บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 8 ธันวาคม 2555
ประวัติส่วนตัว
นางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ (ครูอังส์)
ครูอาสาสมัครทางด้านนาฏศิลป์ไทย

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขณะที่ศึกษาอยู่นั้นได้สร้างสรรค์ผลทางด้านนาฏศิลป์ไทยออกเผยแพร่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ชุด ภควดี และได้รับรางวัลชนะเลิศของกลุ่มภาคเหนือ เป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวรเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน รัฐต่าง ๆ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา และยังมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 – 50 ปี สร้างสรรค์การแสดงขึ้นใหม่ให้แก่โรงเรียนต่างในประเทศไทยเพื่อเข้าประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศมากมาย จึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อฝึกปฎิบัติงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และภาษาไทยให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก

มุมมองของการเป็นครูอาสาสมัครทางด้านนาฏศิลป์ไทย ในอเมริกา เนื่องจากประเทศอเมริกานั้นเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงได้นำศิลปวัฒนธรรมไทยเข้ามาสอดแทรก เพื่ออนุรักษ์ และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปสนใจในวัฒนธรรมไทย และได้มีโอกาสได้ศึกษาวัฒนธรรมแท้จริง

การที่ได้มาเป็นครูอาสาสมัครทางด้านนาฏศิลป์ไทยครั้งนี้ ได้รับความไว้วางใจจากทางด้านมหาวิทยาลัยนเรศวร และวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก สภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ

รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ได้ให้โอกาสกับครูอาสาสมัครให้เข้ามาสอนนาฏศิลป์ไทย เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชนได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม

วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโกจึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นต้นแบบที่ดี ที่สร้างโอกาสดีดีหลายอย่างให้แก่ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของสากลโลก


ประวัติส่วนตัว
นางสาวอภิญญา ขวานอก (ครูแอม)
ครูอาสาสมัครทางด้านนาฏศิลป์ไทย

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขณะที่ศึกษาอยู่นั้นได้สร้างสรรค์ผลทางด้านนาฏศิลป์ไทยออกเผยแพร่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ชุด ภควดี และได้รับรางวัลชนะเลิศของกลุ่มภาคเหนือ เป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวรเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน รัฐต่าง ๆ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา และยังมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 – 50 ปี สร้างสรรค์การแสดงขึ้นใหม่ให้แก่โรงเรียนต่างในประเทศไทยเพื่อเข้าประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศมากมาย จึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อฝึกปฎิบัติงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และภาษาไทยให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก

มุมมองของการเป็นครูอาสาสมัครทางด้านนาฏศิลป์ไทย ในอเมริกา เนื่องจากประเทศอเมริกานั้นเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงได้นำศิลปวัฒนธรรมไทยเข้ามาสอดแทรก เพื่ออนุรักษ์ และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปสนใจในวัฒนธรรมไทย และได้มีโอกาสได้ศึกษาวัฒนธรรมแท้จริง

การที่ได้มาเป็นครูอาสาสมัครทางด้านนาฏศิลป์ไทยครั้งนี้ ได้รับความไว้วางใจจากทางด้านมหาวิทยาลัยนเรศวร และวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก สภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ

รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ได้ให้โอกาสกับครูอาสาสมัครให้เข้ามาสอนนาฏศิลป์ไทย เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชนได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม

วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโกจึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นต้นแบบที่ดี ที่สร้างโอกาสดีดีหลายอย่างให้แก่ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของสากลโลก