บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 26 พฤษภาคม 2555

ข่าวด่วนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่า ในประชุมผู้นำพระพุทธศาสนานานาชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยมีพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีมหาเถรสมาคมและรัฐบาลให้กับสนับสนุน

รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกิจการทางพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตในฐานะนักเผยแผ่ที่มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนโยบายทำให้ชาวไทยพำนักในต่างประเทศและชาวต่างชาติได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการดำรงชีวิต

ทำให้เกิดสันติทั่วโลกและมีประสิทธิภาพในหน้าที่ของตนเอง โดย ความเห็นชอบมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ จำนวน 175 รูป ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรค ขัดข้องที่เผชิญอยู่

พร้อมกับฟังข้อคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางวิธีการเผยแผ่เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตทั่วโลก เพื่อนำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก รวมทั้งรับทราบแนวนโยบายของมหาเถรสมาคมในการปฏิบัติ ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย-พาหนะเครื่องบิน โดยสารชั้นประหยัด สำหรับพระธรรมทูตที่รับนิมนต์


@@@.ข่าวกล่าวว่า มีพระธรรมทูตไทยระดับผู้บริหาร ระดับเจ้าอาวาส ดำรงตำแหน่งสำคัญคณะกรรมการอำนวยสมัชชาสงฆ์ไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกา มหานิกายฝ่ายเถรวาท จำนวน 18 รูปเดินทางมาร่วมประชุมสัมมนาพระธรรมทูต เช่น พระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมรังษี วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี. ,พระสุนทรพุทธิวิเทศ วัดพุทธาวาส แท๊กซัส,พระราธรรมวิเทศ วัดไทยลอสแองเจลิส,พระวิเทศธรรมกวี วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีม้อนท์,พระสิริธรรมวิเทศ วัดพุทธรังษี ไมอามี ฟรอ์ริด้า,พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทย วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี.,พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์,พระครูโสภณศาสนวิเทศ วัดพุทธมงคลนิมิต นิวแม๊กซิโก,พระวิเทศวุสุทธิคุณ วัดปากน้ำ อเมริกา,พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ วัดพระธรรมกาย,พระครูวรสิทธิวิเทศ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก,พระมหาสุขุม สุขุโม วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์,พระครูสิทธิธรรมวิเทศ วัดอตัมมยตาราม ซิเอเติ้ล,พระครูปิยธรรมวิเทศ วัดพระมหาชนก จอร์เจีย,พระวิเทศธรรมมงคล วัดมงคลเทพมุนี ฟิลาเดเฟีย ,พระครูวิมลศาสนวิเทศ วัดพุทธโสธร นิวแม๊กซิโก,พระครูวิเทศพรหมคุณ วัดพรหมคุณาราม อริโซนา,พระครูสิริวรธรรมวิเทศ วัดพุทธธาราม เมฆฟิส,พระครูศรีวิเทศวรธรรม วัดพุทธาราม เกาะกวม นอกจากนี้มีพระธรรมทูตจากประเทศ แคนนาดา,อังกฤษ,สหราชอาณาจักร,เดนมาร์ค,สก๊อดแลนด์,ฟินแลนด์,ฝรั่งเศส,เยรมัน,เนเธอแลนด์,สวิตเซอร์แลนด์,นอเวย์นิวซีแลนด์,สวีเดน,รัสเซียโตเกียวใต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียเวียตนาม อินเดีย เนปาลไอแลนด์เยอรมัน,ออสเตรียเลียเบลเยี่ยม,นิวซีแลนด์ เป็นต้น. เดินทางเข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวน มาก ทางด้านสื่อมวลชนนั้น นายเจมส์ ลาว ผู้กำกับและผลิตรายการธรรมส่องโลก ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางสถานีช่องแน๊ตทีวี ก็เดินทางมาร่วมประชุมสัมมนาพระธรรมทูตและบันทึกภาพเช่นเดียวกัน. ทางด้าน พระครูวรสิทธิวิเทศ สาราณียกรรูปที่ 2 คณะกรรมการอำนวยการสมัชชสงฆ์ไทย และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก กล่าวว่า นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ต่อวงการคณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศ หลังจากที่ถูกลืมมานาน อยู่ไกลปืนเที่ยงไกลหู ไกลตา เกินไปกว่าพระมหาเถระจะเห็นความสำคัญหรือเห็นการทำงาน เป็นโอกาสดีที่พระธรรมทูตจะได้แสดงทัศวิสัยให้พระมหาเถระเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ได้รับรู้รับทราบปัญหาและอุปสัคในการทำงานของธรรมทูตที่ทำงานในต่างประเทศ บางรูปเดินมาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในต่างประเทศหลายสิบปีค่อนชีวิตของการครองสมณะเพศ

การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศครั้งนี้ คงจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยกันท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ กล่าวทิ้งท้าย ก่อนแพ๊กกระเป๋าขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนครซานฟราน ซิสโก กลับสู่ประเทศไทย.. ข่าวคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อไป..


@@@.ฝากข่าวการกุศล จากสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน พร้อมใจกันจัดงานวันสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้น.. ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วงบ่ายมีการเวียนเทียน รอบองค์พระปฏิมากรพระพุทธชินราชพุทธประทีป .. ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารชั้นสอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 650-615-9528