บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 21 มิถุนายน 2557

ข่าวจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า ได้จัดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 38/2557 ที่วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพ จัดประชุม และจะจัดงานผูกพัทธสีมา ฝั่งลูกนิมิต เมื่อช่วงระหวางวันที่ 11-15 มิถุนายน 2557 ข่าวว่าการประชุมครั้งมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลกหลายประเทศ เดินทางมาประชุม เช่น นิวซีแลนด์ อังกฤษ สก็อดแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ค เยอรมันนี อินเดีย ถือว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่มีพระเถรานุเถระ กรรมการมหาเถรสมาคม เช่น พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 12 พระเดชพระคุณ พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา ,พระเดชระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานจัดงานผูกพัทธสีมาฝั่งลูกนิมิต และจัดงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นอกจากยังมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู เป็นประธานปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราข สกลมหาสังฆปรินายก องค์ปัจจุบัน,พระเดชพระคุณพระธรรมโมลี ,พระเดชพระคุณ พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา รองเจ้าคณะภาค 7 ,พระราชปัญญาเวที เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า นครสวรรค์ รองเจ้าคณะภาค 4 ,พระราชรัตนมุนี เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม,พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร,พระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี,พระราชสุวรรณเวที เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง,พระราชภาวนาภิธาน ผจล.เจ้าอาวาสวัดโสธรวราม,พระราชษสนกิจโสภณ เจ้าคณะเขตดอนเมือง วัดเสมียนนารี,พระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ,พระราชสิทธิวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, พระศรีพุทธิวิเทศ วัดไทยพุทธาราม ออสเตรีย,พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ,พระโสภณธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดบางนอก,พระปัญญาพุทธิวิเทศ เลขาธิการองค๋กรพระธรรมทูตในสหรัชอาณาจักร,พระกิตติโสภณวิเทศ วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์ ,พระเมธีธรรมาจารย์, เป็นต้น.. ในส่วนของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีคณะกรรมการอำนวยการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เช่น พระเดชพระคุณพระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย และคณะกรรการอำนวยการ รวมไปถึงพระธรรมทูต เจ้าอาวาสวัดไทยทั่วอเมริกา จำนวน เกือบ 350 รูป


@@@.ผลการเชือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการของสมัชชาสงฆ์ชุดใหม่ 2557-2559 มีดังนี้

พระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาวาส เป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,พระวิเทศธรรมกวี วัดพุทธานุสรณ์ รองประธานรูปที่ 1.พระสิริธรรมวิเทศ วัดพุทธรังษี รองประธานรูปที่ 2,พระวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส รองประธานรูปที่ 3,พระครูสิริอรรถวิเทศ เป็นเลขาธิการ ,พระครูโสภณศาสนวิเทศ รองเลขาธิการ รูปที่ 1,พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ รองเลขาธิการรูปที่ 2,พระวิเทศวิสุทธิคุณ เป็นรองเลขาธิการ รูปที่ 3,พระมหาสุชุม สุขุโม เป็นศาสนิกสัมพันธ์ รูปที่ 1,พระครูสิทธิธรรมวิเทศ เป็นศาสนิกสัมพันธ์ รูปที่ 2,พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ เป็นสาราณียกร รูปที่ 1,พระครูวินัยธรถนอม เนกขมฺมรโต เป็นสาราณียกร รูปที่ 2,พระครูวิมลศาสนวิเทศ ,พระวิเทศธรรมมงคล ,พระศรีญาณวิเทศ เป็นกรรมการ,นายแพทย์สม ตันเสียง เป็นเหรัญญิก คณะกรรมการมีเวลาในการทำงาน 2 ปี ข่าวว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เป็นอย่างคึกคักและยุติธรรม โดยมี กกต. คณะกรรมการกลางการเลือกตั้งดูแลอย่างใกล้ชิด สมาชิกของสมัชชาสงฆ์ไทยต่างใช้สิทธิออกเสียงกันอย่างเต็มที...บรรยากาศในการ ประชุมพระธรรมทูตหลายรูปต่างแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน อย่างดียิ่งเป็นผลให้การปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตเป็นไปอย่างราบรื่น....


@@@. ไม่ต้องคอยให้เสียเวลา คุณอนันต์ อ่ำหนองบัว หนุ่มจากกรุงเทพมหานคร ถือดอกไม้ธูปทียน กราบลาเพื่อน ๆ บุคคลที่เคารพนับถือ อย่างเงียบ ๆ จะเข้าอุปสมบทเป็นสัทธิวิหาริก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดย มีพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นพระอุปัชฌาย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป..ผู้ใดทราบข่าวแวะไปร่วมงานบวชด้วยกันตามวันเวลาดังกล่าว..