บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 14 กรกฎาคม 2561

วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลลาเดลเฟีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ. ๙) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมธีรราชมหามุนี” เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา และพำนักอยู่ที่เมืองฟิลลาเดลเฟีย พุทธศาสนิกชน ในรัฐเพนซิลเวเนีย และรัฐใกล้เคียง ได้มากราบนมัสการ และกราบเรียนถึงความไม่สะดวกในเรื่องการบำเพ็ญบุญพิธีต่างๆ ที่เคยยึดถือปฏิบัติเป็นจารีตประเพณี ทั้งนี้เพราะการไม่มีวัดและพระสงฆ์ผู้คอยแนะนำในเรื่องประเพณีการบุญการกุศลทั้งหลาย

หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีความประสงค์จะอนุเคราะห์พุทธบริษัททั้งหลาย ประกอบกับพิจารณาเห็นเป็นโอกาสสำคัญที่จะสืบสานมโนปณิธานของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ในเรื่องการสร้างวัดในต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น จึงเมตตารับอนุเคราะห์ช่วยเหลือ โดยหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เมตตาบริจาคเงินทุนจำนวน ๒๐๐๐ เหรียญ เป็นต้นบุญครั้งแรก ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ต่อมา คณะกรรมการซึ่งมีนายแพทย์อุดม สุวรรณศรี ประธานกรรมการ กับคุณมนัส โอวาทสาร เลขานุการและเหรัญญิก จึงเริ่มดำเนินเรื่องขอจดทะเบียนตั้งเป็นวัดแบบ “Nonprofit Organization” จนในที่สุดก็ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ค.ศ. ๑๙๘๔) ให้เป็นองค์กรการกุศล มีชื่อเป็นทางการว่า “Mongkoltepmunee Buddhist Temple” (วัดมงคลเทพมุนี) โดยคณะกรรมการได้นำคำว่า “มงคลเทพมุนี” ซึ่งเป็นชื่อสมณศักด์พระราชาคณะชั้นเทพของ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ มาตั้งเป็นชื่อของวัด เพื่อเป็นอนุสรณ์และสืบสานมโนปณิธานของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “วัดมงคลเทพมุนี” เป็นวัดแรกที่เป็นสาขาของวัดปากน้ำในต่างประเทศ

สถานที่ตั้งวัดมงคลเทพมุนี วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ (ค.ศ.๑๙๘๕) พระมหาไพโรจน์ ภทฺทโก เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี และคณะกรรมการได้ตกลงเซ็นสัญญาซื้อที่ดิน ๕.๐๓ เอเคอร์ (ประมาณ ๑๓ ไร่) ซึ่งรวมทั้งตัวบ้าน ๑ หลัง ตั้งอยู่ที่ ๓๓๐๔ Knights Rd., Bensalem, Pennsylvania ๑๙๐๒๐ ในราคา ๑๓๕,๐๐๐ เหรียญ (๓,๓๗๕,๐๐๐ บาท) คณะกรรมการได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเป็นของวัดมงคลเทพมุนี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ (ค.ศ.๑๙๘๖) ได้มีพิธีเปิดและสถาปนาวัด โดยมีหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมปัญญาบดี” เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และ ฯพณฯ ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี เอกอัครราชทูตไทย ประจำ Washington D.C. เป็นประธาน โดยมีศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก วัดมงคลเทพมุนี จึงเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาทุกประการ


การจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่วัด

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ทางวัดได้จัดซื้อที่ดินทางด้านทิศเหนือเพิ่มเติมอีก ๘.๕๐ เอเคอร์ (ประมาณ ๒๑ ไร่) ในราคาซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน ๓๔๘,๒๐๔ เหรียญ (๘,๗๐๕,๑๐๐ บาท) หลังจากได้โอนกรรมสิทธิ์แล้วในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ วัดมงคลเทพมุนี จึงมีอาณาเขตที่ดิน เพิ่มขึ้นเป็น ๑๓.๘ เอเคอร์ (ประมาณ ๓๔ ไร่)

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ในสมัยของพระมหาน้อม กาญฺจนรํสี (ปัจจุบัน คือ พระราชธรรมวิเทศ) ซึ่งได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณหน้าวัดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๐.๗ เอเคอร์ (ประมาณ ๒ ไร่) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ เหรียญ (๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท) รวมพื้นที่ปัจจุบันทั้งหมดเป็น ๑๔.๕ เอเคอร์ หรือประมาณ ๓๖ ไร่ ๕๐ ตารางวา การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสำเร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ (ค.ศ.๒๐๐๒) การสร้างศาสนวัตถุ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะสงฆ์วัดมงคลเทพมุนี ซึ่งมีพระมหาไพโรจน์ ภทฺทโก เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา จึงได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างหอเจริญวิปัสสนา และกุฏิที่พักสงฆ์ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์และเป็นสถานที่เจริญบุญกิริยาวัตถุของพุทธศานิกชน

อนึ่ง “หอเจริญวิปัสสนาธรรมปัญญาบดี” นั้น เมื่อเริ่มแรกทางวัดมงคลเทพมุนีใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอุโบสถในอาคารเดียวกัน หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙ ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมปัญญาบดี” ได้เมตตามาเป็นประธานทำพิธีผูกสีมา โดยเชิญอาจารย์ตรีธา เนียมขำ นายกสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ มาเป็นประธานอุปถัมภ์ และ ฯพณฯ ม.ล.พีระพงษ์ เกษมศรี เอกอัครราชทูตไทย ประจำ Washington D.C. มาเป็นประธานพิธีตัดลูกนิมิต เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน

พระครูมงคลธรรมวิเทศ (น้อม กาญจนรํสี ป.ธ.๖) ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชมงคลวิเทศ สืบสานรักษาระเบียบประเพณีของวัดมงคลเทพมุนี เสริมสร้าง กิจกรรมและอำนวยความสะดวก แก่บรรดาพุทธศาสนิกชนในการร่วมบุญประกอบศาสนกิจ ในขณะเดียวกันคณะสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกา ก็ร่วมแรงร่วมใจที่จะสร้างอุโบสถทรงไทยให้สำเร็จ ตามปณิธานซึ่งอดีตเจ้าอาวาสพระรัตนเมธี ได้เริ่มดำริวางแผนงานระยะแรกไว้ ตามคำแนะนำของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รูปแบบของอุโบสถสถาปัตยกรรมไทย ได้ถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร น.อ. อาวุธ เงินชูกลิ่น ในวงเงินค่าก่อสร้าง ประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ เหรียญ ( ๑๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ) และได้ประกอบพิธีผูกสีมาฝังลูกนิมิต ในวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถระ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ฯพณฯ ดอน ปรมัตถวินัย เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุง Washington D.C. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกับการจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่ ๓๓ / ๒๕๕๒.

วัดมงคลเทพมุนี เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดไทยในสหรัฐอเมริกาอีกวัดหนึ่ง ที่อาจกล่าวได้ว่าเพียบพร้อมไปด้วยศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนพิธี อันจักอำนวยประโยชน์โสตถิผลแก่พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาใฝ่หาเนื้อนาบุญ มุ่งมั่นที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภายใต้การนำของท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธี (ไพโรจน์ ภทฺทโก ป.ธ.๗) อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี ที่มีวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญาพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสงบร่มรื่นสมกับเป็นศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา ทำให้อุบาสก อุบาสิกาทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เกิดความศรัทธาเลื่อมใสมาตั้งแต่เริ่มแรกของการสร้างวัด อีกทั้งได้ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของทางวัดอย่างมั่นคงเสมอมา ต่อมาหลังจากที่ท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธี มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ.๒๐๐๒) แรงศรัทธาปสาทะของพุทธศาสนิกชนที่ได้ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนวัดมงคลเทพมุนีก็มิได้ลดน้อยลง ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญนอกจากจะเป็นด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และการวางรากฐานการดำเนินกิจกรรมอย่างมีระบบแบบแผนจากท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธีแล้ว คณะสงฆ์ของวัดมงคลเทพมุนีในปัจจุบัน นำโดย พระราชมงคลวิเทศยังคงเจริญรอยตามแบบแผนนั้น ๆ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวัดมงคลเทพมุนีให้เจริญรุ่งเรืองโดยยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน ศาสนกิจของวัดมงคลเทพุนีมีหลากหลาย เช่น การจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันประเพณีไทย การนำสาธุชนสวดมนต์ รับศีล เจริญภาวนา การตักบาตรวันอาทิตย์ การบรรยายธรรม การอบรมฝึกภาวนาภาคภาษาอังกฤษ รวมทั้งเปิดโรงเรียนสอนศาสนาและภาษาทุกวันสุดสัปดาห์ การจัดงานบรรพชาอุปสมบทภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน มีการจัดกิจกรรมให้สาธุชนร่วมถืออุโบสถศีลและปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังมีการประสานงานกับชุมชนเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีในสังคมท้องถิ่น อันประกอบด้วยประชากรต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ทำเนียบเจ้าอาวาส

๑. พระรัตนเมธี (ไพโรจน์ ภทฺทโก) ป.ธ. ๗ , M.A.พ.ศ. ๒๕๒๗ - พ.ศ. ๒๕๔๕

๒. พระราชมงคลวิเทศ ( น้อม กาญฺจนรํสี ) น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พ.ม, พธ.บ. พ.ศ.๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน