บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 28 เมษายน 2561

ข่าวจากแวดวงสงฆ์ไทยสายต่างประเทศกันบ้าง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. พระเดชพระคุณ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส เมืองฮิวตัน รัฐเทกซัส เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมบาลี ก่อนสอบสนามหลวง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ณ วัดสมด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิวส์ โดยมีพระมุนีวิเทศ หรือพระมหาสุขุม สุขุดม ศาสนิกสัมพันธ์ รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาให้เป็นผู้ดำเนินการในการจัดสอบบาลีสนามหลวง ในนามคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองงานเลขานุการ พระมหา ดร.สมบัติ อินทรปญฺโญ เป็นต้น เป็นผู้ดำเนินการการอบรมมีนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยคชั้น ป.ธ. 1-2 จำนวน 24 รูป เข้าสอบชั้น ป.ธ. 3 จำนวน 15 รูป เข้าสอบชั้น ป.ธ. 4 จำนวน 12 รูป และเข้าสอบชั้น ป.ธ. 5 จำนวน 9 รูปและมีบาลีศึกษาเข้าสอบประโยค ป.ธ.1-2 จำนวน 8 ท่าน รวมนักเรียนทั้งหมด จำนวน 72 รูป / ท่าน มีคณะพระวิทยากรเข้าอบรม จำนวน 15 ท่าน ทางด้าน พระครูรัตนปัญญาวิเทศ รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย แสดงทัศนะเกี่ยวและเทคนิคในการสอบ การอบรมจะมี ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2561 ในขณะเดียวกัน ทางด้านพระวิเทศพรหมคุณ อดีตเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย 5 สมัย เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า ได้เมตตาเดินทางมาร่วมในพิธีด้วย นอกจากนี้พระเถรานุเถระ จำนวนหลายสิบรูปเช่น พระครูสิริรัตน์วิเทศ วัดมงคลรัตนาราม เบอร์คเลย์ พระมหาสุวัฒน์ ปญญาวชิโร ป.ธ. 9 และวัดต่างๆ เข้าร่วมอบรม เช่น วัดไทยลอสแองเจลิส วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี วัดมงคลเทพมุนี วัดพระธาตุบัวหลวง วัดพระธาตุพนม วัดสุทธาวาส วัดมหาพุทธภูมิ เมืองซานตา โรซ่า วัดนครธรรม เมืองซานฟรานซิสโก วัดพุทธวิปัสสนา ลองบีช วัดโพธิญาณ และวัดมงคลรัตนาราม แทมป้า เป็นต้น และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะอุบาสก อุบาสิกา วัดไทยลอสแองเจลิส ได้นำภัตตาหารมาถวายพระคุณทุกรูป รายงานโดย หนาน ซานฟรานซิสโก


@@@.ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างชาติทุกท่านร่วมแสดงออกความรู้ความสามารถ เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เข้าสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองสนามหลวง ในวันที่ 29 เมษายน 2561

16 สนามสอบ ในเขตซานฟรานซิสโก เบย์แอเรียที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เท่านั้น ในงานจะมีพระสงฆ์ที่จำพรรษาในเขตซานฟรานซิสโก จะเดินทางมาร่วมเป็นกรรมการสังเกตการณ์และตรวจข้อสอบ เป็นจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเดินทางมาร่วมในกิจกรรมส่วนนี้ด้วย สอบถามรายละเอียดได้ 650 615-9528