หอการค้าไทย 8 มกราคม 2565

Update Jan 15, 2022

คำสั่ง จากสาธารณสุขลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ Masking Requirement

เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื่อโควิต-19 สูงขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เจ้าของกิจการ ต้องเป็นผู้จัดหาหน้ากากป้องกัน ประเภท N95 หรือ KN95 หรือ Surgical Mask หรือ หน้ากากป้องกันที่มีคุณภาพสูง ให้กับพนักงานที่ทำงานในอาคาร ประกาศนี้ให้ถือปฎิบัติทันที บังคับใช้ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565

แนะนำให้ทุกคนส่วมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะเมื่ออยู่ภายในอาคารสถานที่

ดูประกาศที่ http://www.ph.lacounty.gov/.../HOO...

ตอนนี้เราทุกคนควรระวังตัวให้มากขึ้นเนื่องจาก ตัวเลขผู้ติดโควิต-19 สายพันธุ์ Omicorn และ Delta เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ภาครัฐจะออกมาตรการกันอย่างไร มาตรการที่ดีที่สุดคือ มาตรการจัดการกับตัวท่านเอง โดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ใส่หน้ากากป้องกัน รักษาสุขภาพอนามัย งดการสังสรร เพื่อลดการแพร่กระจายและลดความเสี่ยง

เราทุกคนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือชุมชนของเรา

RESPONDING TOGETHER AT WORK AND IN THE COMMUNITY

Los Angeles County Department of Public Health