บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบ
บอกข่าวซานฟรานฯ 31 มีนาคม 2555
ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะถวายรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA SIENNA
เนื่องในโอกาสงานฉลองสมณศักดิ์ – สัญญาบัตร – พัดยศ
พระครูวรสิทธิวิเทศ (พระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร(มิตรวิเชิยร)
เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซาน ฟรานซิสโก USA
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

********

เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.)
และทำบุญทักษิณาอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ผู้มีอุปการะคุณ และบรรพบุรุษทั้งหลาย
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ประวัติและผลงาน พระครูวรสิทธิวิเทศ
น.ธ.เอก ป.ธ. ๔ ศน.บ.,M.A. (M.A.กิตติมศักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโกUSA

ชาติภูมิ

พระครูวรสิทธิวิเทศ เดิมชื่อ สิทธิพร นามสกุล มิตรวิเชียร เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ที่บ้านโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรของนายแขก นางผัน มิตรวิเชียร มีพี่น้อง 4 คน คือ นายพัน มิตรวิเชียร นายผล มิตรวิเชียร พระครูวรสิทธิวิเทศ และนางติด มิตรวิเชียร ปัจจุบันอายุ 53 ปี บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 และครองสมณเพศอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


การศึกษา สายสามัญ
พ.ศ. 2513 เรียนจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ. 2521 เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดพระเชตุพน แขวงท่าเตียน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2525 เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2528 จบปริญญาตรีศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมวิทยาจากมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2534 จบปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาจิตวิทยา จาก BanarasHindu Universityประเทศอินเดีย

เมื่อมาปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าวิทยาการต่าง ๆ จึงเข้ารับการอบรมได้รับวุฒิบัตรขั้นสูงของ IBM Computer (Lotus 1-2-3) ที่ Berkeley Adult School เมืองเบิร์กเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาในปี 2536 และวุฒิบัตรชั้นสูงสาขาบริหารและการจัดการ Apple Macintoch Computer (Microsoft Word & Adobe Pagmaker) ที่ Oakland Evening School เมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในปี 2537

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติศาสนกิจ จึงศึกษาภาษาต่าง ประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ เช่นภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ


พ.ศ.2542-ปัจจุบัน เข้าศึกษาต่อต้านภาษาต่างประเทศที่ SKYLINE COLLEGE

สายปริยัติศึกษา
พ.ศ. 2515 สอบได้นักธรรมชั้นตรี จากสำนักเรียนวัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2517-พ.ศ. 2518 สอบได้นักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2525 สอบได้เปรียญธรรมประโยค 1-2 เปรียญธรรมประโยค 3 และเปรียญธรรมประโยค 4 จากสำนักเรียนวัดอนงคาราม เขตคลอสาน กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากศึกษาทางด้านจิตวิทยาจึงสนใจศึกษาด้านโหราศาสตร์ เพราะมีความเกี่ยวข้องกัน โหราศาสตร์ที่ศึกษาหลาย ๆ ตำรานั้น ศึกษาในลักษณะที่เป็นศาสตร์จริง ๆ สามารถนำไปใช้กับพุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตประจำวัน และการงานอย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทและย้ำเสมอมิให้คนหลงงมงายเชื่อสิ่งใดโดยไม่มีเหตุผลทุกสิ่งอย่างล้วนมีเหตุปัจจัย ตามหลักพระพุทธศาสนาเรื่องกฎแห่งกรรม เมื่อทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว เมื่อบุคคลหวังเป็นปกติสุข ก็ต้องทำความดีเป็นปกติ หลักโหราศาสตร์ คือ เตือนให้คนอย่าประมาท โหราศาสตร์เป็นเพียงสื่อและองค์ประกอบหลักของการงาน และการดำเนินชีวิต แต่พุทธศาสตร์เป็นปัจจัยหลักแห่งการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น และดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง

ผลจากความขยันหมั่นเพียร ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมาตลอด ทั้งความรู้ทางโลกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และความรู้ทางธรรมอยู่เสมอ ทำให้มีความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตลอด