บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 27 เมษายน 2562

ข่าวจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แจ้งว่า ทางแม่กองธรรมสนามหลวง มีลิขิตนำเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อขออนุมัติ พระเถระให้เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง เดินทางมาทำหน้าที่เปิดสนามสอบธรรมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา สืบอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดสอบธรรมศึกษา 11 แห่ง ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 6 /2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลง ได้มีลิขิตที่ กธ 09/09 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งว่า สนามหลวงแผนกธรรมกำหนดเปิดสอบธรรมสนามหลวงครั้งที่ 6 /2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 11 แห่ง ในวันที่ 28 เมษายน 2562 และอนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเปิดสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบที่ 1 วัดไทยลอสแองเจลิส นครลอสแอนเจลิส มีนักธรรมชั้นตรี จำนวน 1 รูปนักธรรมชั้นโท จำนวน 1 รูป นักธรรมชั้นเอก จำนวน 1 รูป ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 14 คน ธรรมศึกษาโท จำนวน 11 คน ธรรมศึกษาเอก จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 35 รูป/คน มีพระสุธีรัตนาภรณ์ เป็นผู้แทนแม่กอองธรรม สนามสอบที่ 2 วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มีนักธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 7 คน นักธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 39 คน นักธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 15 คน รวม 61 คน มีพระมหาปรีชา ปภังกโร เป็นผู้แทนแม่กองธรรม สนามสอบที่ 3 วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มีนักธรรมศึกษาชั้น จำนวน 6 คน นักธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 18 คน นักธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 26 มี พระราชศาสนกิจโสภณ วัดเสมียนนารี เป็นผู้แทนแม่กองธรรม สนามสอบที่ 4 วัดพุทธดัลลัส รัฐแท็กซัส มีนักธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 6 คน มีนักธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 13 คน มีนักธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 28 คนมีพระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง สนามสอบที่ 5 วัดอตัมมยตาราม ซีเอตเติ้ล มีนักธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 38 คน มีนักธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 44 คน มีนักธรรมชั้นเอก จำนวน 13 คน รวมทั้งหมด 95 คน มี พระครูศรีปริยัติโฆศิต วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง สนามสอบที่ 6 วัดธัมมาราม ชิคาโก รัฐอินินอย มีนักธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 9 คน นักธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 6 คน นักธรรมศึกษาเอก จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 คน มีพระราชเวที เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง สนามสอบที่ 7 วัดปากน้ำ มิชิแกน มีนักธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 15 คน นักธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 10 คน นักธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน มีพระปัญญารัตนากร เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง สนามสอบที่ 8 วัดญาณรังษี มีนักธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 10 คน นักธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน14 คน นักธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 36 คน มีพระครูวินัยรสสุนทร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง สนามสอบที่ 9 วัดพระธรรมกายฟลอริดา มีนักธรรมศึกษาชั้นตรี 9 คน นักธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 10 คน นักธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 23 มีพระบวรรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง สนามสอบที่ 10 วัดฟลอริดาธรรมาราม มีนักธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 51 คน นักธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 44 คน นักธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 10 รวมทั้งสิ้น จำนวน105 คน มี พระราชวรมุนี เป็นผู้แทนแม่กองธรรม สนามสอบที่ 11 วัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์ มีนักธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 25 คน มีพระมงคลธีรคุณ เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง พระเถระที่เป็นหน้าที่เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2562 ถ้ามีเวลาเพียงพอมีโอกาสเยี่ยมวัดไทยเพื่อดูการทำงานของพระธรรมทูตด้วย ข่าวว่า ขณะนี่ พระเถระผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงได้ เดินทางออกมาจากประเทศไทยแล้ว ที่นครซานฟราน พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้านักเรียน วัดพุทธประทีป ซาฟราซิสโก เป็นหนึ่งในสนามสอบธรรมศึกษา ของสำนักงานแม่กองธรรม ได้มอบหมายให้พระมหาฐนกร กตปุญโญ เลขสนุการงาน ฯ พร้อมคณะได้เดินทางไปถวายการต้อนรับ พระราชศาสนกิจโสภณ ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง สนามสอบธรรมศึกษา วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี และพระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี และพระครูใบฏีกาพระติดตาม ที่สนามบินนครซานฟราน เพื่อถวายการต้อนรับ มาพักที่พักรับรองวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก และจะทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แมกองกองธรรมในสนามสอบแห่งนี้ ในวันที่ 28 เมษายน 2562 และมี นายเดชา มหาเดชากุล ผู้อำนวยการกอง สำนกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้าน ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ไปยังพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานสอบธรรมสนามหลวง และร่วมสอบธรรมศึกษาทดสอบความรู้ ความเข้าใน ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป