บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 7 ธันวาคม 2562

ฤดูกาลยึดผลประโยชน์ของพรรคพวกของตนเอง ข่าวการบ้านการเมืองตามหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ พาดหัวข่าวต่างๆ กันทั้งที่เป็นข่าวมาจากต้นตอเดียวกัน แต่มีความคิดเห็นที่ต่างกัน ตรงแหละที่ชาวไทยได้แตกแยกเป็นกลุ่มแบ่งแยกแบ่งสี ยังกับไม่ใช่คนไทยด้วยกันชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบตีความข้อกฎหมายเข้าข้างตนเองอย่างไม่มีความละอายฟ้าดิน ที่เฝ้าจับตามองอยู่เป็นอะไรไปแล้วหรือแค่ขับรถปาดหน้ากันก็แสดงออกซึ่งโมโหโกรธา อย่างไม่ยอมให้อภัยทั้งที่อีกฝ่ายขอโทษขอโพยน่าจะจบกันแล้ว แต่เปล่าเลยตอนเด็กๆ คงไม่ได้ดื่มนมแม่ไปดื่มนมวัวพันธุ์ดุมาหรืออย่างไร จุดกำเนิดความเป็นไทยหรือความเป็นคนไทยเรามีวัฒนธรรมเป็นของตนเองชาติเชื้อเนื้อไขความเป็นคนไทย ต้องอยู่ในสายเลือด เรามีผืนแผ่นดินเป็นของตนเรามีภาษาไทยเป็นภาษาของเรา เรามีสระพยัญชนะอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ เป็นของเราภาษาไทยเป็นภาษามาตุภูมิ คือภาษาแม่เป็นของเราเองเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยชาวไทยนับถือพรพุทธศาสนิกชนมีพระสงฆ์ เป็นศาสนทายาท มีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประพฤติสืบทอดกันหลายพันปี จุดกำเนิดพระพุทธศาสนาเกิดจากอินเดีย หรือเรียกว่าชมพูทวีป ประกอบประเทศเนปาล อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกาล้วนแต่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นจิตใจ แต่ก็มีบางคนในประเทศพยายามที่จะทำลายเชื้อชาติ สัญชาติ พุทธศาสนาของบรรพบุรุษที่นับถือมาให้หายไปจากประเทศของตนเองตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ตุลาคม 2499 เล่มที่ 83 ตอนที่ 81แจ้งไว้ว่า เวลาทำงานและวันหยุดราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2499 นั้น เป็นวันหยุดสากล สำหรับนักธุรกิจทั่วไป สำหรับประเทศไทยเราได้ มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและได้ใช้พุทธศักราชนับปีราชการ จึงสมควรจะมีวันหยุดสำหรับบำเพ็ญศาสนกิจด้วยโดยให้หยุดในวันธรรมสวนะและยกเลิกวันหยุดวันเสาร์ครึ่งวันเสียเพื่อข้าราชการและประชาชนจะได้ระลึกความสำคัญของพระพุทธศาสนาและยึดมั่นพระไตรสรณคม จะได้ประพฤติแด่ทางที่ชอบที่ควรเกิดความเรียบร้อยในสังคมจึงได้มีมติให้แก้ไขวันหยุดราชการประจำสัปดาห์เสียใหม่คือวันหยุดราชการปกติประจำสัปดาห์ ให้หยุดวันธรรมสวนะและวันอาทิตย์ทั้งนี้ใช้สำหรับโรงเรียนด้วย ส่วนจังหวัดภาคใต้ 4 จังหวัด คือจังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส ให้หยุดวันศุกร์แทนวันอาทิตย์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ. วันที่ 1 ตุลาคม 2499 จอมพล ป.พิบูลสวรราม นายกรัฐมนตรี คงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยอย่างแน่นอน มีอะไรดีจะนำมาเสนอใหม่ สวัสดี