บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 30 เมษายน 2559

พระธรรมทูตใจถึง พร้อมสนองงานคณะสงฆ์ไทยทุกรูปแบบและช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบเช่นกัน ทีมงานนายดาบ ขอถวายความเคารพด้วยใจจริง คือพระครูวรสิทธิวิเทศ หรือพระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก นครซานฟรานซิสโก เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ประวัติของท่านน่าสนใจมาก เป็นพระธรรมทูตรุ่นพิเศษก่อนการอบรม เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลาเกือบ ยี่สิบห้าปี ที่ท่านใช้ชีวิตในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาในต่างแดน ขอโอกาสนำประวัติย่อๆ เดิมท่านเป็นคนจังหวัดจันทบุรี โดยกำเนิด ชีวิตปฐมวัย เรียนที่โรงเรียนวัดโป่งโรงเซ็น จนจบชั้นปฐมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคบังคับ ชั้นประถมปีที่ 4 แล้วได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร จนกระทั้งสอบได้นักธรรมชั้นตรี ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้เดินทางเข้าศึกษาต่อกรุงเทพมหานคร ที่วัดดังย่านฝั่งธน และวัดดังฝั่งพระนคร ขณะที่ใช้ชีวิตเพศบรรพชิต ได้ศึกษาต่อนักธรรมชั้นโท ชั้นเอก สอบผ่านได้ตามลำดับ เรียนต่อด้านภาษาบาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค และได้ศึกษาควบคู่ไปกับวิชาการทางโลก เข้าศึกษาต่อที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม จบชั้นมัยธมศึกษาตอนปลายสมัยนั้น เข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยจบศาสนศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี และได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย เมืองพาราณสี ระดับปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาศาสตร์เกียรตินิยมอันดับต้นๆ เข้าสมัครเรียน ดอกเตอร์ หรือปริญญาเอก ทางสังคมวิทยา เรียนต่อไปได้ 1 ปี ได้รับการติดต่อจากพระเถระให้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นครซานฟรานซิสโก วัดมงคลรัตนาราม เบิร์คเลย์ และได้ย้ายมาปฏิบัติศาสนกิจสร้างวัดพุทธประทีป ซานฟรานซซิสโก ด้วย อุดมคติ “สร้างวัดเพื่อ ขจัดกิเลส เป็นบุญเขตเพื่อชีวิต” ท่านเป็นพระที่เรียบง่าย แต่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ความคิดวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นพระเถระที่รับฟังทุกความคิดนั่งเงียบเฉย ไม่ค่อยแสดงออกมากนัก ชอบทำงานมากกว่าด้านวิชาการ งานเผยแผ่ เชิงรุก ตั้งรับ และขยายผลการทำงาน จะไม่ปล่อยให้เวลาว่างไปโดยเปล่าประโยชน์ ชอบเสาะแสวงหางานมาทำเองเสมอ น้ำใจดี ชอบช่วยเหลือเพื่อน มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม เรียบง่ายกันเอง ด้วยผลการทำงานควบคู่ไปกับการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เห็นผลงาน ได้มอบถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 1 ใบ ขณะนี้ท่านได้สร้างวัดขยายสาขา ไปหลายแห่ง เช่น วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก วัดพุทธประทีป เมอร์เสด ,สถานที่ปฏิบัติธรรม วรสิทธิ Meditation Center เนื้อที่ 400 ไร่,วัดไทย แอลพาโซ รัฐแท๊กซัส รวมถึง ร่วมสร้างวัดธรรมวิหาร ฮาวาย รัฐฮาวาย เป็นต้นล่าสุดได้สร้างวัดพุทธประทีป รีโน เมืองสปาร์ค รัฐเนวาด้า ตั้งสภาวัฒนธรรมไทยแห่งภาคเหนือเนวาด้า เมืองรีโน สำเร็จ และผลงานการเปิดสนามสอบธรรมศึกษา ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประจักษ์ต่อสายตาของคณะสงฆ์ทั่วอเมริกาและพุทธศานิกชนทั่วไป และ เตรียมขยายผลงานสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมบนยอดเขา สร้างกุฏิกรรมฐาน เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมสามารถ/ไปพักอาศัยได้ นี่คือผลงานการทำงาน หวังว่าหลายท่านคงรู้จักแล้วน่ะครับ พบกันใหม่ หรือท่านใดสนใจอยากปฏิบัติธรรมแจ้งความประสงค์ได้ ที่วัด (650)615 -9528, (415)565-9650 .....