คุยกันวันเสาร์
ส.ท่าเกษมนิทรรศการผลงานศิลปะ......๖ ศิลปินแห่งชาติ ณ LA ARTCORE ประเทศสหรัฐอเมริกา ๒๐๑๔

ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน อาจารย์ธงชัย รักปทุม ดร.ถวัลย์ ดัชนี ดร.กมล ทัศนาญชลี ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ๕ ศิลปินแห่งชาติเดินทางจากประเทศไทยมายังนครลอสแอนเจลิส เพื่อโชว์งานศิลปะที่ LA ARTCORE มี ดร.กมล เจ้าถิ่น ศิลปิน ๒ ซีกโลก ประสานงานดูแลต้อนรับอย่างเต็มที่ นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ LA ARTCORE จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ LA ARTCORE UNION CENTER FOR THE ARTS 120 JUDGE JOHN AISO STREET LOS ANGELES, CA 90012 มีพิธีเปิดเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน โดยมี นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด งานประสบผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชม ทุกอย่างเป็นไปตามที่กำหนดไว้ มีศิลปินชาวต่างประเทศเข้าร่วมชมพร้อมแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศและสื่อต่าง ๆ

ส.ท่าเกษม ได้อ่านประวัติ การศึกษา หน้าที่การงาน และผลงานของศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านแล้วทึ่งมาก ไม่ใช่ธรรมดาๆ เลย สมกับตำแหน่งอันมีเกียรติยิ่ง แต่ละท่านมีการศึกษาจากสถาบันต่างๆในประเทศต่างประเทศ หน้าที่การงานและผลงานยาวเหยียด ระดับชาติ ระดับโลก การที่จะได้รับตำแหน่งศิลปินแห่งชาตินี้ต้องมีคุณสมบัติพร้อมทั้ง ๗ ประการเชิญอ่านดู


คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ ๗ ประการ คือ

๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และยังมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน

๒. เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น

๓. เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะแขนงนั้นจนถึงปัจจุบัน

๔. เป็นผู้ผดุงและถ่ายทอดศิลปะแขนงนั้น

๕. เป็นผู้ปฏิบัติงานศิลปะแขนงนั้นอยู่ในปัจจุบัน

๖. เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรักในวิชาชีพของตน

๗. เป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ


ลาก่อนสำหรับเสาร์นี้
ส.ท่าเกษม
๑๒ เมษายน ๒๕๕๗