บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 29 สิงหาคม 2558

วันนี้นายดาบของถือโอกาสแจ้งข่าวการกุศลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัด ตามรายละเอียดที่แจ้งมาแล้ว

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวาย- ขยายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ เมือง Boulder creek and เมือง Santa Cruz จำนวน 145 เอเคอร์ จำนวน 366.74 ไร่ ประมาณ 6,316,200 ตารางวา ๆ ละ9 – 19 เหรียญ ด้วยทางวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซาน บรูโน่ รัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ สหรัฐอเมริกา ได้ขยายการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซื้อที่ดินว่างเปล่าเพื่อจัดตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซานตา ครู๊ส ในบริเวณเมือง Boulder Creek , Logan Creek, Santa Cruz (โบเดอร์ครีค-โลแกนครีค –ซานตา ครู๊ส) รัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ สหรัฐอเมริกา เป็นสาขา ของวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มีอาณาเขตบริเวณสูงกว่าน้ำทะเล 2,500 ฟิต เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่สงบ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ อายุนับร้อยปี ห่างไกลจากผู้คน มีจำนวน 366.74 ไร่ ด้วยเหตุนี้ พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ได้จัดเป็นตารางวา จำนวนทั้งสิ้น 6,316,200 ตารางวาละๆ 9 - 19 เหรียญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาทั่วโลก ได้ร่วมกันซื้อที่ดิน ขยายการปฏิบัติธรรมเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาล อย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ ทางวัดได้สร้างกุฏิกรรมฐาน จำนวน 9 หลัง และอาคารสำหรับประดิษฐานพระประธาน 1 หลัง อาคารทานอาหาร ขนาดเล็ก สำเร็จเรียบร้อยไปส่วนหนึ่งแล้ว สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ร่วมซื้อที่ดินถวายวัด ทางวัดจะจารึกชื่อ-นามสกุลของท่าน ไว้บนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพุทธเป็นเจ้าของ บนยอดเขาซานตา ครู๊ส ตามลำดับหมายเลขดังนี้

1.พุทธศาสนิกชนที่บริจาค มีจำนวนลำดับที่ 1-9999 ตารางวาๆ ละ 19 เหรียญ( เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมส่วนกลาง )

2.พุทธศาสนิกชนที่บริจาคทางทิศเหนือมีจำนวน 2,576,550.25 ตารางวา ๆ ละ 9 เหรียญ ลำดับที่ 1-2,526,550.25

3.พุทธศาสนิกชนที่บริจาค ทางทิศใต้ มีจำนวน 576,550.25 ตารางวา ๆ ละ 9 เหรียญ ลำดับที่ 1- 526,550.25

4.พุทธศาสนิกขนที่บริจาคทางทิศตะวันตก มีจำนวน 576,550.25 ตารางวา ๆ ละ 9 เหรียญ ลำดับที่ 1,526,550.25

5.พุทธศาสนิกชนที่บริจาคทิศตะวันออก มีจำนวน 2,576,550.25 ตารางวา ๆ ละ 9 เหรียญ ลำดับที่ 1-2,526,550.25

หมายเหตุ : พุทธศาสนิกชนจะบริจาคกี่ตารางวาก็ได้ ตามรายการที่แจ้งแล้วติดต่อขอบริจาคซื้อที่ดินถวายวัดได้ที่พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก โทร (650) 615-9528 หรือ (415) 565-9650 หรือโอน เงินผ่าน ธนาคาร Wells Fargo Bank, Watbuddhapradeep of SF. เลขบัญชี 0001019880

ที่เมืองไทย ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ชื่อวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เลขบัญชี 043-1-19581-1 โอนแล้วแจ้งให้ทางวัดทราบด้วย

อานิสงค์การซื้อที่ดินถวายวัด

การถวายที่ดินในบวรพระพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ร่วมทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ ห้องน้ำ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ในศาสนสถาน หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้ถวาย โดยเฉพาะ

เมื่อ สถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพระพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับ อานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติหากผู้นั้นทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง ๑๐ ประการแล้วการหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จึงจักได้ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด หรือสถานที่สำหรับที่ปฏิบัติธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทานรักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังได้เรียบเรียงมาดังนี้

๑. จะได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมียิ่ง ๆ ขึ้นไป

๒. ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำ

๓. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์ และเทวโลก

๔. ปรารถนาสิ่งไดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย

๕. ได้รูปกายที่สวยงามพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ มนุษย์สมบัติ วรรณะสมบัติ ปัญญาสมบัติ บริวาร สมบัติ

๖. ได้เป็นเทวดามีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพย์วิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่

๗. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

๘.มีพร้อมด้วยสุข ๓ ประการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า

๙. จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเองและเป็นที่ดินทำเลดีเป็นที่ต้องการของคน ทั้งหลาย จะไม่ เป็นคนเร่ร่อนอดอยาก

๑๐.ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนประเทศใดแผ่นดินนั้นจะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา ทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชก็ให้ดอกออกผลงามกว่าที่ใด ๆ

วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก.USA Email:watbuddhapradeepsf@yahoo.com