Types of MassageM
การนวดประเภทต่างๆ

Thai massage (ท้าย หมัส-ซาจ) นวดแผนไทย

foot massage (ฟุต หมัส-ซาจ) นวดเท้า

hand massage (แฮ้นดํ หมัส-ซาจ) นวดมือ

head massage (เฮด หมัส-ซาจ) นวดหัว

neck and shoulder massage (เน็ค แอ่นดํ โชล-เดอะรํ หมัส-ซาจ) นวดคอและบ่า

craniosacral massage (ครี้-เนียล-แซ้ค-ครอล หมัส-ซาจ) นวดกะโหลกศีรษะ

body massage (บ๊อ-ดิ หมัส-ซาจ) นวดตัว

reflexology (รี-เฝล็ก-ซ้อ-ลอ-จิ) นวดกดจุดสะท้อน

Swedish massage (สวี้-ดิช หมัส-ซาจ) นวดสวีดิช

Shiatsu massage (ชิ-อัต-สึ หมัส-ซาจ นวดแบบชิอัตสึ) นวดกดจุดแบบญี่ปุ่น

deep tissue massage (ดี๊ป ทิช-ฉุ หมัส-ซาจ) นวดเนื้อเยื่อลึก

acupressure massage, pressure point massage (แอ๊ค-คิว-เพร้ส-เฉอะรํ หมัส-ซาจ, เพร้ส-เฉอะรํ พ้อยนํทํ หมัส-ซาจ) นวดกดจุด

hot oil massage (ฮ็อต ออยลํ หมัส-ซาจ) นวดน้ำมันหอมระเหยร้อน

hot herbal ball massage (ฮ็อต เอิ๊รํบ-บ่อล บ๊อล หมัส-ซาจ) นวดประคบ

hydrotherapy massage (ไฮ-โดร-เต๊-หระ-ปิ หมัส-ซาจ) นวดวารีบำบัด

Tui na massage (ทุ้ย-หน้า หมัส-ซาจ) นวดทุยหนา การนวดบำบัดแบบจีน

aromatherapy massage (อะ-โร้-หมะ-เต๊-หระ-ปิ หมัส-ซาจ) นวดน้ำมันหอมระเหย นวดอโรมา

hot stone massage (ฮ็อต สโตน หมัส-ซาจ) นวดหินร้อน

Hawaiian massage (หะ-ว้าย-เอี่ยน หมัส-ซาจ) นวดฮาวาย

Breema bodywork (บรี๊-มะ บ๊อ-ดิ-เวิรํค) นวดบนพื้นโดยผู้ถูกนวดยังสวมเสื้อผ้าปกติ

Rolfing (โร้ฟ-ฝิ่ง) นวดแบบรอล์ฟฟิ่ง

myofascial release therapy (ม้าย-โอ่-เฟช-เฉี่ยล รี-ลี้ซ เต๊-หระ-ปิ) นวดรักษาเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน นวดคลายพังผืด

Reiki treatment (เร้-กิ ทรี้ท-เหม่น) การบำบัดด้วยพลังธรรมชาติ

cupping (คัป-ปิ่ง) การครอบแก้ว การบำบัดด้วยแก้ว

gua sha (กัว ช่า) การกัวซา

acupuncture (แอ๊ค-คิว-พัง-เฉอะรํ) การฝังเข็ม

acupuncturist (แอ๊ค-คิว-พั้ง-เฉอะรํ-หริสทํ) หมอฝังเข็ม


Benefits of Massage ประโยชน์จากการนวด

relax muscles (รี-แล็กซํ มัส-เสิ่ลสํ) ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

improve range of motion (อิ่ม-พรู้ฟ เร้นจํ อัฟ โม้-ฉั่น) ทำให้พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้น

relieve stress (รี-ลี้ฟ สเตร้ส) ผ่อนคลายความเครียด

strengthen the immune system (สเตร้ง-เต่น ดิ อิ่ม-มู้น ซิส-ตึ่ม) เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

encourage relaxation (เอ่น-เค้อ-เรจ รี-แล็ก-เซ้-ฉั่น) กระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลาย

improve circulation (อิ่ม-พรู้ฟ เซ้อ-คิว-เล้-ฉั่น) ทำให้การหมุนเวียนดีขึ้น

improve posture (อิ่ม-พรู้ฟ พ้อส-เฉอะรํ) ทำให้ท่าทางในการทรงตัวดีขึ้น

lower blood pressure (โล้-เหวอะ บลั้ด เพร้ช-เฉอะรํ) ลดความดันโลหิต

help manage pain (เฮ้ลํพ แม้น-เหน็จ เพ่น) ช่วยจัดการเรื่องอาการปวด

relieve headaches (รี-ลี้ฟ เฮด-เอคสํ) ลดอาการปวดศีรษะ

reduce fatigue (รี-ดิ๊วซํ ฝะ-ทีก) ลดความเหนื่อยล้า

alleviate low-back pain (อะ-ลิ-หวิ-เอท โล้ แบ๊ค เพ่น) บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง

relieve migraine (รี-ลี้ฟ ม้าย-เกร่น) ลดอาการไมเกรน

increase joint flexibility (อิ่น-ครีส จอยนํทํ เฟล้ก-สิ-บิ๊-หลิ-ถิ) เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อ

reduce anxiety (รี-ดิ๊วซํ แอง-ซ้าย-เอะ-ถิ) ลดความวิตกกังวล

reduce spasms and cramping (รี-ดิ๊วซํ สแป๊ส-ซึ่มสํ แอ่นดํ แคร้ม-ปิ่ง) รี-ดิ๊วซํ แอง-ซ้าย-เอะ-ถิ

promote tissue regeneration (โพร-โม้ท ทิช-ฉุ รี-เจน-เนอ-เร้-ฉั่น) ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่


รวบรวมและแปลโดยล่ามเอ๋ เบญจวรรณ