บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 18 ตุลาคม 2557

กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทอดถวาย ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

*********
เวลา ๑๒.๔๕ น.

- พุทธศาสนิกชน เข้าสู่อุโบสถโดยพร้อมเพรียงกัน

- อาราธนาพระสงฆ์ขึ้นประจำอาสนสงฆ์

เวลา ๑๓.๐๐ น.

- ประธานในพิธี นางสาวลลิตา สุขสำราญ และคุณปิยสุดา จันทรสุข

ผู้อันเชิญผ้าพระกฐิน เดินทางถึงอุโบสถ

- นางสาวลลิตา สุขสำราญ ประธานในพิธี ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวย (เจ้าหน้าที่เปิดเพลงสรรเสริญ พระบารมี)

- ผู้อัญเชิญผ้าพระกฐิน ประธานในพิธี และท่านพุทธศาสนิกชนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พร้อมกัน

- ประธานในพิธี จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้งแล้วกลับสู่ที่นั่ง

- ทายกอาราธนาศีล, รับศีล, พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซาน ฟรานซิสโก ประธานสงฆ์ให้ศีล

- ประธานในพิธี อัญเชิญผ้าพระกฐิน หันหน้าสู่พระประธาน ประนมมือตั้งนะโม ๓ จบ แล้วหันหน้าสู่พระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน จบแล้วถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษารูปที่ ๒

- พระสงฆ์กล่าวคำเผดียงสงฆ์และอปโลกน์กฐิน

- พระสงฆ์ทำพิธีสวดผ้าพระกฐินและกรานกฐินตามลำดับ (ขณะที่ผู้ครองกฐินห่มผ้า เจ้าหน้าที่เปิดเพลงสาธุการ)

- พระสงฆ์อนุโมทนากฐิน

- ประธานในพิธีถวายบาตร และเทียนปาติโมกข์

- ท่านผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องบริวารผ้าพระกฐินถวายแด่พระสงฆ์

- พระสงฆ์อนุโมทนา

- ประธานในพิธี กรวดน้ำ รับพร กราบลาพระพุทธ พระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี