บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 23 มิถุนายน 2561

แดดร่มลมตก จะพาท่านผู้อ่านเดินทางไปร่วมแสวงบุญปิดทองฝังลูกนิมิตและร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รัฐวอชิงตันสเตท สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการจัดงานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2561 มีกิจกรรมถวายความรู้แก่พระธรรมทูต ที่เดินทางมาร่วมประชุมทั่วอเมริกานับร้อยรูป นอกจากนี้แล้วก็พระมหาเถระ บางส่วนเดินทางมาจากประเทศไทย เช่น พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส พระราชวรเมธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมกับทีมงานคณะครู-อาจารย์ ของมหาจุฬาฯ ต่างก็เดินทางมาร่วมถวายความรู้แก่พระธรรมทูตในต่างประเทศด้วย คงทำให้วัดอตัมมยตาราม คงคึกคักไปด้วยพระธรรมทูต พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พุทธศาสนิกชนทั่วไป ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมทำบุญปิดฝังลูกนิมิต และฉลองครบรอบการสร้างวัด 20 ปีด้วย ในส่วนของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีพระเดชพระคุณพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย บินด่วนจากเมืองฮิวตัน มุ่งไปตรงไปยังวัดไทยลอสแองเจลิส เพื่อประธานพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวงและร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ของพระเทพมงคลวิเทศ ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย และตระเวนเยี่ยมวัดไทยในแถบแคลิฟอร์เนียภาคใต้ หลังจากนั้นบินต่อไปยังสนามบินซีแอตเติ้ล ที่วัดอตัมมยตาราม เพื่อเป็นประธานในพิธีประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ส่วนทีมงานกองงานเลขาธิการ มีพระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ฯ หรือ ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี ยกทีมกองงานเลขาธิการ พร้อมอุปกรณ์การทำงาน แผนกด้านอื่นๆ ข่าวว่ามีป้ายบอกข่าวแจ้งข่าววัดต่างๆ วัดไหนจะมีประวัติ การเผยแผ่ หรือจะประชาสัมพันธ์อะไร วัดที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสงฆ์ไทยเพื่อให้เพื่อนๆ ได้รู้จัก วิธีการเผยแผ่ของพระธรรมทุตวัดต่างๆ ทำงานอะไรบ้างหรือวัดไหนมีกิจกรรมภาพวิดีโอสามารถนำไปเผยแผ่ได้ สมาชิกจะได้ชมกันเต็มๆ เป็นการเปิดกว้าง พระธรรมทูตในฝั่งแถบแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ แคลิฟอร์เนียภาคใต้ และรัฐต่างๆ เตรียมพร้อมในการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ฯ ไม่น้อยกว่า 300-400 รูป รวมคณะพุทธศาสนิกชนชาวพุทธอีกจำนวนมาก ต่างมุ่งมั่นเดินทางไปร่วมทำบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิตอีกหลายร้อยคนบางท่านถึงจะอยู่ไกลแสนไกล ก็ยังเดินทางมาร่วมกิจกรรม ร่วมบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิต ซึ่งแต่ละปีจะมีวัดที่ปิดฝั่งลูกนิมิตไม่กี่วัด บางปีไม่มีเลย ต้องรอ กว่าจะสร้างวัดเสร็จ สร้างโบสถ์เสร็จ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ทั้งเงินทั้งกำลังกาย กำลังใจกำลังความคิดกำลังศรัทธาเป็นต้น ปีละครั้งจะมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมกันวางแผนการการทำงานร่วมกันวางแผนการทำงานเผยแผ่ร่วมในยุคดิจิตอล ที่ประวัติความเป็นมาของ วัดอตัมมยตาราม เป็นวัดที่ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2541โดยกลุ่มชาวพุทธซึ่งมีความเห็นร่วมกันที่จะสร้างวัดในรัฐวอชิงตัน ได้มีการประชุมพูดคุยกันหลายครั้ง จึงตกลงเลือกชื่อที่เหมาะสม ว่า "วัดอตัมมยตาราม" ซี่งมีความหมายว่า " ความไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอาศัยหรือปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป" เพราะรู้ชัด ประจักษ์ชัดต่อสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วเป็นทุกข์ และต้องปล่อยวางต่อสิ่งนั้น รับสิ่งที่สูงกว่าอย่างนี้เรื่อยไปจนถึงที่สุด มีจุดมุ่งหมายในการทำงานเผยแพร่พระศาสนารักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ได้สืบทอดต่อๆ กันมา เมื่อมีการพูดคุยตกลงในการสร้างวัดในที่ประชุมก็ได้เลือกคุณกมล เลขะกุล เป็นประธานและได้ดำเนินเรื่องการจดทะเบียนเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2541 ได้ทำหนังสือลงวันที่ 15 มิถุนายน 2541 ถึงพระมหาบัญญัติ ธัมมสาโร ทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดพุทธธรรม รัฐอิลลินอยส์ เพื่อนิมนต์พระมหาฤทธิ์ ถิรจิตโต ซึ่งเป็นพระในสังกัด เพื่อจำพรรษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวพุทธในรัฐวอชิงตัน และรัฐใกล้เคียง พระมหาฤทธิ์ ถิรจิตโต ได้ตอบรับและได้เดินทางถึงรัฐวอชิงตัน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2541 โดยพักบ้านเลขที่ 8643 38th Ave, S เมืองซีแอตเติ้ล เป็นการชั่วคราว ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 คณะสงฆ์และกรรมการบริหารวัด ได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและคอกม้า เนื้อที่ประมาณ 5 เอเคอร์ (12 ไร่กว่า) และได้ย้ายเข้าไปประจำ ณ สถานที่แห่งใหม่ “วัดอตัมมยตาราม” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2542 บริเวณที่ตั้งของวัดในปัจจุบันนับได้ว่าเหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญสมณกิจและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไป ปัจจุบันมีพระสงฆ์อยู่ปฏิบัติศาสนกิจ 5 รูปด้วยกัน 1 พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาส 2 พระอาจารย์ประหยัด วุธปัญโญ 3 พระมหาสมชาย คุณาลังกาโร4 พระจรินทร์ อาภัสสโร5 พระมหาวัลลภ อัคคธัมโม6 พระ Santidhammo(ภิกษุชาวอเมริกัน)

ศาสนสมบัติประกอบด้วย ที่ดิน 12 ไร่ครึ่ง คิดเป็นมูลค่า 3,000,000 เหรียญสหรัฐ สิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ กุฏิ 1 หลัง 6 ห้องนอน อุโบสถธรรมชาติ ศาลาธรรมโกศาจารย์ 1 หลังงบก่อสร้าง 2,300,000 เหรียญสหรัฐ กุฏิกัมมัฏฐาน 2 หลัง โรงเก็บของ 1 หลัง โครงการที่กำลังดำเนินการ

5.1 โครงการ "อตัมมยตาราม เพื่อปัญญาบารมี เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สร้างบารมีร่วมกันโดยการจัดพิมพ์หนังสือที่มีเนื้อหาสาระทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว ออกแจกจ่าย ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยให้ทุกท่านที่อ่าน ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับผลคือ ความสงบสุข ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

5.2 โครงการธรรมสัญจรการสืบทอดเชื่อมโยงระหว่างสถาบันครอบครัว องค์กรศาสนา แนวทางและวิธีการต้องผสมผสานกันไป แค่ดูสังคมในอเมริกาเองก็มีปัญหามาก เพราะพ่อแม่ยังยึดถือประเพณีเดิมๆ แต่ลูกหลานที่เกิดและเจริญเติบโต ใน 2 วัฒนธรรมพ่อแม่พยายามมอบความเชื่อของตนให้ แต่ลูกหลานพยายามต่อต้าน จึงเป็นโอกาสเหมาะที่พระสงฆ์สามารถทำความเข้าใจในส่วนนี้ได้ วิธีการคือเมื่อท่านพร้อมที่จะรวมกลุ่มในครอบครัว เพื่อนบ้าน พระสงฆ์จะนำหนังสือเทปธรรมะ และแบ่งกลุ่มสนทนาทำความเข้าใจ

5.3 โครงการ ปฏิบัติธรรม วัดอตัมมยตาราม ได้มีปณิธานอันแน่วแน่ในการทำงานพระศาสนาโดยมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาทำความเข้าหลักคำสอนที่แท้จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการจัดกิจกรรมเพื่อความสงบทางด้านจิตใจ เป็นโครงการเดือนละ 1 ครั้ง

5.4 โครงการ “อาหารกาย - อาหารใจ” โครงการ"อาหารกาย-อาหารใจ ไปด้วยกัน" จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเข้าไปช่วยเหลือ ให้ถูกต้องตรงประเด็น และถือว่าเป็นการสร้างบุญบารมีร่วมกัน ระหว่างร้านอาหาร วัด เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้ถูกจุด แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในระหว่างที่ลูกค้านั่งคอยอาหาร เขาสามารถหยิบเอกสารชุดใดชุดหนึ่ง ขึ้นมานั่งอ่านได้ ถ้าเขาอ่านไม่จบก็ยินดีให้เขานำไปอ่านต่อที่บ้าน

5.5 โครงการศูนย์ธรรมวิทยาทาน เพื่อการเผยแผ่ มีพระพุทธรูปประดิษฐานประจำอุโบสถธรรมชาติ พระพุทธภควาวิจิตร เป็นพระพุทธรูปปางประทานธรรม สำหรับประดิษฐาน ณ อุโบสถธรรมชาติ เป็นพระพุทธรูปที่สวยงาม หน้าตัก 18 นิ้ว ผินประพักตร์ไปทางด้านทิศใต้ ไม่มีหลังคา และมีอาสนสงฆ์ด้านหน้า ด้านหน้าพระพุทธรูปจะยกพื้นเพื่อให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรม และรอบๆ ก็จะถมทราย และปลูกต้นไม้เสริมให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ศิลปะ มีลักษณะผสมผสานของพระพุทธรูป 5 สมัย ชื่อ เชียงแสน (ความอิ่มเอิม) สุโขทัย (ความงามอ่อนหวาน) อู่ทอง (ความแข็งแกร่ง) คุปตะของอินเดีย (อิทธิพลานุภาพ) ปาละของอินเดีย (ความเมตตาแบบพระโพธิสัตว์ในคติมหายาน) เป็นพระพุทธรูปปางประธานธรรม ขัดสมาธิเพชร เหนือฐานปัทมอาสน์ พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายเหนือพระเพลา ครองจีวรห่มคลุมแนบพระองค์ พระอุระนูน บั้นพระองค์เพรียว พระเกตุมาลารูปดอกบัวตูม เม็ดพระศกกรมแบนค่อนข้างเรียบ พระพักตร์อิ่มเอิบแฝงด้วยเมตตาธรรม ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดอตัมมยตาราม รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา