บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 9 กรกฎาคม 2559

เป็นข่าวใหญ่องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเครือข่ายทั่วประเทศ ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ไทย พ.ศ. 2535 ในมาตรา 7 และขอคัดค้านในการแก้ไข พรบ.มาตรา 7 ในทุกกรณี เนื่องด้วยองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ติดตามข่าวการปฏิรูปคณะสงฆ์มาโดยตลอด เราเห็นด้วยกับการ ปฏิรูปเพื่อยกระดับการปกครองคณะสงฆ์ให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมยิ่งขึ้นและให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น แต่ต้องให้เป็นไปโดยถูกต้องทำนองคลองธรรม ขนมธรรมวัฒนธรรมประเพณี ที่เคยกระทำมาแล้วคือถ้าจะปฏิรูปองค์ใดองค์กรหนึ่ง องค์กรนั้นจะต้องมีส่วนร่วมและเห็นด้วยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เช่นจะปฏิรูปหน่วยราชการใด ก็ต้องให้หน่วยราชการนั้นเห็นด้วย จงจะเป็นไปโดยถูกต้อง ชอบธรรมองค์กรีของคณะสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน เราจึงไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้ พรบ. คณะสงฆ์ในมาตรา 7 เราไม่เห็นจะให้ฆราวาสมาปกครอง คณะสงฆ์ มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง “ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช“ ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไม่อาจปฏิบัติหน้าได้ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับและสามารถปฏิบัติหน้าที่ ขึ้นทูลเหล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ทางด้าน พระมหาบุญถึง ผลปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดตะล่อม ประธานองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อพช.) และเครือข่ายทั่วประเทศ ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ระบุไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ที่จะให้ฆราวาสมาปกครองคณะสงฆ์ไทย ทั้งนี้ การเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เป็นอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประเพณีที่สืบทอดมานับตั้งแต่สมัยบรรพกาลแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รับสนองงานเท่านั้น จะให้ฆราวาสเสนอชื่อนามสมเด็จพระราชาคณะ ขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่ผ่านการลงมติ มส.ไม่ได้ เพราะไม่เคยปรากฏการปฏิบัติเช่นนี้มาก่อน นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนั้น หากรัฐบาลใดก็ตาม ขัดหรือขืนแก้ไข มาตรา 7 อพช.และเครือข่ายทั่วประเทศ จำเป็นต้องคัดค้านให้ถึงที่สุด แต่ อพช.และเครือข่ายเห็นด้วยกับการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยต้องเป็นไปตามทำนองคลองธรรมที่เคยทำกันมาแล้ว และต้องมีองค์กรที่จะปฏิรูปเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ท่านกล่าวทิ้งท้าย คอยติดตามข่าวต่อไป..


@@@.ชาวไทยรีโน เฝ้ารอคอยการเดินทางของพระประธานประจำวัดพุทธประทีป รีโน ด้วยดวงใจ ที่ใสสะอาดจดจ่อ เฝ้ารอเมื่อไหร่ประธานพระพุทธชินราช จำลอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว จะเดินทางมาประดิษฐานเสียที คงจะมีเรื่องเล่าความจริงมาเล่าสู่กันฟัง เพราะว่ามีหลายคน หลายท่าน อยากจะทราบกัน ไม่มีใครจะตอบได้ เลยมุ่งตรงไปยัง รองประธานคณะกรรมการบริหารวัด คือ อาจารย์สมบูรณ์ ประจันบาน ผู้ประสานงาน ติดต่อหาเจ้าภาพสร้างพระประธาน จำเป็นต้อง เดินทางกลับเมืองไทยไปทำธุระเรื่องของวัดโดยเฉพาะ เมื่อไปถึงเมืองไทย วิ่งไปโน้นไปนี่ ก็ลำบาก อากาศก็ร้อนไปติดต่องานได้งานเดียวหมดเวลาแล้ว รถก็ไม่มี จะไปไหนลำบากลำบนเหลือ แต่กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี เสียงบ่นมาตามสาย ไปเข้าหูถึง คุณกรรณิการ์ แจ๊บสัน พี่เล็ก เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหาทุนสร้างวัดเช่นกัน ก็โทรกริ๊งกร๊างไปทางเมืองไทยทันที บอกคนทางบ้านจัดหารถ พร้อมคนขับไปรับไปส่ง หรือนอนกับพี่สมบูรณ์เลย จะได้ทำงานได้คล่อง จะไปไหนมาไหนจะสะดวกขึ้น ข่าวว่าอย่างนั้น เรื่องจริงน่ะ ใครกลับไปบ้านเมืองไทยไม่มีญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพเลยจะลำบากบ้าง หมายถึงต้องไปทำงานสำคัญ... สำคัญ.. เวลามีจำกัด จะขึ้นแท็กซี่ วันละเป็นพันบาทหลายพัน แล้ว ยังไม่ได้ทานอะไรเลย รถก็ติด ทั้งวันเห็นสภาพจราจรของกรุงเทพแล้ว พูดได้คำเดียว บ่ไหว...อากาศก็ร้อน..รถก็ติด คนก็เยอะ ข้อนี้ธรรมดา คนเยอะทุกที หลังจากได้คุณเล็กช่วยประสานงานแล้วทุกอย่างวิ่งจี่เลย ทำงานสะดวกมากขึ้น การประสานงานได้ดีมากขึ้น ความสบายใจมีมากขึ้น ได้งานมากขึ้น อันนี้ต้องขอบคุณ คุณเล็ก เป็นอย่างยิ่งไม่ลืมเหตุการณ์สำคัญอย่างนี้ตลอดชีวิต การสร้างวัดเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ กว่าจะผ่านจุดนี้ไปได้ ดังคำภาษิตกล่าววา “มารไม่มีบารมีไม่เกิด“ น่าจะเป็นเรื่องจริง การทำความดี ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่าหวังความดี แต่จงทำความดีต่อไป.. แล้วแล้วจะได้ความดีเอง.. ตอนนี้พวกเราได้ไปยืน ณ จุดหนึ่งแล้ว เจ้าภาพพระประธานมีผู้ประสานงานหาเจ้าภาพ คือ ท่าน รศ. ดร.ร.ท.บรรจบ บรรณจุริ ได้ประสานไปยัง พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติเวที ( พระมหาสุชาติ ) รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร อดีตท่านเคยมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก อยู่หลายปี น่าจะ 7-8 ปี ท่านมีความสนิทสนมพอสมควร กับท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ (พระมหาสิทธิพร) เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ของเรานี้เองโลกนี้กลม นะครับ ไม่ใหญ่อย่างที่คิด.. ท่านรับหาเจ้าภาพให้ และดำเนินการหล่อ พระพุทธชินราชองค์ใหม่ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้วขึ้น ที่วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จัดงานใหญ่ มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานเททองหล่อพระพุทธชินราชจำนวนมาก ผมยังได้ร่วมทำบุญเททอง จำนวน 10,000 บาท หนึ่งหมื่นบาทด้วยได้อธิฐานจิตฝากบุญกุศลถึงชาวรีโนทุกคนด้วย ผมมีความตั้งใจจะสร้างวัดมาเกือบ 30 ปี คอยครับ ตอนนี้ ความปรารถนาของผมและชาวรีโนทุกท่านสำเร็จแล้ว พระพุทธชินราชพระประธานประจำวัดกำลังจะมา อยู่ระหว่างการดำเนินเรื่อง มีขั้นตอนหลายอย่าง ต้องกราบเรียน ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ คอยช่วยดูเอกสาร อะไรต่างๆ มีข่าวคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ..


@@@.งานล้นมือ นายช่าง อุดม ธรรมสิทธิ์ จากเมืองซานโฮเซ หลังจากไปรีชาร์ตแบตเตอรี่ ที่เมืองไทยเสียหลายเดือน กลับมาแล้ว ถึงบ้าน คิวไม่ว่างเลย งานคอยเต็มอัตรา ถึงจะไม่ว่างอย่างไรพระอาจารย์ โทรกริ๊ง เดียว นายช่างให้คิวพระอาจารย์ทันที น่ารักจริงๆ ข่าวว่าอย่างนั้น เท็จจริงประการใด สอบถามกันเอง.. เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆ ฝากอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง..


@@@.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทำบุญวันเข้าพรรษา –วันอาสาฬหบูชา ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซานบรูโน วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 มีการทำบุญตักบาตรข้างสารอาหารแห้ง ทำบุญซื้อที่ดินถวายสำนักปฏิบัติธรรม วรสิทธิ Meditation Center เมืองโบเดอร์ครีค ตารางวา 19 เหรียญและ 11 เหรียญ เวียนเทียนรอบองค์พระปฏิมากร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 650 615-9528 , 415 565-9650