การเป็นนักแปลและล่ามเฉพาะทาง Specialized Translation and Interpretation

การที่จะทำงานในโลกปัจจุบันได้ดีนั้น ควรมีความรู้เฉพาะทางที่เรียกกันว่า specialized knowledge ซึ่งเป็นความรู้ที่แต่ละคนได้ศึกษาและเป็นผุ้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ รวมทั้งความรู้อื่นๆ สำหรับแต่ละบริษัทหรือแต่ละองค์กร เช่นเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะในเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ อุปกรณ์ การจัดการ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

ผู้ที่เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาอาจจะได้ความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้นจากการฝึกอบรม การเรียนรู้จากสถาบันต่างๆ หรือจากประสบการณ์ของตนเองที่สะสมมาหลายปี

การที่ทำงานใดงานหนึ่งซ้ำๆ เป็นเวลาต่อเนื่อง ก็สามารถทำให้เกิดความชำนาญและมีความรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีได้ เช่น หมอผ่าตัดสมอง คนทำขนมเค้ก คนซ่อมรองเท้า ฯลฯ

การแปลก็เช่นกัน สมัยนี้ล่ามและนักแปลก็มีการแยกออกไปตามความชำนาญและความรู้ในสาขาวิชาที่ล่ามและนักแปลคนนั้นถนัด การที่มีความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมของภาษาที่ตนแปลเป็นอย่างดีนั้นไม่เพียงพอ จะต้องมีความรู้ในเนื้อหาและสาขาวิชานั้นๆ ประกอบด้วย

ล่ามหรือผู้แปลในยุคโลกาภิวัตน์ นอกเหนือจากที่จะมีความรู้ทางด้านภาษาในระดับสูงและความรู้รอบตัวอย่างมากแล้ว ควรมีความรู้เฉพาะทางที่ตนสามารถที่จะบอกว่าตนเป็นผู้ที่ถนัดในสาขาวิชาที่ตนแปลด้วยเพื่อที่จะได้งานที่ดีและอยู่ในวงการนี้ได้ในระยะยาว

การแปลในหลายทศวรรษก่อนเคยเกิดปัญหาเนื่องจากผู้แปลและล่ามแปลผิดบ่อยมากเพราะไม่ได้นำเอาเรื่องการมีความรู้เฉพาะทางมาพิจารณาในการเลือกผู้แปลเนื้อหาของวิชา นักภาษาศาสตร์หรือนักแปลที่เก่งๆ ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจและแปลเนื้อหาได้ถูกต้องได้ หลังจากที่เกิดปัญหาบ่อยๆ ขึ้น จึงได้มีการใช้วิธีเลือกคนแปลใหม่คือ ผู้แปลจะต้องมีความรู้เฉพาะทางหรือมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ตนจะแปลด้วย

สัปดาห์นี้ เราจะเรียนเรื่องการเป็นล่ามและการแปลเฉพาะทางและฝึกภาษาอังกฤษกันนะคะ


ทักษะในการเป็นล่ามมืออาชีพที่ดี

A good interpreter should possess all of the following skills:

ล่ามที่ดีควรมีทักษะทั้งหมดดังต่อไปนี้...

Intimate familiarity with both cultures

มีความคุ้นเคยกับทั้งสองวัฒนธรรม

Solid general education and extensive vocabulary in both languages

ความรู้ทั่วไปที่หนักแน่นและคำศัพท์ที่หลากหลายจำนวนมากในทั้งสองภาษา

Ability to express thoughts clearly and concisely in both languages

ความสามารถที่จะแสดงความที่ชัดเจนและกระชับได้ในทั้งสองภาษา

Excellent note-taking techniques for consecutive interpreting

มีเทคนิคในการจดบันทึกโน้ตที่ดีสำหรับการแปล

At least 2-3 years of booth experience for simultaneous interpreting

ควรมีประสบการแปลในบูธอย่างน้อย 2-3 ปีสำหรับการแปลแบบฉับพลัน

Knowledge of the general subject and technical field of the material to be interpreted

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่ตนแปลและความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ


Sample Advertisement for Engineering Interpretation and Translation

ตัวอย่างการโฆษณาสำหรับการเป็นล่ามและการแปลด้านวิศวกรรมศาสตร์

Manufacturing, engineering and technical translation services

การบริการแปลเรื่องการผลิต วิศวกรรมศาสตร์และด้านเทคนิค

We are here to help global companies with their translation needs, across a variety of manufacturing industries including automotive, chemical, machinery and construction.

เรามีบริการที่จะช่วยในเรื่องการแปลให้กับบริษัททั่วโลกได้อย่างหลากหลายในด้านอุตสาหกรรมการผลิต ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเครื่องยนต์ เคมี เครื่องจักรและการก่อสร้าง

Translate your documents and content into over 180 languages, from any file format, for example:

เราสามารถแปลเอกสารและเนื้อหาของคุณได้กว่า 180 ภาษาในไฟล์ทุกรูปแบบ ตัวอย่างเช่น

Operation, maintenance and user manuals

การปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และคู่มือการใช้งาน

Technical drawings, technical patents & reports

การเขียนแบบทางเทคนิค สิทธิบัตรและรายงานทางเทคนิค

Training documentation and e-Learning courseware

การฝึกอบรมเรื่องการจัดทำเอกสารและคอร์สแวร์ (ซอฟต์แวร์ช่วยสอน) สำหรับการเรียนการสอนทางออนไลน์

Website and digital content

เนื้อหาเว็บไซต์ และดิจิตอล


Sample Advertisement for Legal Interpretation and Translation

ตัวอย่างการโฆษณาสำหรับการเป็นล่ามและการแปลด้านกฎหมาย

PERFECT INTERPRETERS Company is an interpreting agency founded by an actual interpreter with a broad and extensive interpreting experience.

บริษัท PERFECT INTERPRETERS เป็นบริษัทหางานล่ามที่ก่อตั้งขึ้นโดยล่ามที่มีประสบการณ์สูงและหลากหลาย

Most interpreting agencies are not able to screen or assess their interpreters effectively because they don't have the needed tools and knowledge of what that job entails.

บริษัทหางานล่ามส่วนใหญ่ไม่สามารถคัดกรองหรือประเมินล่ามของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะบริษัทเหล่านั้นไม่มีเครื่องมือและความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของงาน

As a company led by a professional interpreter we are able to ensure that the linguists we contract with are knowledgeable and highly experienced.

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่นำทีมโดยล่ามมืออาชีพ เราสามารถที่จะให้คุณแน่ใจว่านักภาษาศาสตร์ (ล่ามหรือผู้แปล) ที่ทำงานกับเรานั้นมีความรู้และประสบการณ์สูง

We specialize in…

เราเชี่ยวชาญในเรื่อง...

•Depositions or EBTs (Examination Before Trial) การบันทึกคำให้การของพยาน หรือ EBT (การสืบพยานก่อนการพิจารณาคดี)

•Legal Consultations การปรึกษาด้านกฎหมาย

•Hearings & Trials การรับฟังคดีและการพิจารณาคดี

•Mediations การไกล่เกลี่ย

•Arbitrations การอนุญาโตตุลาการ

•Sworn Statements การให้การภายใต้คำสาบาน

•Correctional Facility Visits การเข้าเยี่ยมสถานราชทัณฑ์


Sample Advertisement for Medical Interpretation and Translation

ตัวอย่างการโฆษณาสำหรับการเป็นล่ามและการแปลด้านการแพทย์

Accurate verbal communication between patients and healthcare providers is essential to quality medical care.

การสื่อสารทางวาจาที่ถูกต้องแม่นยำระหว่างคนไข้และผู้ให้การรักษานั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดูแลด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพ

Our interpreters can perform medical interpretation with precision and confidentiality.

ล่ามของเราสามารถแปลด้านการแพทย์ด้วยความแม่นยำพร้อมกับการเก็บรักษาความลับ

Some of our services include:

การบริการต่างๆ ของเราประกอบด้วย...

•Independent Medical Exams (IMEs) การตรวจคนไข้โดยที่ผู้ให้การรักษาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในรักษาคนไข้คนนั้นมาก่อน

•Psychological Evaluations การประเมินทางด้านจิตใจ (จิตวิทยา)

•Medical Appointments การนัดพบทางการแพทย์

•QME (Qualified Medical Examiner) Process ขั้นตอนการตรวจคนไข้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากที่ทำงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

We help you ensure the following: เราจะช่วยให้คุณแน่ใจว่า...

•Equal access for a diverse range of patients การเข้าถึงการบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคสำหรับคนไข้ที่หลากหลาย

•Compliance with government regulations การปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาล

•Risk reduction of misdiagnosis or incorrect prescriptions การลดความเสี่ยงเรื่องการวินิจฉัยโรคผิดหรือการสั่งยาผิด

•Accuracy of translation and interpretation ความถูกต้องแม่นยำในการแปลเอกสารและการเป็นล่าม

•Increased quality of medical care คุณภาพในการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่สูงขึ้น

•Strict HIPAA confidentiality (HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act) การรักษาความลับที่เคร่งครัดตามกฎของ HIPAA (HIPAA กฏหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ)


ล่ามเอ๋ เบญจวรรณ