สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 20 กุมภาพันธ์ 2559
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙......เป็นสุดสัปดาห์แห่งวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา นั่นคือ วันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ เป็นวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ เป็นวันคล้ายวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ นอกจากนี้ วันมาฆบูชายังมีความสำคัญคือ ในวันนี้ได้มีเหตุอัศจรรย์สำคัญเกิดขึ้นอันมีองค์ประกอบ ๔ ประการด้วยกันหรือที่เรียกกันว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คือ ๑.เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูปได้มาประชุมพร้อมกัน ณ เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์โดยมิได้นัดหมาย ๒.พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภุกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ๓.พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆรูป และ ๔.เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์ สำหรับปีนี้ เนื่องจากวันมาฆบูชาตกตรงกับวันจันทร์ วัดต่างๆในบริเวณซีแอตเติ้ลและเมืองใกล้เคียงส่วนใหญ่จะถือโอกาสจัด กิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันพรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์........* แทบไม่น่าเชื่อ... อีกเพียงแค่ ๓ สัปดาห์เท่านั้น ก็จะถึงเวลาที่เราจะต้อง ขยับเข็มนาฬิกาเพื่อเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้น ๑ ชั่วโมง เพื่อเข้าสู่ช่วงประหยัดพลังงานด้วยการหันมาใช้แสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดประจำปีที่เราเรียกกันว่า Daylight Saving Time ในเวลา ๐๒.๐๐ น. เช้ามืดวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม........* และอีกเพียง ๓๐ วันเท่านั้น ความเบิกบาน ความสดชื่นกับแสงแดดและอากาศอันบริสุทธิ์ที่อบอุ่นของ ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) ก็จะย่างกายเข้ามาเยี่ยมเยียนแทนที่หลังหมดสิ้นฤดูหนาวในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม........* เกิดสัปดาห์นี้ พล.ต.ท.สิทธิศักดิ์ อินทร์ถมยา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ คุณวันรัก ตัฒฑวณิช วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ คุณบุญทรง (หมิง) อยู่เกิด วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ คุณริสา สูตรสุคนธ์ คุณชลีตา (ตุ้ม) ประดิษฐ์กุล ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *