คุยกันวันเสาร์
ส.ท่าเกษมดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7 มหาวิทยาลัย

9 พฤศจิกายน 2555

ศิลปินแห่งชาติดร.กมล ทัศนาญชลี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฉบับที่ 7

เจ้าของฉายา “ศิลปินสองซีกโลก” ศิลปินแห่งชาติ ดร.กมล ทัศนาญชลี เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงปลายเดือนธันวาคม ศกนี้

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 และในการนี้รวมถึงดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินชาวไทยในนครลอสแองเจลลิส ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ด้วย โดยดร.กมล มีกำหนดเดินทางกลับไประเทศไทย ในช่วงเดือนธันวาคม 2555

ก่อนหน้านี้ศิลปินแห่งชาติดร.กมล ทัศนาญชลี เคยได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศไทยมาแล้ว จำนวน 6 แห่ง อันได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น นับเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฉบับที่ 7 แล้วสำหรับดร.กมล ทัศนาญชลี

อนึ่ง ศิลปินแห่งชาติดร. กมล ทัศนาญชลี นั้นเป็นชาวจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) เติบโตจากสายตระกูลช่างสิบหมู่ ในวัยศึกษาเล่าเรียนในชั้นมัธยมศึกษา มักออกทำงานกับศิลปินบรมครูอาวุโส ในขณะศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง รับหน้าที่เป็นหัวหน้าชั้น ประธานนักเรียน และเป็นศิลปินไปพร้อมกัน เคยได้แสดงผลงานรวมกับกับครูอาจารย์ศิลปินอาวุโส เช่น ครูเหม เวชกร ครูเฉลิม นาครักษ์ และศิลปินอาวุโสอีกหลายท่าน ตั้งแต่เรียนชั้นปีที่ 1 เรื่อยมา และมักมีกิจกรรมมากมายอยู่เสมอ จนได้รับการขนานนามว่าศิลปิน Young Artist “ Busy Boy” เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่าง ได้เรียนต่อที่ มศว และได้รับทุนเดินทางไปศึกษาศิลปะต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Otis Art Institute, Los Angeles จนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท จึงได้เป็นอาจารย์สอนศิลปะในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ มหาวิทยาลัยยูซีเบิร์กเล่ย์ (UC Berkeley University) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท (California State University) มหาวิทยาลัยที่มลรัฐเท็กซัส และมหาวิทยาลัยที่นิวยอร์ค และเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ดร.กมลเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สำคัญๆ หลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองลอสแองเจลลิส (LACMA) San Francisco และ Weisman Museum นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้ถูกบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะโลกอีกด้วย


สภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา