คุยกันวันเสาร์
ส.ท่าเกษมตำนานรักบ้านนรสิงห์ ตอนสุดท้าย
(ทำเนียบรัฐบาล)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็น นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ ตามประกาศลง วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๗ พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๓๒ คน เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามความในมาตรา ๑๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘:๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณว่า “ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

๑๕ ก.ย. -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ถือฤกษ์ ๐๙.๐๙ น. เข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยใช้ทะเบียนรถ ศท ๑๒๕๑ (๑+๒+๕+๑ = ๙) ซึ่งยังคงเป็นรถประจำตำแหน่ง ผบ.ทบ. พร้อมด้วยชุดรถตามขบวนรักษาความปลอดภัย ๙ คันโดยมีข้าราชการระดับสูงของทำเนียบรัฐบาลรอให้การต้อนรับ ทั้งนี้ถือว่าในวันนี้เป็นการเข้าห้องทำงานและนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์เป็นวันแรก

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไมโครโฟนห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ที่มีราคาสูง เพราะหากปล่อยไว้นานจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองและทำให้เกิดความไม่เข้าใจ

“ใครจะไปกล้าทุจริตคดโกง เพราะคนเกรงใจนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ห้องทั้งหลายที่ผมพาคณะสื่อบางแขนงไปชมนั้น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีทุกอาคารในทำเนียบฯ ทุกภาคส่วนที่ใช้ต้องใช้การได้ดี ได้มาโปร่งใส อยู่ได้นาน และบริษัทที่เข้ามาดูแลพูดกับอธิบดีกรมโยธาฯ

ก็บอกว่าเป็นเกียรติที่ได้มาดูแลพื้นที่ที่สำคัญของชาติและเป็นมรดกของแผ่นดิน ไม่มีใครทุจริตคดโกง ผมมองว่านอกจากพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วแล้ว ก็มีที่ทำเนียบฯ ที่จะเป็นความภาคภูมิใจให้ลูกหลาน ดังนั้นข้าราชการไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ดูหมิ่นตนเองหรือทำให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง จึงไม่อยากให้โยงเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมือง”

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า การดำเนินการซ่อมแซมบูรณะทำเนียบฯ กรมศิลปากรเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมด เป็นไปตามระเบียบของอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุทุกอย่าง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดใดได้ เพียงแต่บูรณะให้เกิดความสง่างาม และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเท่านั้น ซึ่งการปรับปรุงทำเนียบฯครั้งนี้ไม่ได้ทำมานานมาก

จึงได้รับความเห็นชอบจากทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมศิลปากร ไม่ได้ทำเพื่อรับรองรัฐบาลใหม่ เพราะทั้งหมดเป็นสมบัติชาติและของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลอนุรักษ์สืบต่อไป


ข้อความข้างบนนี้เป็นการสรุปข่าวสั้นๆ ของรัฐบาลชุดใหม่ “ประยุทธ์ ๑” ซึ่งใช้ฤกษ์งามยามดี เป็นการเข้าสู่รั้ว “ทำเนียบรัฐบาล” นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐมนตรีเกือบทั้ง คณะยังพร้อมใจกันใส่ชุดผ้าไหมไทยทรงพระราชทานโทนสีฟ้า บางรายใช้โทนสีอื่น ตามการขอความร่วมมือของ พล.อ. ประยุทธ์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นเสื้อแขนยาว คอตั้งสูง ตัดเสื้อเข้ารูปเล็กน้อย ผ่าอกตลอด มีสาบกว้างประมาณ 3.5 ซม. ขลิบรอบคอและสาบอกติดกระดุม 5 เม็ด กระดุมมีลักษณะเป็นรูปกลมแบน ทำด้วยวัสดุหุ้มด้วยผ้าสีเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกับเสื้อ กระเป๋าบนมีหรือไม่มีก็ได้ มีผู้ให้ความคิดเห็นว่า “ชุดไทยสีฟ้า” ที่ใส่นี้เกี่ยวข้องกับตึก “ไทยคู่ฟ้า” ที่ตั้งห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๙ หรือไม่ ?

สังเกตดูนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๙ นี้ มุ่งไปที่การซ่อมแซมบูรณะตัวอาคารต่างๆ มากกว่าจะใช้เงินไปกับการปรับฮวงจุ้ยดังเช่นรัฐบาลสมัยก่อนๆทำ ทำแล้วก็ไม่ได้ผล ดูจากรัฐบาลอภิสิทธิ์-ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ คราวนี้ให้งบประมาณ ๓๐๐ ล้าน เห็นข่าวว่าใช้ไม่ถึงในการบูรณะซ่อมแซมภายในภายนอกตัวอาคาร โดยเฉพาะตึกไทยคู่ฟ้า ตึกบัญชาการ และตึกนารีสโมสร กระทั่งปรับปรุงหลอดไฟฟ้าทุกดวงที่ชำรุด นอกจากนี้ยังดูแลปรับปรุงสวนหย่อม สนามหญ้าให้ดูสะอาดสวยงาม

ความเห็นส่วนตัวของ ส.ท่าเกษม เท่าที่ติดตามข่าวต่างๆ การเข้ามาปฏิบัติภารกิจของประเทศชาติในทำเนียบฯครั้งนี้ ดูจะสมเหตุสมผลเข้าท่าเข้าทางดี นายกรัฐมนตรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางด้วยตนเอง เคยมีนายกรัฐมนตรีในอดีตที่มียศ พล.อ. มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำหน้าที่แทนเพราะติดธุระอื่น อาจจะคิดว่าถูกขอร้องให้ทำหน้าที่เพียงปีเดียว คราวนี้ก็เช่นกันนายกรัฐมนตรีมียศเป็นพล.อ. นัยว่าจะอยู่ในตำแหน่งเพียงปีเดียว แต่ท่านได้ทำตามหน้าที่ทุกประการ

อยากจะบอกว่าทำเนียบรัฐบาลไม่มีอาถรรพ์อะไรหรอก สถานที่แห่งนี้สร้างใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ พวกหินอ่อนและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ มาจากประเทศอิตาลี ไม่ใช่เป็นวังเก่าแก่ที่มีเจ้านายสิ้นพระชนม์ หรือชาววังเสียชีวิตต่อช่วงกันมา สิ่งสำคัญเจ้าของบ้านนรสิงห์ก่อนที่จะเป็นทำเนียบรัฐบาล เป็นคนโอบอ้อมอารี อารมณ์ดีอยู่เป็นนิจ ใจดีด้วย ดังที่พี่จิ๋วเล่าให้น้องๆ ฟังว่า เมื่อก่อนรอบๆ บ้านนรสิงห์เป็นคลองมีเรือจอดอยู่ ท่านเจ้าคุณรามฯ ชอบเดินไปแจกของด้วยตัวเองแต่งตัวสบายๆ แบบอยู่กับบ้าน บางครั้งคนในเรือจะถามว่าเจ้าของบ้านอยู่ไหม ท่านจะตอบว่า “อยู่ซีทำไมจะไม่อยู่ นั่งแท่นสวมชฎาอยู่ข้างใน” การแจกของให้ชาวบ้านนี้ท่านทำมาตลอด เวลาไปพักผ่อนต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการสอนให้พวกเรามีจิตใจโอบอ้อมอารีไปด้วย ท่านไม่เคยมานั่งสั่งสอนอบรม แต่ทุกอย่างที่ท่านปฏิบัติต่อผู้น้อยได้ซึมซับเข้าไปในจิตใจของพวกเรา

อีกเรื่องหนึ่งที่ขอเน้นคือเรื่องของความรัก ท่านเจ้าคุณรามใช้ชีวิตด้วยความรักและอบอุ่นอยู่กับครอบครัวในบ้านนรสิงห์ เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ไปด้วยความรัก ความสุข ท่านไม่ได้ถึงแก่อสัญกรรมที่บ้านนี้ เพราะฉะนั้นพวกที่เข้าไปทำงานในทำเนียบฯ แล้วเห็นคนโบราณแต่งชุดราชประแตนหรือเด็กไว้ผมจุก ฯลฯ ถ้าไม่แต่งเรื่องขึ้นก็คงตาฟาด พอเกิดอะไรที่ไม่ดีจะโทษอาถรรพ์ทุกครั้งไป อย่าลืมว่าท่านเจ้าของบ้านจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ รับใช้เบื้องพระยุคลบาท เมื่อรัฐบาลไหนไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติหรือสถาบันกษัตริย์ ก็ต้องมีอันเป็นไป การเคลื่อนย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทำฮวงจุ้ยก็ช่วยไม่ได้

พระสยามเทวาธิราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกรุงรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง ใครคิดร้ายต่อแผ่นดินไทย หรือองค์พระประมุขของประเทศชาติ ผู้นั้นจึงมักมีอันเป็นไปตามความประพฤติของตัวเอง ทราบว่า พล.อ. ประยุทธ์ เกิดวันอาทิตย์ ท่านเจ้าของบ้านเกิดวันอาทิตย์เช่นกัน และมียศเป็น พล.อ. เลยทำให้คิดว่าตอนที่ทหารและเจ้าหน้าที่เข้าไปรื้อไม้ที่มีปลวกพร้อมทั้งซ่อมแซมตึกนารีสโมสร ต่างก็ได้กลิ่นน้ำอบไทยหอมตลบไปทั่วบริเวณ นั่นเป็นสิริมงคลแสดงว่าท่านเจ้าของบ้านต้อนรับทหารพระราชา ตอนที่มีงานสวดพระอภิธรรมคืนที่ ๗ ของท่านเจ้าของบ้านเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ บุตรธิดาของท่านต่างได้กลิ่นน้ำอบไทย เป็นการแสดงว่าท่านยังรักและดูแลลูกๆ ของท่านอยู่ ส.ท่าเกษมถึงว่า ที่พวกทหารได้กลิ่นน้ำอบไทยที่ตึกนารีสโมสร (ตึกพระขรรค์) นั้นเป็นเรื่องสิริมงคล

วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคมนี้เป็นวันเกิดของท่าน ถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านคงอายุ ๑๒๔ ปี จึงขอถือโอกาสนำคำไว้อาลัย ของพลอากาศโท สวน สุขเสริม ประธานกรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เขียนไว้ ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพของท่านเจ้าคุณรามฯ มาลงเป็นอนุสรณ์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักเจ้าของบ้าน “นรสิงห์”


คำไว้อาลัย แด่ พลเอก พลเรือเอก เจ้าพระยารามราฆพ

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดและเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบข่าวว่า พลเอก พลเรือเอก เจ้าพระยารามราฆพ สภานายกราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ถึงอสัญกรรมเสียแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๐ ทั้งนี้เพราะเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๐ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ไปเยี่ยมท่านอยู่หยกๆ ในเมื่อพวกเราได้ทราบข่าวว่าท่านได้ไปพักที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นการชั่วคราวเพื่อให้นายแพทย์ตรวจเช็คร่างกายตามธรรมดา พวกเราทุกคนเมื่อได้พูดคุยสนทนาอยู่กับท่านในขณะนั้นแต่ละคนมีความเห็นตรงกันว่าสุขภาพอนามัยและร่างกายของท่านไม่ได้แสดงออกให้พวกเราเห็นเลยแม้แต่น้อยว่าท่านมีอาการไม่สบาย และมีโรคภัยอะไรมาเบียดเบียนท่านเลย ท่านได้พูดคุยกับพวกเราอย่างกันเอง สนุกสนานร่าเริงอย่างเคย และได้บอกกับพวกเราว่าแพทย์ให้พักที่นี่เพื่อตรวจสอบร่างกายสัก ๒ - ๓ วัน แล้วก็จะให้กลับบ้าน และท่านได้กล่าวต่อไปว่า พอดีวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๐ นี้ จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน ท่านก็จะถือโอกาสต้อนรับแขกที่มาอวยพรวันเกิดที่โรงพยาบาล ข้าพเจ้าเรียนถามท่านว่า “วันเกิดปีนี้” จะให้ทางสมาคมฯ ช่วยเหลืออะไรบ้าง และท่านอยากจะได้อะไรในปีนี้ ทั้งนี้เพราะทุกครั้งที่เป็นวันเกิดของท่าน พวกเราได้เรียนถามท่านก่อนเสมอ เพราะเราถือว่าท่านเป็นที่เคารพรักของพวกเรา และเป็นกันเองกับพวกเราตลอดมา มิได้ถือเนื้อถือตัวแต่ประการใด และพวกเราก็เคารพนับถือท่านเยี่ยงบิดาบังเกิดเกล้า จึงได้กล่าวเช่นนี้กับท่าน ท่านบอกพวกเราว่าปีนี้ไม่ต้องการของขวัญอย่างอื่น นอกจากเงินเพื่อจะได้ส่งบำรุงสภากาชาดไทย ในที่สุดพวกเราก็จัดให้ตามที่ท่านมีความประสงค์

ตั้งแต่ข้าพเจ้าและคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ ได้เริ่มเข้ามาบริหารงานของสมาคมฯ ท่านเจ้าพระยารามราฆพ ก็ได้เป็นสภานายกฯ อยู่ก่อนแล้ว เราได้ร่วมทำงานกับท่านมาเป็นเวลาห้าปีเศษ ท่านเป็นผู้ที่คอยแนะนำตักเตือนพวกเราอยู่เสมอมาในสิ่งที่ควรและไม่ควร ท่านได้ช่วยพวกเราสร้างสรรค์สมาคมทั้งในด้านสโมสร และด้านการแข่งม้าให้เจริญรุ่งเรืองดังที่ปรากฎอยู่ทุกวันนี้ ทุกครั้งที่เป็นวันทำบุญคล้ายวันเกิดของสมาคมฯ ทุกครั้งที่พวกเรามีงานรื่นเริงประจำปี ทุกครั้งที่มีการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ท่านไม่ได้เคยคลาดจากพวกเราเลย ท่านได้มาเป็นประธาน ท่านได้มาเป็นผู้นำ ท่านได้ให้ความร่วมมือ ให้ความอบอุ่นแก่พวกเรา จนในที่สุดงานทุกอย่างก็สำเร็จไปด้วยดี แม้บางครั้งจะมีอุปสรรคบ้าง พวกเราจึงเพิ่มความเคารพรัก ความเกรงใจต่อท่านเป็นอย่างดีตลอดมา และพวกเราจะลืมพระคุณอันใหญ่หลวงนี้เสียมิได้แม้ว่าท่านจะจากไปแล้วอย่างไม่มีวันจะกลับมาก็ตาม พวกเราจะจดจำ จะจารึกและจะตั้งใจอธิษฐานถึงท่านทุกครั้งที่ทางสมาคมฯ จะทำอะไรโดยถือเสมือนว่าท่านได้มาอยู่กับพวกเรา ได้ร่วมงานกับพวกเราเช่นเดียวกับเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่

พลอากาศโท สวน สุขเสริม

หมายเหตุ ขอขอบคุณ MENTOR ทางด้านงานเขียนหนังสือที่มอบหนังสือทำเนียบรัฐบาล GOVERNMENT HOUSE ให้มานานหลายปี เพิ่งได้ใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ ข้อมูล วิกิพีเดีย หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงประจวบ สุขุม รักแรกของรัชกาลที่ ๖ นิตยสารเสนาศึกษา เวบไซต์ทำเนียบฯ น.ส.พ.ออนไลน์ฉบับต่างๆ หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณราม (๒๖ ธ.ค. ๒๕๑๐)


ลาก่อนสำหรับเสาร์นี้
ส.ท่าเกษม
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗