บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 3 สิงหาคม 2562

ประวัติวัดธรรมภาวนา - WAT DHAMMA BHAVANA

วัดธรรมภาวนา เมืองแองโคเรจ รัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) ด้วยความร่วมมือกันของกลุ่มชาวพุทธกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย คุณสมบูรณ์ Prop, คุณพวงทอง Stevenon, คุณโดม วาปีคำทอง, คุณสำรวม สว่างเกตุ, คุณสัมฤทธิ์ วงศ์สามารถ, คุณภูมี มังคละ, คุณเข็มชาติ ศรีเสน่หา, คุณดอกไม้ Taylor และคุณสมพาน Reinhardt ได้มีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะให้มีการสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่พึ่งทางใจอีกทั้งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นวัดและได้รับการอนุมัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990) โดยมีชื่อเป็นทางการว่า Wat Dhamma Bhavana Buddhist Center (ศูนย์พระพุทธศาสนาวัดธรรมภาวนา) ซึ่งสถานที่ตั้งวัดครั้งแรกคือ บ้านเลขที่ 1006 Chugach Way, Anchorage, AK 99503

ในการสร้างวัดระยะแรกได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดย พระมหาวิเลิศ ปวิตฺตสิริ มีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ (Board of Directors) ตามกฎหมายของรัฐอลาสก้า ซึ่งคณะกรรมการชุดแรกมีทั้งหมด 15 ท่าน มีคุณสมบูรณ์ Prop เป็นประธาน และคุณสมพาน Reinhardt เป็นเลขานุการ

ในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ.1991) วัดได้รับการยกเว้นภาษีรายได้ (Income Tax) อย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก The Internal Revenue Service (IRS) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2534 โดย Tax Exempt หมายเลข 92-0136393 ต่อมา คณะกรรมการบริหารชุดใหม่มี คุณโดม วาปีคำทอง เป็นประธาน และ คุณเรจิน่า Taylor เป็นเลขานุการ ได้พิจารณาร่วมกันว่าสถานที่ตั้งวัดยังไม่มีความเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะอาคารเล็กและไม่มีสถานที่จอดรถเพียงพอ จึงได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร บ้านเลขที่ 738 W 72nd Ave. Anchorage, AK 99518 (เป็นสถานที่ตั้งวัดปัจจุบัน) มีเนื้อที่ประมาณ 1 เอเคอร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 และได้ผ่อนชำระจดหมดสิ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

วัดธรรมภาวนาเข้าเป็นสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2535(ค.ศ.1992)

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. พระมหาวิเลิศ (วิภาพเสถียรกุล) ปริตฺตสิริ

2. พระมหาอัมพร (จำปาลา) เขมาสโก

3. พระมหาพิทักษ์ (รัตนมูล) กิตฺติสทฺโท

4. พระอาจารย์สังวาลย์ (วงศ์คำโสม) เปมสีโล

5. พระมหาสมปอง (ปลื้มเปี่ยม) สุขิโต


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : วัดธรรมภาวนา - WAT DHAMMA BHAVANA

นิกาย : มหานิกาย

เจ้าอาวาส : พระมหาธวัชชัย นรินโท


.

ที่อยู่ : 738 WEST 72ND AVE., ANCHORAGE, AK 99518 U.S.A.

TEL : (1-907)3449994

FAX : (1-907)5222969

อีเมล : watthaiak@gei.net