หอการค้าไทย 4 ธันวาคม 2564

หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายบังคับใช้เรื่องการนำส่งเงินเกษียณอายุของแคลิฟอร์เนีย CalSavers จริงหรือไม่ว่าทุกคนต้องเข้าโครงการนี้ ?

ข้อบังคับเรื่อง เงินสะสมเกษียณอายุของแคลิฟอร์เนีย CA Retirement Saving Program : CalSavers

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปต้องลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2565 (June 30, 2022)

นายจ้างที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไปต้องลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (June 30, 2021)

นายจ้างที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ต้องลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2564 (September 30, 2020)

สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 5 คนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ หาลงทะเบียนช้ากว่าที่กำหนดต้องจ่ายค่าปรับตามกฎหมายค่ะ กรณีที่นายจ้างที่มีพนักงานมากกว่า 50 คน และยังไม่ลงทะเบียนยังสามารถยื่นขอพิจารณาอนุโลมยกเว้นค่าปรับได้

นายจ้างมีการขึ้นทะเบียนระบบเกษียณอายุ (IRAs) แบบอื่นอยู่แล้วไม่ต้องเข้าโปรแกรม CalSavers แต่ต้องเข้าระบบ CalSavers เพื่อแจ้งให้รัฐทราบโดยคลิก Exempt และนำส่งเอกสารยืนยัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://employer.calsavers.com/.../program-details.html...#

ท่านสามารถตรวจสอบว่าโปรแกรมไหนบ้างที่ได้รับการยอมรับจาก CalSavers ที่ https://employer.calsavers.com/

Qualified retirement plans include:

• 401(a) – Qualified Plan (including profit-sharing plans and defined benefit plans)

• 401(k) plans (including multiple employer plans or pooled employer plans)

• 403(a) - Qualified Annuity Plan or 403(b) Tax-Sheltered Annuity Plan

• 408(k) - Simplified Employee Pension (SEP) plans

• 408(p) - Savings Incentive Match Plan for Employees of Small Employers (SIMPLE) IRA Plan

• Payroll deduction IRAs with automatic enrollment

เมื่อนายจ้างลงทะเบียนในระบบสมบูรณ์แล้ว ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบ เพื่อให้ลูกจ้างเข้าไปเลือกที่จะเริ่มเข้าโครงการหรือขอไม่เข้าโครงการ Opt Out

ลูกจ้างสามารถเลือกที่จะไม่เข้าโครงการ Opt Out ได้ อันนี้หลายๆ คนเข้าใจผิดคิดว่าต้องเข้าโครงการเท่านั้น คุณมีสิทธิเลือกค่ะ

หากลูกจ้างเลือกที่จะเข้าโครงการเงินสะสม CalSavers 5% ของเงินเดือน ทุกๆ Paycheck จะถูกหักเข้าไปสะสมเป็นเงินเกษียณของท่าน นายจ้างสามารถจ้างบริษัทที่ดำเนินการเรื่องการทำ Payroll หรือสามารถดำเนินการเองในระบบที่ CalSavers สร้างเครื่องมือไว้ให้

เมื่อถึงเวลานำส่งภาษีส่วนบุคคลประจำปี ท่านสามารถนำเอกสารหักเงินสะสมเกษียณอายุดังกล่าวมาใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีตามระบบและข้อกำหนดของการนำส่งภาษีส่วนบุคคล

เงินสะสมนี้เป็นเงินที่หักจากเงินเดือนของลูกจ้างท่านนั้นๆ เพื่อเป็นเงินสะสมเกษียณอายุของบุคคลนั้นๆ นายจ้างไม่ต้องสบทบเงินสะสม

CalSaver เป็นโปรแกรมที่รัฐแคลิฟอร์เนีย State of California สร้างขึ้นมาเป็นเงินสะสม IRA อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นเงินเกษียณอายุ อยู่ที่ความสมัครใจของท่านเอง (ลูกจ้าง) ว่าจะเข้าโครงการหรือไม่ก็ได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.calsavers.com/?language=en#

CalSavers


สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ CalSavers ที่ 1-855-650-6916 หรือ clientservices@calsavers.com หรือติดต่อบริษัทที่ดำเนินการเรื่องการทำ Payroll หรือผู้มีใบประกอบวิชาชีพในการทำบัญชี

ขอสงวนสิทธิบทความขอสภาหอการค้าไทยฯ บทความต่างๆ ที่ลงบนช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปใช้ผลประโยชน์ทางการค้า หรือเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล


เกร็ดความรู้ คำแนะนำ การยื่นเอกสารเพื่อขอหย่า ในแคลิฟอร์เนีย

สภาหอการค้าไทยฯ วีดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ ลอสแอนเจลิส เพื่อประโยชน์ต่อคนไทยที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย และสหรัฐอเมริกา

คำแนะนำในวีดีโอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นยื่นเอกสารขอหย่า โดยยกตัวอย่างการยื่นเอกสารต่อศาลในลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย ท่านควรติดต่อทนายเฉพาะด้าน Family Law Attorney ในรัฐหรือเมืองที่ท่านอาศัยอยู่เนื่องด้วยกฎหมายแต่ละรัฐมีบทบัญญัติในรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันไป

https://www.youtube.com/watch?v=jdIFiWDyTUs&t=8s