัครเป็นสมาชิกนั้น ถือว่ามีอายุการเป็นสมาชิกตลอดชีวิต ยกเว้นกรณีท่านที่ย้ายออกจากเขตประเทศสหรัฐอเมริกาไปอยู่ประเทศอื่น หรือเสียชีวิต หรือลาออก หรือไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของกองทุน ฯ

ข้อที่ 4 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อ

1. ตาย

2.ลาออก

3.ย้ายไปอยู่ที่อื่นอย่างถาวร

ข้อที่ 5 วิธีการเรียกเก็บเงิน

1.เงินสด หรือ Money Order

2. Credit Card

3. Auto Payment

4. Pay : watbuddhapradeep Social aid Fund

สมาชิกท่านใด ถ้าคณะกรรมการกองทุน ฯ มีหนังสือเรียกเก็บเงิน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่าย ของสมาชิกที่เสียชีวิต 2 ครั้ง แล้วยังไม่ชำระเงินตามที่กองทุน ฯ เรียกเก็บ ถือว่าขาดจาการเป็นสมาชิก แต่ถ้าจะสมัครใหม่ ต้องกรอกใบสมัครตามแบบและวิธีการที่กำหนดของกองทุน ฯ และต้องเสียค่าสมาชิกใหม่

สมาชิกท่านใด มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือออกนอกเขตประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการกองทุน ฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางไป

ข้อที่ 6 วิธีการสมัคร/สถานที่รับสมัคร

การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนวัดพุทธประทีปสังคมสงเคราะห์ จะต้องเสียค่าสมาชิกคนละ 39 เหรียญ เพื่อสำรองไว้เป็นกองทุน ฯ ในคราวฉุกเฉิน (จำเป็น)

ส่งใบสมัครที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เลขที่ 310 Poplar Ave. San Bruno, CA 94066 โทร 650 615-9528 Fax 650 742-6657 อีเมล์ watbuddhapradeepsf@yahoo.com