Often Used Phrases in the Massage Business
วลีที่ใช้กันเป็นประจำในธุรกิจนวด

Where can I have a Thai massage? (แว้รํ แคน ไอ่ แฮฟ อะ ทาย หมัส-ซาจ) จะไปนวดแผนไทยได้ที่ไหน

I want to have a massage. (ไอ่ ว้อน ถุ แฮฟ อะ หมัส-ซาจ) อยากไปนวด

I want a foot massage. (ไอ่ ว้อน อะ ฟุต หมัส-ซาจ) อยากไปนวดเท้า

I want to have a Thai massage. (ไอ่ ว้อน ถุ แฮฟ อะ ทาย หมัส-ซาจ) อยากนวดแผนไทย

Where is a good massage shop? (แว้รํ อีส อะ กึ้ด หมัส-ซาจ ช็อป) ที่นวดดีๆ อยู่ที่ไหน

I would like to make an appointment. (ไอ่ หวุด ไล้คํ ถุ เม้ค แอ่น แอ็พ-พ้อยนํท-เหม่นทํ) ต้องการนัดเวลา

You can come in at 2 p.m. ( ยู้ แคน คัม อิ่น แอ็ท ทู้ พี-เอ็ม) คุณมาได้ตอนบ่ายสองโมง

Sorry. We are all booked now. (ซ้อ-หริ หวี่ อ่ารํ อ้อล บุ๊คทํ หน่าว) ขอโทษค่ะ ตอนนี้หมอไม่ว่างสักคน

Please come again in one hour. (พลีส คัม อะ-เก้น อิ่น วั้น เอ้า-เออะรํ) กรุณากลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะ

How much is it per hour? (ฮ้าว หมัช อิ๊ส อิท เพอรํ เอ้า-เออะรํ) ชั่วโมงละเท่าไหร่

How much is it for a two-hour massage? (ฮ้าว หมัช อิ๊ส อิท ฝ่อรํ อะ ทู้ เอ้า-เออะรํ หมัส-ซาจ) นวดสองชั่วโมงเท่าไหร่

We charge 300 baht per hour. (วี ชารํจ ตรี ฮั้น-เดรด บ้าท เพอรํ เอ้า-เออะรํ) เราคิด 300 บาทต่อชั่วโมง

When do I pay? (เว้น ดู ไอ่ เพ่) จ่ายเงินตอนไหน

Please pay first. (พลีส เพ เฟิรํสทํ) กรุณาจ่ายเงินก่อนค่ะ

You can pay later. (ยู แคน เพ เล้-เถอะรํ) จ่ายเงินทีหลังค่ะ

Please change your clothes. (พลีส เชงจํ หยั่วรํ โคลส) ช่วยเปลี่ยนชุดด้วย

Please take your shoes off. (พลีส เทค หยั่วรํ ชูสํ ออฟ) กรุณาถอดรองเท้า

I will wash your feet for you. (ไอ๊ วิวลํ ว้อช หยั่วรํ ฟี้ต ฝ่อรํ หยุ) จะล้างเท้าให้คุณ

Please come this way. (พลีส คัม ดีส เว) เชิญทางนี้

Do you like the music? (ดุ หยุ ไล้คํ เดอะ มิ้ว-สิค) คุณชอบดนตรีมั้ย

The music is too loud. (เดอะ มิ้ว-สิค อิส ทู้ ลาวดํ) เสียงดนตรีดังเกินไป

The music is relaxing (เดอะ มิ้ว-สิค อิส หริ-แล้ก-สิ่ง) เสียงดนตรีผ่อนคลายดี

Please be quiet. (พลีส บี่ คว้าย-เอ็ท) กรุณาอย่าส่งเสียงดัง

Please silence your phone. (พลีส ซ้าย-เหล่นซ์ หยั่วรํ โฟ่น) กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์

I will be right back. (ไอ่ วิ้วลํ บี่ ไหร่ทํ แบ้ค) เดี๋ยวมาค่ะ

I will go wash my hands. (ไอ่ วิ้วลํ โก่ วอช หม่าย แฮ่นดํส) จะไปล้างมือ

I will go get a hot towel. (ไอ่ วิ้วลํ โก่ เก็ท อะ ห็อท ท่าวลํ) จะไปเอาผ้าร้อน

Please take a shower. (พลีส เทค อะ ช้าว-เหวอะรํ) กรุณาอาบน้ำ

Where are you sore? (แว้รํ อ่าร์ หยุ ซ่อรํ) คุณปวดตรงไหน

I have problems with my back. (ไอ แหฟ พร้อบ-เบล่มสํ วิธ หม่าย แบ็ค) ฉันมีปัญหาที่หลัง

I have problems with my legs. (ไอ แหฟ พร้อบ-เบล่มสํ วิธ หม่าย เลกสํ) ฉันมีปัญหาที่ขา

I have a problem here. (ไอ แหฟ อะ พร้อบ-เบล่ม เหี้ยรํ) มีปัญหาที่นี่

Massage here. (หมัส-ซาจ เหี้ยรํ) นวดตรงนี้

Don't massage here. (ด๊นทํ หมัส-ซาจ เหี้ยรํ) อย่านวดตรงนี้

I'm very tight here. (แอ่ม เว้-หริ ไท้ทํ เหี้ยรํ) ตรงนี้ตึงมาก

If it hurts, please let me know. (อ๊ฟ อิท เฮิรํทสํ พลีส เล็ท หมี โน่วํ) ถ้าเจ็บ ช่วยบอกด้วย

Does it hurt? (ด๊าส อิท เฮิรํท) เจ็บมั้ย

Is this hard enough? (อิส ดิส ฮ้ารํด อิ-หนัฟ) หนักพอมั้ย

Is this OK? (อิส ดิส โอ่-เค่) โอเคมั้ย

How hard do you want your massage? (ฮาว ห้ารํด ดุ หยุ ว้อนทํ หยั่วรํ หมัส-ซาจ) ชอบนวดหนักแค่ไหน

Light. (ไล่ทํ) เบาๆ

Relaxing. (หริ-แล้ก-สิ่ง) แบบผ่อนคลาย

Medium. (มี้-เดี่ยม) ปานกลาง

Hard. (ฮารํด) หนัก

Very hard. (เว้-หริ ฮารํด) หนักมาก

It hurts. (อิท เฮิรํทสํ) เจ็บ

It doesn't hurt. (อิท ด๊าส-สึ่น เฮิรํท) ไม่เจ็บ

Harder, please. (ฮ้ารํด-เดอะรํ พลีส) แรงกว่านี้

Softer, please. (ซ้อฟ-เตอะรํ พลีส) เบาๆ ด้วย

Ouch! (เอ้าชํ) โอ๊ย!

I’m sorry. (แอ่ม ซ้อ-หริ) ขอโทษค่ะ

Please massage me gently. (พลีส หมัส-ซาจ มี เจ๊นทํ-หลิ) ช่วยนวดเบาๆ ด้วย

Please massage here a little longer. (พลีส หมัส-ซาจ เหี้ยรํ อะ ลิต-เติล ล้อง-เกอะรํ) ช่วยนวดตรงนี้อีกหน่อย

How do you like your massage? (ฮาว ดุ หยุ ไล้คํ หยั่วรํ หมัส-ซาจ) ชอบให้นวดแบบไหน

I like a soft massage. (ไอ่ ไล้คํ อะ ซอฟทํ หมัส-ซาจ) ชอบนวดเบาๆ

I like it not too soft or too hard. (ไอ่ ไล้คํ อิท น้อท ทู้ ซอฟทํ อ่อรํ ทู้ ฮารํด) ชอบแบบไม่เบาหรือหนักเกินไป

I like a hard massage. (ไอ่ ไล้คํ อะ ฮารํด หมัส-ซาจ) ชอบนวดแรงๆ

Please don't arch my back. (พลีส ด๊นทํ อ๊ารํช หม่าย แบ้ค) ไม่ต้องดัดหลัง

Please don't do that. (พลีส ด๊นทํ ดู่ แด็ท) อย่าทำอย่างนั้น

Relax. (รี-แหล็กซํ) อย่าเกร็ง ปล่อยตัวให้สบาย

Lie face up. (ล้าย เฟซ อัพ) นอนหงาย

Lie face down. (ล้าย เฟซ ด้าวนํ) นอนคว่ำ

Lie on your side. (ล้าย อ่อน หยั่วร์ ซ่ายดํ) นอนตะแคง

Move up. (มูฟ อัพ) ขยับขึ้นมา

Move down. (มูฟ ด้าวนํ) ขยับลงมา

Turn over. (เทิรํน โอ๊-เหวอะรํ) พลิกตัว

Grab my wrists. (แกร๊บ หม่าย หรีสทํสํ) จับที่ข้อมือ

Give me your arms. (กิ๊ฟ มี หยั่วรํ อ้ารํมสํ) ขอแขนคุณด้วย

Put your legs here. (พุต หยั่วร์ เลกส์ เหี้ยรํ) เอาขาคุณวางไว้ที่นี่

Do like this. (ดู๊ ไลคํ ดิส) ทำแบบนี้

Please be careful. (พลีส บี แค้-ฝุ่ล) ระวังด้วยค่ะ

Massage only. (หมัส-ซาจ โอ๊น-หลิ) นวดอย่างเดียว

No sex. (โน เซ็กซํ) ไม่มีเซ็กซ์

I don’t do that kind of massage. (ไอ่ ด๊นทํ ดู แด็ท ค้ายนํด อัฟ หมัส-ซาจ) ฉันไม่นวดแบบนั้น

Please treat me with respect. (พลีส ทรี้ท มี วิธ เรส-เป็คทํ) กรุณาให้เกียรติฉันด้วย

I will tell my boss. (ไอ่ วิวลํ เทล หม่าย บ้อส) ฉันจะบอกเจ้านาย

I’m not a prostitute. (แอม น้อท อะ พร้อส-ถิ-ถูท) ฉันไม่ใช่โสเภณี

I’m finished. (แอม ฟิ้น-หนิชทํ) เสร็จแล้วค่ะ

Please take your time. (พลีส เทค หยั่วรํ ท่าม) ไม่ต้องรีบค่ะ

I’ll wait for you in the front. (ไอลํ เว้ท ฝ่อรํ หยุ อิ่น เดอะ ฟร่อนทํ) จะรอคุณที่หน้าร้าน

What would you like to drink? (ว้อท วูด หยุ ไล้คํ ถุ ดริ้งคํ) คุณต้องการดื่มอะไร

We have water and tea. (วี แหฟ ว้อ-เถอะรํ แอ่นดํ ที่) เรามีน้ำและน้ำชา

How do you feel? (ฮาว ดุ หยุ ฟีล) คุณรู้สึกยังไงบ้าง

You give a very good massage. (หยุ กี้ฟ อะ เว-หริ กึ้ด หมัส-ซาจ) คุณนวดดีมาก

I like how you massage. (ไอ่ ไลคํ ฮาว หยุ หมัส-ซาจ) ชอบแบบที่คุณนวด

I feel good. (ไอ่ ฟีล กึ้ด) รู้สึกสบาย

I feel much better. (ไอ่ ฟีล หมัช เบ๊ท-เถอะรํ) รู้สึกดีขึ้นมาก

This is your tip. (ดิส อิส หยั่วรํ ทิป) นี่ทิปให้คุณ

I will be back again. (ไอ่ วิวลํ บี แบ็ค อะ-เก้น) จะมาอีก

My name is Lek. (หม่าย เน้ม อิส เล้ก) ฉันชื่อเล็ก

You can ask for me. (หยุ แคน แอสคํ ฝ่อรํ มี่) คุณถามหาฉันได้

Here is the card for the store. (เฮี้ยรํ อิส เดอะ ค่าร์ด ฝ่อรํ เดอะ สต้อรํ) นี่นามบัตรของร้าน

Please come back again. (พลีส คัม แบ็ค อะ-เก้น) กรุณามาอีกนะคะ

Please come back soon. (พลีส คัม แบ็ค ซู่น) กลับมาอีกเร็วๆ นะคะ

See you next time. (ซี้ หยุ เน้กซํท ท่าม) พบคุณอีกคราวหน้านะคะ

Hope to see you again. (โฮ้พ ถุ ซี้ หยุ อะ-เก้น) หวังว่าจะได้พบคุณอีก


รวบรวมและแปลโดยล่ามเอ๋ เบญจวรรณ