คุยกันวันเสาร์
ส.ท่าเกษมสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข ในพระบรมราชูปถัมภ์
BORPITPIMUK ALUMNI ASSOCIATION UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

หนังสือ “บพิตรพิมุข 2489" ได้รวมรายงานของสมาคมระหว่างปี พ.ศ. 2486-2489 ไว้ในเล่มเดียวกัน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2489 เป็นปีที่สำคัญของสมาคม จึงขอนำบันทึกรายงานที่ปรากฏในหนังสือมาลงไว้ดังนี้

เรื่อง ทรงรับราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข

-----------------------

สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข ได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยลักษณาการอย่างไรและดำเนินการแต่ต้นติดต่อกันอย่างไร จนที่สุดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับสมาคมนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นจะได้ดำเนินเรื่องเสนอท่านไว้ในหนังสือ บพิตรพิมุข โดยเริ่มต้นแต่ได้หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา และจนที่สุดได้มีพระบรมราชโองการ ฯ รับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบรรดาหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ได้ลงข่าวเรื่องนี้ทั่วกันทุกฉบับดั่งต่อไปนี้ คือ

ก่อนที่จะได้มีหนังสือกราบบังคมทูลนั้น อุปนายก เลขาธิการพร้อมด้วยรองประธานที่ปรึกษาสมาคม รวม 3 นาย ได้เข้าพบกับนายกสมาคม ณ ที่ บ้านท่าเกษม อุปนายก ได้เสนอแนวทางที่จะขอพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนายกสมาคมได้อนุมัติให้ดำเนินการ และต่อแต่นั้นมา อุปนายก กับ เลขาธิการ ( นายครรชิต อินทรครรชิต ) ก็ได้ร่วมกันดำเนินการเริ่มดั่งจะเสนอไว้ในที่นี้ คือ

หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์และจนที่สุดทรงรับราชูปถัมภ์ ตามลำดับ ดังนี้

1. สมาคม ฯ มีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา

2. ราชเลขานุการ สอบถาม ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สอบถาม ไปยังกระทรวงมหาดไทย

4. กระทรวงมหาดไทย ตอบ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

5. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตอบราชเลขาธิการในพระองค์

6. ราชเลขานุการในพระองค์ เชิญกระแสพระบรมราชโองการ สมาคม ฯ ทรงรับราชูปถัมภ์( สำเนา )
ที่ 20 / 2489 สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2489

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าในนามสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

เนื่องในโอกาสที่สมาคมนักเรียนบพิตรพิมุข ได้ดำเนินกิจการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงการศึกษาของโรงเรียนที่ให้กำเนิดสมาคม เชื่อมความสามัคคี และแลกเปลี่ยนให้ความรู้แก่บรรดาสมาชิก กับจัดกิจการที่เป็นการส่งเสริมช่วยเหลือกุศลสาธารณประโยชน์ทั่วไป กิจการนี้ได้ดำเนินมาจนในขณะนี้เป็นเวลา 14 ปีแล้ว ก็นับว่าได้ประโยชน์แก่สาธารณและการศึกษาเป็นอันดีตลอดมา

แต่เนื่องด้วยสมาคม ไร้ที่พึ่งพิงอุปการะอันจะเป็นที่ให้ความปึกแผ่นร่มเย็นแก่สมาคมแต่แรกเริ่มมา ทั้งนี้ก็ใฝ่ใจอยู่ในน้ำจิตต์ของคณะกรรมการอำนวยการ และสมาชิกทุกรุ่นทุกสมัย ที่มุ่งหวังในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภกกิตติมศักดิ์แห่งสมาคม เพื่อเป็นสิริมงคลและความสวัสดีแก่สมาคม ที่จะได้ดำเนินการก้าวหน้าในกิจสาธารณกุศลให้ไพศาลยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลตามที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณามานี้ ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการการอำนวยการสมาคม และสมาชิก ได้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทรงดำรงตำแหน่งองค์ราชูปถัมภกกิตติมศักดิ์แห่งสมาคม นับแต่วาระที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณามานี้เป็นต้นไป ทั้งนี้การจะควรประการใดขอพระกรุณาเป็นที่พึ่ง พระราชอาญาไม่พ้นเกล้า ฯ.

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า


( ลงนาม ) ข้าพระพุทธเจ้า รามราฆพ ขอเดชะ
( พลเอก เจ้าพระยารามราฆพ )
นายกสมาคม ฯ


( สำเนา )
ที่ จ. 368 / 2489 สำนักราชเลขานุการในพระองค์
15 มีนาคม 2489

เรื่อง โปรดเกล้า ฯ รับสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุขไว้ในพระราชูปถัมภ์

จาก ราชเลขานุการในพระองค์

ถึง นายกสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข

หนังสือกราบทูลพระกรุณาที่ 20 /2489 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2489 ว่า เนื่องในโอกาสที่สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข ได้ดำเนินกิจการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงการศึกษาของโรงเรียนที่ให้กำเนิดสมาคม เชื่อมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้แก่บรรดาสมาชิก กับจัดกิจการที่เป็นการส่งเสริมช่วยเหลือกุศลสาธารณประโยชน์ทั่วไป มาเป็นเวลา 14 ปีแล้ว นับว่าได้ประโยชน์แก่สาธาณและการศึกษาเป็นอันดีตลอดมา ในโอกาสนี้ ท่านพร้อมด้วยกรรมการอำนวยการสมาคมแลธสมาชิก ได้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ขอทูลเกล้า ฯ ถวายสมาคมไว้ใน พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทรงดำรงตำแหน่งราชูปถัมภกกิตติมศักดิ์แห่งสมาคมนั้น

ข้าพเจ้าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ รับสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุขไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้ว


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
( ลงนาม ) เฉลียว ปทุมรส
( นายเฉลียว ปทุมรส )


วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โปรดเกล้า ฯ รับสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องในโอกาสที่สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข ได้ดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำนุบำรุงการศึกษาของโรงเรียนที่ให้กำเนิดสมาคม เชื่อมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ แก่บรรดาสมาชิก กับจัดกิจการซึ่งเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือการศึกษาเป็นอันดีตลอดมาเป็นเวลา 14 ปีแล้ว นับว่าได้ประโยชน์แก่สาธารณและการศึกษาเป็นอันดีตลอดมา จึงในโอกาสนี้ กรรมการอำนวยสมาคมและสมาชิก ได้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ขอทูลเกล้า ฯ ถวายสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทรงดำรงตำแหน่งราชูปถัมภกกิตติมศักดิ์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรมโฆษณาการ
18 มีนาคม 2489
หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ลงข่าว
สมาคม ฯ ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์


ในวันที่ 15 มีนาคม 2489 ซึ่งราชเลขานุการในพระองค์ได้มีหนังสือถึงนายกสมาคม ฯ ว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้ว บรรดาหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ประจำวันที่ 19 ได้ลงข่าวเรื่องนี้ ประมวลรวมกันแล้ว คงได้ข่าวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทำนองนี้ ว่า

( จากหนังสือพิมพ์ศรีกรุง )
สมาคมบพิตรพิมุข ได้รับ พระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยเมื่อวันที่ 15 เดือนนี้ ราชเลขานุการในพระองค์ ได้รับพระบรมราชโองการ เหนือเกล้า ฯ สั่งถึง พลเอก เจ้าพระยารามราฆพ นายกสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุขว่า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข โดยทรงดำรงตำแหน่ง องค์ราชูปถัมภกกิตติมศักดิ์แห่งสมาคม

ข่าวนี้ย่อมเป็นที่ปลาบปลื้มยินดี ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่สุดแก่บรรดานักเรียนเก่าบพิตรพิมุข และสมาชิกแห่งสมาคมบพิตรพิมุขในพระบรมราชูปถัมภ์ทั่วราชอาณาจักร

ยิ่งกว่านั้น เราทราบว่าท่านนายกสมาคมจะยินดีอย่างยิ่ง ถ้าสมาชิกหรือนักเรียนเก่า บพิตร ฯ ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร จะได้ส่งตำบลและที่อยู่ของตนให้สมาคม

ได้รวมข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ในวันที่กล่าวนี้ คือ

1. หนังสือพิมพ์ศรีกรุง
2. หนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษ
3. หนังสือพิมพ์สุวันนภูมิ
4. หนังสือพิมพ์แนวหน้า
5. หนังสือพิมพ์ไทยใหม่
6. หนังสือพิมพ์นิกร
7. หนังสือพิมพ์สัจจา
8. หนังสือเดรโมเครซี่ ( ภาษาอังกฤษ )
9. หนังสือพิมพ์ลิเบอร์ดี้ ( ภาษาอังกฤษ )
10. หนังสือพิมพ์สุภาพสตรี
11. หนังสือพิมพ์กรุงเทพ ฯ วารศัพท์
12. หนังสือพิมพ์ไทยราษฎร์
13. หนังสือพิมพ์อิสสรธรรม
14. หนังสือพิมพ์ชาติไทย

เมื่อสมาคม ฯ ได้เรียกประชุมใหญ่ เพื่อนำกระแสพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ รับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศแก่บรรดาท่านอนูปถัมภก, อนูปถัมภิกา, คณะกรรมการ และบรรดาสมาชิกทราบทั่วกันแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2489 จึงได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลถวายพระพร ดั่งสำเนาหนังสือกราบบังคมทูลต่อไปนี้ คือ


( สำเนา )
ที่ 45/ 2489 สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2489

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าในนามสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ด้วยเมื่อวันที่ 15 เดือนนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้รับหนังสือของราชเลขานุการในพระองค์ เชิญกระแสพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์สมาคม โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ราชูปถัมภกกิตติมศักดิ์แห่งสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข พระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นเกล้ากระหม่อมหาที่สุดมิได้

ครั้นเมื่อวันที่ 29 เดือนเดียวกันนี้ สมาคมได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเชิญกรรมการและสมาชิกของสมาคม ฟังกระแสพระบรมราชโองการที่ทรงโปรดเกล้า ฯ รับราชูปถัมภ์สมาคม บรรดาคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคม ที่ได้ฟังกระแสพระบรมราชโองการดังกล่าว ต่างพากันปลาบปลื้มซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า ฯ และชื่นชมยินดีในการที่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้พากันลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ข้าพระพุทธเจ้านำความกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ด้วยอำนาจ คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลพิภพ ขอให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรง พระเกษมสำราญในศิริราชสมบัติปกเกล้าเหล่าประชากรชาวไทย และเทศที่พึ่งพระบรมโพธิสมภาร ร่มเย็นเป็นสุขดุจหยาดน้ำฝนในฤดูแล้ง และบรรดาสิ่งที่ต้องพระราชประสงค์จง สมพระราชหฤทัยปรารถนาถ้วนทุกประการ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ. รามราฆพ
( พลเอก เจ้าพระยารามราฆพ )
นายกสมาคม ฯ


วิทยาเขตบพิตรพิมุข แต่เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข ตั้งชื่อตามชื่อวัดบพิตรพิมุขหรือวัดเชิงเลน บพิตรพิมุข เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนมาช้านาน ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระภิกษุสามเณรผู้ทรงความรู้เป็นครูผู้สอน และใช้กุฎิศาลาการเปรียญ หรือศาลารายภายในวัดเป็นสถานที่เรียน ต่อมาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศตั้งโรงเรียนบพิตรพิมุขขึ้น เป็นโรงเรียนหลวงรุ่นแรกสำหรับราษฎรได้ศึกษาเล่าเรียน

ต่อมาการจัดการเรียนการสอนของบพิตรพิมุข ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2456 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา จึงเรียกชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข"

พ.ศ. 2477 เปิดสอนชั้นมัธยม ปีที่ 7-8 แผนกวิสามัญ สอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งต้องเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาบังคับและเรียนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น

พ.ศ. 2503 โรงเรียนมีนโยบายที่จะขยายการศึกษาด้านอาชีวศึกษาชั้นสูง จึงได้เริ่มยุบชั้นมัธยมปีที่ 1-6 ลงปีละชั้น คงเหลือแต่แผนกอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกภาษาต่างประเทศและเลขานุการ เมื่อปี พ.ศ. 2509

พ.ศ. 2516 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนขึ้นเป็น "วิทยาลัยบพิตรพิมุข"

พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคค่ำและโอนจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาโดยเรียกชื่อโรงเรียนว่า "วิทยาเขตบพิตรพิมุข"

พ.ศ. 2526 กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกเป็น 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศไทย จึงได้มีการโอนกิจการของวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายใต้การบริหารของนายกสมศักดิ์ สัจจะวัชรสิทธิ์ (พ.ศ. 2554-2555) ได้ยึดถือและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และแนวนโยบายที่สอดคล้องกับคณะกรรมการบริหารฯในอดีตที่ผ่านมาคือ.-

- เป็นศูนย์กลางสำหรับปลูกและบำรุงสามัคคีธรรม พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก

- ผดุงเกียรติคุณและเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาของวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ให้เจริญยิ่งขึ้น

- สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การวิจัยผลงานทางวิชาการหรือบุคลากรของสถาบันให้เจริญก้าวหน้า

- สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

- สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรม กิจกรรมการกุศล การกีฬา และการบันเทิงแก่มวลสมาชิก

- สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคม องค์กร หรือสถาบันอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันเพื่อดำเนินการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

- ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

นอกจากแผนงานข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมทางวิชาการ การเชิดชูเกียรติ ศิษย์-อาจารย์ การแข่งขันทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สมาคมจะจัดให้มีขึ้นตลอดปี แผนดังกล่าวจะทำให้สถาบันแห่งนี้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับนับถือสมกับเป็นสถาบันที่สร้างบุคลากรออกไปรับใช้สังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึงร้อยปีกว่า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ส.ท่าเกษม ได้รับเชิญจากประธานและคณะกรรมการชมรมนักเรียนเก่าบพิตรฯ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ไปร่วม REUNION สังสรรค์รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารจินดา ไทยแลนด์พลาซ่า ในไทยทาวน์บนถนนฮอลลีวูด เวลา 5 โมงเย็น นัยว่าจะมีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และในวันนั้นทางชมรมได้ประธานคนใหม่ คุณมัทนา อัคนิทัต เคยรับใช้สังคมไทยมาในยุคก่อน มีคุณวิไล ตันธนวัฒน์ เป็นประชาสัมพันธ์ ส่วนคณะกรรมการที่ช่วยกันประสานงาน มีคุณพัชรีวรรณ ชัยสมบูรณ์ คุณอรทัย เตชะณรงค์ คุณไตรยา COHEN และคุณพนิดา จุลเสวก เลขา ฯ ตำแหน่งของคณะกรรมการยังไม่เป็นทางการ ทั้งๆ ที่ตั้งใจว่าจะมีประชุมและสังสรรค์ สรุปแล้วได้แต่สังสรรค์และร่วมรับประทานอาหาร นานแล้วที่ไม่ได้พบกันตั้งแต่คุณ ประเสริฐ (แหลม) จตุรบล ประธานคนเก่าเสียชีวิต ทราบว่าจะนัดพบกันอีกใน 3 เดือนข้างหน้า คราวนี้คงประชุมแบบเป็นทางการ เป็นที่น่าเสียดายที่คุณเอนก พลอยแสงงาม เจ้าของสถานที่ศิษย์เก่าอีกคนหนึ่ง ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากติดธุระที่ประเทศไทย แต่คราวหน้าหวังว่าคงจะร่วมงานกับชาวเขียว-ขาว ได้

ก่อนอื่นต้องขอออกตัวว่าเป็นชาวเขียว-ขาว เพียงแค่หัวใจเท่านั้น เพราะมีความผูกพันมาตั้งแต่จำความได้ จะเห็นคณะกรรมการรุ่นอาวุโสเข้ามาประชุมที่บ้านท่าเกษมซึ่งบิดาเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรฯ และท่านเหล่านั้นก็เอ็นดูพวกเรา มี อ.สายใจ อ.ผกา อ.เรืองอุไร (มีอยู่ในภาพที่นำมาลงซ้ำ นั่งติดกับบิดา ส.ท่าเกษม) ส่วนคณะกรรมการเท่าที่จำชื่อได้ บางท่านมีอยู่ในรูปเช่นกัน เช่นคุณสมนึกฯ คุณใช้ แม้นมาศ คุณประสิทธิสุข พึ่งบุญฯ คุณอัษฎา บูรณศิริ นาวาเอกชั้น สิงหชาญ คุณจ.ไชยาคำ (ไม่กล้าเขียนชื่อเต็มเพราะจำไม่แม่น) พันเอก เจียม ญาโนทัย คุณถนอม นาควัชระ อาจารย์ใหญ่ เจือ สตะเวทิน ส.ท่าเกษมได้มีโอกาสกราบสวัสดี อ.เอื้ออารี ที่ชาวเขียว-ขาว ในงานเรียกท่านว่า “คุณแม่” เมื่อกล่าวถึง อ.เจือ ท่านบอกว่า ทำงานอยู่ในช่วงที่ อ.เจือ เป็นอาจารย์ใหญ่

ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ความเป็นกันเองรู้สึกอบอุ่นและสนุกมาก ทั้งๆ ที่ไม่เคยเรียนหนังสือที่บพิตรฯ ได้ยินได้ฟังเรื่องต่างๆ ที่คุยกันเหมือนนกกระจอกแตกรัง ทุกๆ คนน่ารักมาก เห็นแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ กราบขอบพระคุณ อ.เอื้ออารี ที่ให้ความเมตตาคุยเรื่องเก่าๆ ที่บ้านท่าเกษมให้ฟัง และที่ปลาบปลื้มที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องที่ท่านอ่านคอลัมน์คุยกันวันเสาร์มาตลอด จะไม่ปลื้มได้อย่างไร ในเมื่อ อ.เอื้ออารี สอนภาษาไทย รวมทั้งวิชาอื่นด้วยที่บพิตรฯ ท่านอายุ 93 ปี แต่ยังจำเรื่องราวของครอบครัว ส.ท่าเกษมได้อย่างแม่นยำ

ยังมีเรื่องที่อยากจะเขียนคุยให้คุณผู้อ่านทราบอีกหลายเรื่อง เห็นคงจะต้องยกยอดไปเสาร์หน้า ยังไม่ทันจะแนะนำประวัติและหน้าที่การงานของประธานคนใหม่ที่ก็หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ คนในงานที่ไม่รังเกียจคนนอกรั้วเช่น ส.ท่าเกษม จะขอเอ่ยนามเท่าที่คุณพนิดาให้มา เพราะตัวเองจำได้ไม่หมด ที่จริงก็คุ้นๆ หน้าคุ้นๆ ชื่ออยู่บ้างแล้ว บางคนมากับคู่ชีวิต มากับเพื่อน มากับลูก รวมแล้วประมาณ 30 กว่าคน คุณนิกิ คุณ Super Pat คุณสุรศักดิ์ พบสุข คุณสุวรรณี สถาพรกุล คุณพูนศิริ ลิมพะสุต คุณสุรเดช-คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร คุณประสาน จตุรบล คุณพงศ์สันต์และภรรยา คุณนันทา พันธ์มณี (อ๊อดและไก่) คุณวิจิตรา คุณชนะ โมราวงศ์ คุณมารี เลิศแพรวพันธุ์ พาสามีมาให้ความบันเทิง ขอบคุณ MR.BOB CHAVEZ ที่แสดงฝีมือเล่นคีบอร์ดตลอดงาน เพลงเย็นๆ ไพเราะเข้ากับบรรยากาศ

น่าภูมิใจแทนชาวเขียว-ขาว เพราะสถาบันที่จบมานี้ไม่ใช่ธรรมดาๆ แต่เป็นที่รวมพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ถึง 3 พระองค์ รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโรงเรียน รัชกาลที่ 8 ทรงรับราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุข และรัชกาลองค์ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล


ลาก่อนสำหรับเสาร์นี้
ส.ท่าเกษม
24 สิงหาคม 2556

หมายเหตุ : ข้อความตอนต้นคัดลอกมาจากเวบของ สนบน. ขอบคุณคุณไก่ แห่งเอเชี่ยนแปซิฟิค คุณพนิดา คุณจิ๋ม มารี คุณวิจิตรา คุณวิไล ที่กรุณาส่งรูปและรายชื่อมาให้