บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 5 พฤษภาคม 2556

ธรรมะไม่กลับมา โลกาวินาศ คำพูดนี้ ยังก้องอยู่ในหู ทุกเวลา ใครจะคิดว่าบ้างว่า พุทธศาสนาของเราจะได้แผ่กระจายไปทั่ว เกือบทุกรัฐของอเมริกา ไม่เฉพาะชาวพุทธไทยเท่านั้น จะมีชาวพุทธจีน ชาวพุทธพม่า ชาวพุทธลาว ชาวพุทธเขมร ชาวพุทธอินเดีย ชาวพุทธทิเบต ชาวพุทธเวียดนาม และอีกหลายประเทศที่นับพระพุทธศาสนา พี่น้องชาวไทยคงไม่หลงประเด็น คิดว่า เราประเทศเดียวที่เป็นชาวพุทธ ไม่ใช่ ทีมงานข่าวท้องถิ่น ดีใจมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ได้เห็นบรรยายกาศจัดเจนว่า พระธรรมทูต ที่ประกาศตนเองว่าเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จะสืบศาสนทายาท ศาสนทูต จะสร้างสรรค์ผลงาน รักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยวัฒนธรรมไทย เดินทางมาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประกาศพระศาสนา ยังประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ดีหรือไม่อย่างไร... วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นวัดเดียวในฝั่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ-ซานฟรานซิสโก สามารถ เปิดเป็นสนามสอบธรรมศึกษาสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ติดต่อกันมาหลายปี มีนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก นับร้อยคน อย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีนักเรียนชาวต่างชาติให้ความสนใจมากขึ้น ขอกราบแสดงความยินดี กับพระสงฆ์ทุกรูปที่อยู่จำพรรษา ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ที่เสียเวลาช่วยกันทำงานของคณะสงฆ์ไทย แถบเบย์แอเรีย โดยเฉพาะท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ หรือพระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร เจ้าสำนักเรียน หรือประธานอำนวยการสนามสอบ ท่านเป็นพระเถระดาวรุ่งดวงหนึ่ง ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่มีความรู้ ความสามารถ มองวิสัยทัศน์กว้างไกล ใจไม่แคบ เป็นนักบริหาร การจัดการได้ดี เหมาะสมโดยประการทั้งปวง งาน แต่ละงานที่จัดขึ้นเป็นหน้าเป็นตา ของคณะสงฆ์ไทยทั่วทั้งอเมริกาและประเทศไทย พระเถรานุเถระที่ได้รับการกล่าวขวัญกันทั่ว สมควรได้รับการยกย่อง เป็นนักเสียสละ ตั้งใจทำงาน เพื่อพระพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนดนตรีไทย สอนนาฏศิลป์ไทย เป็นต้น สำหรับบรรยากาศภายในห้องสอบธรรมศึกษาเป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่เช้ามีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทย ต่างเตรียมตัวเข้าสอบกันอย่างตื่นเต้น บางคนตื่นเต้นนอนไม่หลับก็มี ตามกำหนดเวลา 10.00 น. พระครูวิภัชอรรถวาที ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองธรรมสนามหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเที่ยนที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณโรรส พระองค์ผู้ประสาธก์ ความเจริญแห่งวิชาการทางพระพุทธศาสนา คุณกิตติ เศรษฐฉัตรกุล ตัวแทนสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เปิดกรวยถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เอกองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา พระมหาพนม ภูริปญฺโญ ผู้ช่วยเลขานุการสนามสอบ ตัวแทนคณะสงฆ์ถวายเครื่องสักการะแด่ พระครูวิภัชอรรถวาที ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองธรรม, คุณอวิรุทธ มาลาหอม ตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องสักการะ แด่ผู้แทนแม่กองธรรม คุณชาลี การีสรรค์ อ่านคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองธรรม ,คุณมัฑนา เวชสุคำ ตัวแทนพุทธศาสนิกชน ถวายเครืองสักการะ เป็นต้น ผู้เข้าสอบธรรมศึกษามี 4 วิชา คือ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม , วิชาธรรม , วิชาพุทธประวัติ และวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม จนถึง เวลา 16.00 น. พระครูวิภัชอรรถวาที ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ให้โอวาท กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์เบย์แอเรีย และพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมกันให้ความอุปถัมภ์ จนงานสอบธรรมศึกษา ของสำนักงานแม่กองธรรม ณ สนามสอบวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโกสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.. และกล่าวปิดประชุมตามลำดับ.. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาสำนักเรียนวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 20 คน ผ่านทุกคน ,ธรรมศึกษาชั้นโท 7 คน ผ่านทุกคน, ธรรมศึกษาชั้นเอก 2 คน ส่งข้อสอบทั้ง 3 ชั้น 43 คน ขาด14 คน สอบผ่าน 29 คน...


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมฟังพระธรรมเทศนา กัณฑ์พิเศษเวสสันดรชาดก เนื่องวโรกาสมหามงคลวัน ฉัตรมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล สมทบทุนสร้างอาคารชั้น 2 แสดงโดย พระนักเทศน์แหล่ชื่อดัง พระครูวิภัชอรรถวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร และร่วมงาน รับมอบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่าน นักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ตั้งแต่ปี 2548 -2555 ที่ยังไม่ได้รับ ณ วัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโก

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป... สอบถามรายละเอียดได้ที่ 650 615-9424 ,209 631-1790