สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 7 มีนาคม 2563

...ข้อคิดคติธรรม จากพุทธศาสนสภาษิต ขุททกนิกาย พระธรรมบท สุขวรรคว่า...

"อาโรคฺยะ ปะระมา ลาภา สันตุฏฐี ปะระมัง ธะนัง

วิสสาสา ปะระมา ญาตี นิพพานัง ปะระมัง สุขัง"

แปลว่า...ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง ความสันโดษ เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง และพระนิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง.

..."อันโรคภัย ไข้เจ็บ มีมากหลาย
ทั้งหญิงชาย ต้องประสบ และพบเห็น
ถ้าเกิดมา ไม่พบ จบประเด็น
ท่านว่าเป็น ลาภยิ่งใหญ่ ในปฐพีฯ

...ความสันโดษ โปรดจดจำ นำมาใช้
ดำเนินไป ตามความสุข ในวิถี
ไม่โลภมาก ตามศักยภาพ ที่ตนมี
ทำอย่างนี้ เหมือนมีทรัพย์ นับอนันต์ฯ

...ความคุ้นเคย ประดุจญาติ มาดยิ่งใหญ่
ไม่ทั่วไป ประสานได้ อย่างสร้างสรรค์
ร่วมสมาน และไมตรี ทุกคืนวัน
ความสัมพันธ์ ยิ่งกว่าญาติ ปราชญ์ว่าจริงฯ

...ท่านกล่าวว่า นิพพาน นั้นประเสริฐ
สุขล้ำเลิศ ประเสริฐแท้ กว่าทุกสิ่ง
ไม่ปรุงแต่ง ด้วยความคิด ตามเป็นจริง
ไม่อ้างอิง สิ่งทั้งปวง พ้นบ่วงมาร(นิพพานเอย)ฯ"...

...กวีจากใจ สมชายแต่ง...03/05/2020...