บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 11 สิงหาคม 2555

เมื่อช่วงก่อนต้นเดือนสิงหาคม มีโอกาสได้เดินทางไปทำบุญ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา บูชา และวันเข้าพรรษา ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซานบรูโน่ ซึ่งเป็นทางวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท มหานิกาย ลักษณะของวัดขนาดกลาง ไม่ใหญ่มาก ไม่เล็กมาก กะทัดรัดพอเหมาะสม ไม่ห่างไกลไปจากนครซานฟรานซิสโกมากนัก กะคำนวณน่าจะอยู่ในราว 12 ไมล์

รถวิ่งประมาณ สิบนาทีก็จะถึงสถานที่ตั้งของวัด ในลักษณะ รูปตัวแอล มีลานจอดรถ หลายท่าน ที่อยู่ในแถบเบย์แอเรีย น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี หลายสิบคน นับร้อยคน เป็นลูกวัด ลูกศิษย์ท่านพระมหาสิทธิพร หรือสมณศักดิ์ในปัจจุบัน เป็นพระครูวรสิทธิวิเทศ พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้น พิเศษ

กล่าวเกริ่นก่อนเข้าเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขอนำความรู้ย่อ ๆ ว่าสำคัญอย่างไร หลายท่าน ทราบว่าเป็นวันสำคัญตรงไหน มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นวันเริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบของพระรัตนตรัย ครบถ้วน คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

การแสดงปฐมเทศนา ได้ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีปัจจุบันคือสารนาถ เมืองพาราณสี พระธรรมที่แสดงคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เมื่อเทศนาจบ พระโกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย พระโกณฑัญญะ พระวัปปะพระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม เมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าก็ประทานอุปสมบทให้ ด้วยวิธีที่เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยกล่าวคำว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเกิด พระโกณฑัญญะจึงเป็น พระอริยสงฆ์องค์แรก


@@@.สรุปได้ความว่า วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่ 3 ประการคือ 1.เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยทางแสดงพระปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
2.เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณฑัญญะ เมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาจบ ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ทูลขออุปสมบท และพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวันนั้น
3.เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ และวันนี้ 3 สิงหาคม แรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษามีที่มาจากสมัยพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์ออกไปตามเขตต่างๆ เพื่อประกาศพระศาสนา จนมีผู้ขออุปสมบทมากขึ้น จึงทำให้มีพระภิกษุสงฆ์ออกไปเผยแพร่พระศาสนากันมากขึ้น แม้ในฤดูฝนก็มิได้หยุดพัก การเดินทางก็ไม่สะดวก ทั้งยังเหยียบข้าวกล้าให้เกิดความเสียหาย ทำให้สัตว์เล็กน้อยตาย ประชาชนจึงพากันติเตียนว่า “ไฉนเล่า พระสมณศากยบุตรจึงเที่ยวไปมาอยู่ทุกฤดูกาล เหยียบข้าวกล้าและติณชาติให้ได้รับความเสียหาย ทำให้สัตว์เล็กน้อยตาย พวกเดียรถีย์และปริพพาชกเสียอีกยังพากันหยุดพักในฤดูฝน ถึงนกยังรู้จักทำรังที่กำบังฝนของตน”

@@@.ในวันนั้นที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ได้จัดกิจกรรม มีพุทธศาสนิกชน เป็นจำนวนมากหน้าหลายตา เข้าแถวรอใส่พระสงฆ์อย่างสวยงาม บริเวณลานจอดรถของวัด หัวแถวมี นายยุทธนา สิทธิประเวศ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นำคณะกรรมการของสภาวัฒนธรรมไทยร่วมทำบุญใส่บาตรกับพี่น้องชาวไทยนครซานฟรานซิสโกและเมืองใกล้เคียงนับร้อยคน

@@@. พระมิ่งขวัญชาวไทยทั่วหล้า อ.วัลลภ คชินทร นายก สมาคมไทยภาคเหนือชาวไทยแถบแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ร่วมกับองค์ วัดไทยหลายวัด พร้อมใจกันจัดงาน เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชา “ ราตรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พระชนมพรรษามหาราชินี ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ ที่ At the Marriott Hotel 1770 S. Amphlett Blvd San Mateo ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้เชิญอดีตนายกสมาคมไทย และผู้นำชุมชนไทย สมาชิกชาวไทย ต่างเตรียมแต่งตัวรอวันเวลา เดินทางไปร่วมงานกัน ตามวันเวลาดังกล่าว คาดว่าน่าจะแน่น เริ่มตั้งแต่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป.. สอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านเสบียง และคณะกรรมการ สมาคม ทุกคน..