หอการค้าไทย 29 พฤษภาคม 2564

5/19/2021

ผู้ประกอบการที่ได้รับเงินกู้ SBA EIDL ธุรกิจที่จดทะเบียนแบบ INC หรือ LLC จะได้รับอีเมล หรือโทรศัพท์จาก เจ้าหน้าที่ SBA เรื่องให้ส่งเอกสาร Board Resolution ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับธุรกิจแบบ INC ท่านสามารถดาว์นโหลด Board Resolution แบบฟอร์ม SBA FORM 160 ที่

https://www.sba.gov/.../files/forms/tools_sbf_form0160_0.pdf

กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านและทำตามขั้นตอนที่ SBA แนะนำ หากท่านมีคำถามกรุณาติดต่อ (817) 868-2300 หรือเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลตอบกลับที่แจ้งมายังอีเมลของท่าน


5/21/2021

ข้อกำหนดสำหรับร้านอาหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 คำแปลภาษาไทย

คำสั่งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรมสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิส http://www.publichealth.lacounty.gov/.../Reopening...

ธุรกิจอื่นๆ ดูข้อกำหนด ภาษาอังกฤษ ได้ที่ http://www.publichealth.lacounty.gov/.../reopening-la.htm...

แปลโดย กรมสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิส


เอกสารแนบแผ่นพับ คู่มือโดยย่อเกี่ยวกับอาชญากรรมจากความเกลียดชัง

แปลโดย คุณสุภัทรา เชาวน์ชูเวชช์ ล่ามศาลแคลิฟอร์เนีย และทีมงาน

สนับสนุนโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย


คู่มือโดยย่อเกี่ยวกับอาชญากรรรมจากความเกลียดชัง

อาชญากรรมจากความเกลียดชังในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านอาจถือได้ว่าเป็นเหยื่อของอาชญากรรมจากความเกลียดชังหากท่านถูกกระทา เนื่องมาจากเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และความทุพพลภาพทางกายหรือจิตใจของท่าน หรือเพราะท่านมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามประเภทลักษณะดังกล่าว โดยทั้งนี้อาจจะเป็นความจริง หรืออาจเป็นการเข้าใจไปเองของผู้กระทำก็ได้

ก่อนอื่น จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับความแตกต่างระหว่าง “อาชญากรรมจากความเกลียดชัง” และ “เหตุการณ์ ที่แสดงออกถึงความเกลียดชัง” เสียก่อน

เหตุการณ์ที่แสดงออกถึงความเกลียดชัง คือ การกระทำหรือพฤติกรรมที่มีแรงจูงใจจากความเกลียดชัง แต่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของบทแก้ไขข้อแรกในรัฐธรรมนูญอันว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก การกระทำต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่แสดงออกถึงความเกลียดชัง: การใช้คำเรียกขานที่เย้ยหยัน การใช้วาจาที่เหยียดหยาม การแจกจ่ายสิ่งตีพิมพ์(ใบปลิว)ที่มีเนื้อหาเกลียดชังในสถานที่สาธารณะและการติดประกาศข้อความที่ก้าวร้าวด้วยความเกลียดชังภายในเขตสถานที่ของตนเอง เป็นต้น เสรีภาพต่างๆที่ได้รับการประกันและปกป้องโดยรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา อย่างเช่น เสรีภาพในการพูด อนุญาตให้ใช้วาทกรรมที่เกลียดชังได้ ตราบใดที่ถ้อยคำนั้นไม่ลิดรอนสิทธิราษฎรของผู้อื่น หากพฤติกรรมประเภทนี้ลุกลามไปถึงขั้นเป็นการข่มขู่บุคคลใดๆ พฤติกรรมดังกล่าวก็จะเข้าข่ายอาชญากรรมจากความเกลียดชัง

อาชญากรรมจากความเกลียดชัง คือการกระทำหรือพยายามกระทำความผิดทางอาญาต่อเหยื่อหรือทรัพย์สินของเหยื่อ เนื่องจากผู้ตกเป็นเหยื่อถูกมองว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเภทลักษณะที่กฎหมายคุ้มครองโดยเฉพาะ

ท่านควรรายงานอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อหน่วยงานรักษากฎหมายในท้องถิ่นของท่านโดยทันที เหตุที่ต้องรายงานอาชญากรรมจากความเกลียดชังและเหตุการณ์ที่แสดงถึงความเกลียดชัง ก็เพื่อจะให้มั่นใจว่าทางการสามารถบันทึก สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีนั้นได้อย่างเรียบร้อยและถูกต้อง หากท่านละเลยไม่รายงานเหตุการณ์เหล่านี้ ก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้กระทำตามความเชื่อของพวกเขาเรื่อยไป ซึ่งเป็นการคุกคามชุมชนของเราต่อไป


เหยื่อของอาชญากรรมจากความเกลียดชัง

หากท่านสงสัยว่าตนกำลังตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมจากความเกลียดชัง ท่านควร:

- โทรฯหาหน่วยงานรักษากฎหมายในท้องถิ่นของท่านทันที

- เข้ารับการตรวจรักษาทางแพทย์ (หากจำเป็น)

- บันทึกคำพูดที่ผู้กระทำพูดกับท่านแบบคำต่อคำและรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- เก็บหลักฐาน (เช่น รอยพ่นสี เปลือกไข่ รูปถ่าย ข้อความที่เขียน ลักษณะรูปร่างของผู้กระทำ) อย่าลบหรือทิ้งหลักฐานใดๆทั้งสิ้น ให้รอจนกว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายจะมาถึง

- ขอชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของเหยื่อคนอื่นๆและ/หรือพยานที่รู้เห็น

- หากเป็นไปได้ให้บันทึกลักษณะของยานพาหนะของผู้กระทำและทิศทางที่ยานพาหนะมุ่งหน้าไปไว้ด้วย

- โทรฯหาองค์กรระดับชุมชนในละแวกของท่านที่กำลังรับมือกับอาชญากรรมจากความเกลียดชัง


ตัวบ่งชี้เบื้องต้น

ต่อไปนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่ากำลังมีอาชญากรรมจากความเกลียดชังเกิดขึ้น:

- คำพูดก่อนหน้านั้นของผู้กระทำหรือพฤติกรรมที่ส่อให้เหยื่อหรือพยานรู้สึกว่าผู้กระทำได้หมายตัวเหยื่อบนพื้นฐานของประเภทลักษณะที่อยู่ภายใต้ความปกป้องของกฎหมายโดยเฉพาะ

- มีคำพูดหรือคำเขียนของผู้กระทำที่ส่ออคติ

- วันที่เกิดเหตุตรงกับวันสำคัญของกลุ่มสังคมในประเภทลักษณะของเหยื่อซึ่งเป็นประเภทลักษณะที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายโดยเฉพาะ

- มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์สัญชาติ ศาสนา เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความทุพพลภาพทางกายหรือจิตใจระหว่างเหยื่อและผู้กระทำ

- มีกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มที่มีความเกลียดชังในพื้นที่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ/อาชญากรรม

บริการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจากความเกลียดชัง

- ท่านมีสิทธิบางประการภายใต้กฎหมายว่าด้วยสิทธิของเหยื่อตามรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านอาจมีสิทธิได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดา เนินคดีกับผู้กระทำและในตอนตัดสินคดีท่านมีสิทธินาเสนอคา กล่าวเพื่อบอกเล่าผลกระทบที่ท่านได้รับในฐานะเหยื่อ

- ท่านอาจมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย จากความสูญเสียความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับท่าน

หมายเหตุ: สถานภาพทางกฎหมาย (วีซ่า) ของท่านจะไม่ถูกนามาเป็นพิจารณาเป็นเงื่อนไขในการรับความช่วยเหลือเหล่านี้

นอกจากนี้ ท่านยังได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย Ralph Act และ Bane Act ภายใต้กฎหมายเหล่านี้ ศาลอาจมอบเงินที่ปรับมาให้กับท่าน เช่นศาลอาจสัง่ ปรับโทษในคดีแพ่ง โดยสั่งให้บุคคลที่ฝ่าฝืนสิทธิของท่านจ่ายเงินให้แก่ท่าน ($25,000) เพื่อเป็นการชดใช้ความเดือดร้อนเสียหายที่ท่านต้องรับเคราะห์จริงๆ และ/หรือศาลอาจเพิ่มค่าปรับขึ้นไปอีกเพื่อเป็นการลงโทษบุคคลผู้นั้นและเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้ในอนาคตนอกจากนี้ ศาลยังอาจจะออกคำสั่ง ห้ามบุคคลผู้นั้นไม่ให้เข้าใกล้หรือติดต่อท่าน (Restraining order) หรือคำสั่งห้ามอื่นๆ เพื่อปกป้องท่านจากการถูกทา ร้ายซ้ำอีก และอาจจะสั่งให้บุคคลที่ได้ทำร้ายท่านจ่ายเงินค่าทนายให้ท่านหากท่านต้องจ้างทนายอีกด้วยท่านและชุมชนของท่านจะทำอะไรได้บ้างยืนหยัดคัดค้านต่อต้านความเกลียดชังและโมหะคติให้กำลังใจเหยื่อโดยการจัดการรณรงค์ในชุมชนของตนตลอดจนให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแก่เหยื่อส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งในภาครัฐและข้าราชการประกาศตนเป็นปฎิปักษ์กับอาชญากรรมจากความเกลียดชังเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังซึ่งรวมไปถึงผู้รักษากฎหมาย รัฐบาลท้องถิ่นโรงเรียน ธุรกิจท้องถิ่น องค์กรทางศาสนา องค์กรด้านชมุ ชนต่างๆ เครือข่ายเหล่านี้มีความสามารถที่จะตอบสนองต่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือเหตุการณ์ที่แสดงความเกลียดชังได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดขึ้น นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการป้องกันและความตระหนักรู้ในเรื่องนี้หากท่านคิดว่าตนอาจเป็นเหยื่อของอาชญากรรมจากความเกลียดชังโปรดติดต่อสานักงานนายอำเภอในพื้นที่ (Local Sheriff’s station) หรือสถานีตำรวจทันที


หากท่านไม่ประสงค์จะออกนาม ให้ติดต่อไปที่

Crime Stoppers ที่ 1-800-222-TIPS (8477)

www.lacrimestopper.org


แปลโดย คุณสุภัทรา เชาน์ชูเวชช์ ล่ามศาลแคลิฟอร์เนีย และทีมงาน

สนับสนุนโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย