บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 23 มิถุนายน 2555

ข่าวใหญ่ในวงการคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผลพวงการประชุมสมัชชสงฆ์ไทยในสหสรัฐอเมริกา ที่วัดไทยนครลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 7-8-9-10 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ได้สร้างปรากฏการณ์ในวงการพระธรรมทูตสายอเมริกาและสายยุโรป เมื่อมีพระมหาเถระ กรรมการมหาเถรสมาคม ระดับรองสมเด็จพระราชาคณะ พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ,พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสาวัดยานนาวา ,พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส, พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์, พร้อมกับด้วยพระมหาเถระ พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา รองเจ้าคณะภาค 7,พระเทพวรเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม,พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี, พระราชสิทธิวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,พระสุธีธรรมานุวัฒน์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาจารย์ ,พระโสภณพุทธิทาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี,พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พะครูปลัดไสว) รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ,พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ ร่วมไปถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นจำนวนนับร้อย รูปรวมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ระดับสูงประสานงานติดตาม ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อีกนับสิบรูป รวมไปถึงพระธรรมทูตสายต่างประเทศยุโรป, ประเทศนอเวย์ ,อังกฤษ ,ฝรั่งเศส,เดนมาร์ค,นิวซีแลนด์, ออสเตรีย, ต่างเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 36/2555 และร่วมงานฉลอง 40 ปี ของการก่อสร้างวัดไทยลอสแองเจลิส,ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสไทยลอสแองเจลิส อายุ 80 ปี และร่วมฉลองพุทธยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการประชุม พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ต่างเดินทางไปทางเหนือล่องใต้เยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้พระธรรมทูตที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจประจำตามอารามต่าง ๆ ทั่วอเมริกา และถือโอกาสออกเยี่ยมสอบถามสารทุกข์สุขดิบตามประสาคนไทยด้วยกัน ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งของพระธรรมทูตและสาธุชนชาวไทยมีโอกาสได้สนทนาได้ถวายภัตตาหารพระเถระระดับรองสมเด็จพระราชาคณะ ฯ คงไม่ใช่ง่ายนักในการที่จะพบปะถวายการต้อนรับ ในลักษณะอย่างนี้ เรียกว่า บุญหล่นทับโดยไม่รู้ตัว สำหรับพระเถระฝ่ายมหานิกายวัดไทยในเขตเบย์แอเรีย-ซานฟรานซิสโกที่อำนวยความสะดวก ถวายการต้อนรับ มีพระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดพุทธนุสรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปที่ 3 พระครูสิริรัตน์ธรรมวิเทศ วัดมงคลรัตนาราม ,พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก สาราณียกรสมัชชาสงฆ์ไทย รูปที่ 2 พาชมสถานที่ทัศนียภาพของนครซานฟรานซิสโกและรอบอ่าวซานฟราน ฯ จนชุ่มฉ่ำใจ ก่อนนัดแนะพระธรรมทูตทุกรูปแถบเบย์แอเรีย พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายสักการะที่วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีม้อนท์ ในช่วงค่ำของ ของวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555..

ข่าวการเดินทางมาเยี่ยมวัดไทย ของพระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ รองสมเด็จพระราชาคณะในครั้งนี้ ถือว่า เปิดโลกกว้างของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สู่สายตาของพระมหาเถระระดับสูง ในประทศไทยได้รับรู้รับทราบ คำถาม พระธรรมทูตหรือพระสงฆ์มาทำอะไรกันที่อเมริกา จะได้หายคลายแคลงใจของพระมหาเถระ และระดับผู้บริหารราชการแผ่นดินภาครัฐบาล หรืออย่างน้อย ๆ ก็พอจะเข้าใจรับรู้รับทราบการทำงานของพระธรรมทูตว่าเหน็ดเหนื่อยมากแค่ไหน ข่าวคืบหน้าการเดินทางเยี่ยมมาวัดของรองสมเด็จพระราชาคณะจะเสนอตอไป..