บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 22 สิงหาคม 2558

“กว่าจะมาเป็นสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ” ได้รับบทความจาก ดร.นักร้อง บุญสังข์ เปรียญธรรม 9 ประธานนักศึกษา มมร. หลังจากลาดงขมิ้นไปเกือบ 20 ปี เพิ่งมีจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันบ้าง ในฐานะอดีตพระธรรมทูต วันนี้เรามารู้จักสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมไทยกันบ้าง เมื่ออดีต 14 ปี ที่ผ่านมา จากจุดประกายฝันและวิสัยทัศน์ของคณะสงฆ์ นำโดยพระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร เจ้าอาวาส และสมาชิกวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโกทั้งในเขตแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและประเทศไทย ซึ่งได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทยอันเป็นพื้นฐานแห่งความดีงามทั้งหลาย ทาง กาย วาจา ใจ ที่ควรเผยแผ่ให้ชาวอเมริกาและชาติอื่นๆ ได้เข้าใจถึงความเป็นไทยและซาบซึ้งถึงสังคมไทยที่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม อันปรากฏแก่สายตาของชาวโลกว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงาม ควรถือเป็นแบบอย่างให้กับมนุษยชาติ เพื่อลูกหลานที่เกิดอยู่ ณ รัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อสังคมไทยจะได้เป็นปึกแผ่นเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงสายเลือดไทย และเพื่อชาวอเมริกันและชาติอื่นๆ จะได้เข้าใจและซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมไทยและสังคมไทยโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง จึงก่อให้เกิดประกายฝันและแรงจูงใจในการดำเนินการสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซาน บรูโน แรงจูงใจให้ชุมชนในครั้งนั้นมีเพียงแค่ให้ลูกหลานไทยเขามาศึกษาหา ความรู้และเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเท่านั้น แต่ยังนำขนบธรรมเนียมประเพณีไทยออกมาเผยแผ่ให้ชาวอเมริกาได้ซาบซึ้งถึง วัฒนธรรมไทยที่คู่ควรเป็นแบบอย่างและอนุรักษ์ไว้ในฐานะแห่งอารยะธรรมที่ เหมาะสมแก่มนุษย์ชาติ

กิจกรรมการเผยแผ่ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ มุ่งเน้นคือภาษาไทย ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่าง ๆ ของแต่ละเดือน ซึ่งผสมผสานกลมกลืนกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เป็นรากฐานแห่งอารยะธรรม ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมเผยแผ่ในแต่ละปี ที่สร้างความรู้สึกความภาคภูมิใจให้ชุมชนไทยและเข้าใจที่ดี ต่อประเทศไทยที่ดีตลอดมา เช่น งาน Thai Food Fair ที่ Golden Gate Park , Asian Cultural Fair เมืองรีโน รัฐเนวาด้า ,กิจกรรมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในสถานการศึกษาต่างๆ และตามร้านอาหารไทยเขตแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ..

ผู้สนับสนุนและผลักดันให้ประกายฝันสำเร็จคือ คณะสงฆ์และสมาชิกวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ดังที่กล่าวมาแล้ว อีกทั้งยังได้รับพระกรุณาเป็นล้นพ้นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่สร้างแรงจูงใจอย่างเหลือพรรณนา ซึ่งพระองค์เสด็จมาเปิด วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก และเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ เพื่อนำวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากลและเพื่อสร้างคนให้ล้นด้วยอารยธรรม ด้วยแรงจูงใจอันมีคุณค่าและมีพลังแห่งความสว่างไสวในทิศทางแห่งปัญญาชน จึงได้รับความเมตตาจากหลายๆ ท่าน ที่มีบทบาทในการเผยแผ่ เช่น หม่อมหลวงตวง สนิทวงศ์ ม.ร.ว. สมลาภ กิติยากร และคุณปิยสุดา จันทรสุข ที่รวมพลังสานฝันและจุดประกายให้ศูนย์วัฒนธรรมไทยก้าวหน้าต่อไปโดยไม่หยุดอยู่กับที่ ณ วันนี้ และเดี๋ยวนี้มิใช่ว่าจะเป็นวันนี้ และเดี๋ยวนี้ที่ได้มาแบบราชรถเกย แต่วันนี้และเดี๋ยวนี้ “ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ” ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีประกายฝันและแรงจูงใจที่เพียงพอยิ่งนักกับฐานะใหม่ ที่ได้รับในนาม “สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ “เราได้พิสูจน์ให้ทุกฝ่ายประจักษ์แล้วว่าเราคือกลไกที่มิได้หยุดอยู่กับที่ แต่เราคือกลไกที่ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ในการปลูกฝั่งให้ลูกหลานไทยได้เข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ งานการสอนเพื่อให้เข้าใจภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นงานที่อาศัยเวลา อีกทั้งต้องอาศัยผู้จุดประกายที่มีใจกล้าพอ ที่จะคิดค้นยุทธวิธีในการบริหารงานงานสร้างบุคคลากรให้เข้าใจในการเผยแผ่ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งด้านวัฒนธรรมของวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ได้สร้างเกียรติศัพท์ และมโนทัศน์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแผ่วัฒนธรรมได้รับด้วยดีมาตลอด และได้รับการเกียรติประวัติอย่างดียิ่งที่ได้รับความกรุณาจากคุณหญิงอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาเปิด “ สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ “ Thai Cultural Council of Northern California ตั้งอยู่ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 เป็นสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ตั้งที่นครลอสแองเจลิส เป็นแห่งที่ 2 และสภาวัฒนธรรมไทยแห่งอริโซน่า และสภาวัฒนธรรมไทยแห่งนครชิคาโก สภาวัฒนธรรมไทยแห่งฮาวาย ตามลำดับ เท่านั้นที่เห็น นอกนั้นยังไม่เห็น ขึ้นชื่อว่า “ สภา“ ต้องมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม ที่คัดเลือกกันหรือตัวแทนเข้ามาบริหารในการจัดการเกี่ยวกับการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย สำหรับสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือเป็นสภาวัฒนธรรมไทยประจำรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ มิใช่ประจำเมืองดังที่หลายคนเข้าใจผิด อาจจะเป็นสื่อมวลชนก็ดี ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็ดี พิธีกรที่ประกาศในงานต่าง ๆ ก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เลยประกาศแบบผิดๆ นักปราชญ์ผู้รู้เรื่องดีก็พากันขำ แสดงให้เห็นประสบการณ์อ่อนซ้อม มวยใหม่ บทความนี้สะท้อนให้เห็นถึงงานขององค์กรที่ทุกกลุ่มจัดทำขึ้นหรือแสวงหาสิ่ง ที่ต้องเองปรารถนา หรือเพื่อช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในแต่ละองค์กรให้ชาวต่างชาติได้รับทราบ ได้รับรู้ ข่าวจากสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ แจ้งว่า การดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและคณะกรรมการ สภาฯ แผนกต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ขอประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเป็นตัวแทนกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ เข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งประธานสภา และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือชุดใหม่ ติดต่อถามสอบได้ที่ 415 565-9650 ทีมงานนายดาบ ขอบคุณ ดร.นักร้อง บุญสังข์ ที่ได้ส่ง บทความนี้มาให้ ขอขอบคุณมาก หวังว่าโอกาสหน้าคงได้รับความอนุเคราะห์เช่นเคย พบกันใหม่..