เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองการขอเงินช่วยเหลือการตกงานสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ (PUA)

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ตอนแรกตั้งใจจะเขียนเรื่อง ของการคำนวณเงินที่จะได้และการรับเงินช่วยเหลือผลกระทบทางเศรษฐกิจ (EIP) มาให้ทราบ แต่พอดีสัปดาห์ที่ผ่านมามีท่านผู้อ่านถามถึงเรื่องการเคลมขอเงินช่วยเหลือการตกงานของผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed) กันมาก และวันที่เขียนนี้ตรงกับวันแรงงานพอดี จึงขอเอาใจผู้ใช้แรงงานทุกท่าน ขอใช้พื้นที่ในฉบับนี้มาช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานกันก่อนนะคะ

โปรแกรมการช่วยเหลือการตกงานในช่วงไวรัสระบาดหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Pandemic Unemployment Assistance หรือ พียูเอ (PUA) เป็นส่วนหนึ่งของกฏหมาย CARES Act ที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของไวรัสระบาดในปีนี้ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยเหลือชาวแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (self-employed) ผู้รับเหมาอิสระ (independent contractors) ผู้ที่มีประวัติการทำงานจำกัด และคนทำงานประเภทอื่นที่ปกติไม่ได้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สำหรับการรับผลประโยชน์เงินช่วยเหลือคนตกงานของรัฐทั่วไป (UI) โดยบุคคลเหล่านี้จะต้องประสบปัญหาไม่สามารถทำธุรกิจหรือให้บริการได้ หรือมีการทำธุรกิจหรือให้บริการที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสระบาด โดยสิทธิ์ประโยชน์ที่ได้ในโปรแกรมนี้ได้แก่

- การรับสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดถึง 39 สัปดาห์ เริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์ที่งานหรือธุรกิจได้รับผลกระทบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 ถึง 26 ธันวาคม ค.ศ. 2020 ขึ้นกับว่าธุรกิจของท่านได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อไหร่

- การขยายเพิ่มอีก 13 สัปดาห์ซึ่งเป็นสิทธิ์ประโยชน์ของรัฐบาลกลางที่เพิ่มมาใหม่ สำหรับผู้ที่ใช้ผลประโยชน์ทั่วไปของมลรัฐหมดแล้ว (สูงสุด 26 สัปดาห์) ท่านควรยื่นเคลม PUA ก่อนและอาจเปลี่ยนมาเป็นส่วนขยายของรัฐบาลกลางเมื่อเข้าข่ายจะได้รับ

เงินนี้จะจ่ายให้กับบุคคลที่ไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือคนตกงานทั่วไป (Unemployment Insurance หรือ UI) จากรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐอื่นและไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือจากการทุพพลภาพ (state disability insurance) หรือสิทธิ์ประโยชน์ในส่วนของการขาดงานเพื่อดูแลครอบครัว (paid family leave benefit) ซึ่งบุคคลเหล่านี้รวมถึง เจ้าของกิจการ (business owner) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (self-employed) ผู้รับเหมาอิสระ (independent contractors)

แม้ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของ UI ปกติอยู่แล้ว ท่านยังสามารถขอความช่วยเหลือในส่วนนี้ได้หากได้รับเงินช่วยเหลือส่วนของ UI ทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว

หากท่านไม่ได้ถือสัญชาติสหรัฐ ท่านจะสามารถได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้ได้หากท่านทำงานในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฏหมายในขณะที่ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ท่านสามารถเคลมสิทธิ์ประโยชน์นี้ได้เพียงแค่สัปดาห์ที่ท่านได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น และจะต้องเข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ :

- ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือมีอาการของการติดเชื้อไวรัส-19 และกำลังเสาะหาการวินิจฉัยทางการแพทย์อยู่

- ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากบุคคลากรทางการแพทย์แนะนำให้ท่านกักตัวอยู่กับบ้านเนื่องจากเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด-19

- เป็นสมาชิกของครอบครัวที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 - ให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นสมาชิกของครอบครัวซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19

- บุตรหรือบุคคลอื่นในครอบครัวซึ่งท่านทำหน้าที่รับผิดชอบหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งไม่สามารถไปโรงเรียนหรือไม่สามารถไปสถานที่อื่นซึ่งถูกปิดจากผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 และ โรงเรียนหรือสถานที่ในการดูแลนั้นกำหนดให้ท่านต้องไปทำงาน

- ท่านกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือต้องให้การช่วยเหลือหลักกับครอบครัวเพราะหัวหน้าครอบครัวได้เสียชีวิตลงเนื่องจากผลของโควิด-19โดยตรง

- ท่านต้องออกจากงานเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 โดยตรง

- สถานที่ที่จ้างงานท่านถูกปิดเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 โดยตรง

- ท่านเคยถูกกำหนดตารางให้เริ่มทำงานซึ่งในขณะนี้ไม่มีให้ทำ อันเป็นผลกระทบของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของโควิด-19 โดยตรง

- ท่านไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ที่จ้างงานได้ อันเป็นผลกระทบของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของโควิด-19 โดยตรง

- หากท่านทำงานในสถานะที่เป็นผู้รับเหมาอิสระและมีการรายงานรายได้ ท่านอาจมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ PUA นี้หากท่านตกงาน ถูกลดการทำงานหรือไม่สามารถทำงานหรือขัดข้องที่จะทำงานได้เนื่องจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของโควิด-19 จำกัดความสามารถในการทำกิจกรรมปกติเกี่ยวกับงานต่อไป และดังนั้นบังคับให้ท่านต้องหยุดทำงาน


การยื่นของรับสิทธิ์ประโยชน์

หากท่านมีคุณสมบัติสามารถยื่นของรับสิทธิ์ประโยชน์เงินช่วยเหลือคนตกงานที่เรียกว่า UI ท่านไม่ควรจะยื่นของรับสิทธิ์ประโยชน์ PUA ในตอนนี้ หากท่านได้ยื่นขอ UI และได้รับใบแจ้งมาว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ (สิทธิ์ประโยชน์เป็น $0) อันดับแรกท่านควรจะขอให้เขาทบทวนใบคำขอของท่านว่าท่านได้กรอกถูกต้องว่าท่านเป็นลูกจ้างประจำ (W-2) หรือไม่ และใส่ข้อมูลของนายจ้างถูกต้องหรือไม่ แต่หากท่านไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำแต่เป็นลูกจ้างอิสระ ท่านจะต้องยื่นคำขอ PUA ใหม่ตามขั้นตอนข้างล่างนี้

วิธีที่เร็วที่สุดในการเคลมขอรับสิทธิ์ประโยชน์คือผ่านทางออนไลน์ที่เวบไซด์ https://edd.ca.gov/Unemployment/UI_Online.htm รวมทั้งยังสามารถทำการผ่านทางโทรศัพท์ จดหมายหรือแฟ๊กซ์ด้วย เช่นกัน

ข้อมูลทีต้องการใช้ในการกรอกเคลม PUA ได้แก่

1. หลักฐานใบสำคัญแสดงการถือสัญชาติสหรัฐ

ท่านจะต้องได้รับอนุญาตทำงานในสหรัฐเพื่อจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ หากท่านไม่ได้ถือสัญชาติสหรัฐ ให้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับอนุญาติการทำงานให้พร้อม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานจะมีผลเกี่ยวกับจำนวนสิทธิ์ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในแต่ละสัปดาห์ การยื่นข้อมูลที่เที่ยงตรงถูกต้องจะช่วยให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถช่วยดำเนินการคำขอของท่านได้เร็วขึ้น ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องมีได้แก่

- ประวัติการทำงานใน 18 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องมีชื่อของบริษัทดังที่ปรากฏในใบเงินเดือน/ค่าแรง วันที่ซึ่งมีการจ้างงาน ชั่วโมงที่มีการทำงานต่อสัปดาห์ เงินรายได้ทั้งหมด อัตราค่าแรงต่อชั่วโมง และเหตุผลที่ท่านไม่สามารถทำงานได้ต่อ

- ข้อมูลจำเพาะจากนายจ้างหรือบริษัทสุดท้ายก่อนตกงาน อันได้แก่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหัวหน้างาน รายได้ทั้งหมดในสัปดาห์สุดท้ายที่ท่านทำงาน และเหตุผลที่ทำให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ้างงาน

สำหรับท่านที่เป็นลูกจ้างของรัฐบาลกลางหรือทหาร ท่านจะต้องมีเอกสารที่เรียกว่า Notice to Federal Employees About Unemployment Insurance (Standard Form 8) หรือถ้าหากเคยเป็นทหารภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา ท่านจะต้องมีเอกสารที่เรียกว่า Certificate of Release or Discharge from Active Duty (DD 214)

หลังจากท่านยื่นเอกสารเคลมไปแล้ว ให้เข้าไปดูขั้นตอนในการเคลมในเวบไซด์หรือเช็คในบัญชีที่สร้างขึ้นเมื่อท่านยื่นเคลมออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถติดตามและกระทำสิ่งที่ควรทำตลอดระยะเวลาที่ยื่นเรื่องไป เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตราบใดที่ท่านมีคุณสมบัติสมควรได้รับ

การจ่ายสิทธิ์ประโยชน์

ท่านจำเป็นที่จะต้องยืนยันถึงการรับเงินช่วยเหลือ โดยขั้นตอนการยืนยันนี้เป็นกระบวนการตอบคำถามทั่วไปทุก 2 สัปดาห์เพื่อบอกกับ EDD ว่าท่านยังตกงานอยู่และดังนั้นยังมีสิทธิ์เข้าข่ายที่จะได้รับเงินช่วยเหลือที่จ่ายทุกสองสัปดาห์ต่อไป

โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากท่านได้ทำการยืนยันก่อนที่ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลืองวดแรก หากท่านมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ท่านอาจได้รับเงินช่วยเหลือ PUA ประมาณ 2 วันหากท่านมีบัตร EDD debit card อยู่แล้ว (และไม่มีปัญหาที่จะต้องมีการทบทวนเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติม) บัตรเดบิตและเช็คจะถูกส่งทางไปรษณีย์ภายใน 4-7 วัน เมื่อท่านได้ทำให้บัตรใช้ได้แล้ว (ผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ) ท่านสามารถติดตามการใช้งาน ใช้งานและโอนเงินสิทธิ์ประโยชน์นี้ได้

เพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด ทาง EDD จะทำการจ่ายเงินเป็นหลายเฟส หากท่านมีสิทธิ์ได้รับ PUA การจ่ายเงินงวดแรกจะขึ้นกับวันที่มีผลของการยื่นเคลม โดย

- เฟส 1 เงิน $167 ต่อสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ที่ท่านตกงานจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 – 28 มีนาคม ค.ศ. 2020 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19

- เฟส 2 เงิน $167 ต่อสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ที่ท่านตกงานจากวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2020 – 25 กรกฏาคม ค.ศ. 2020 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19

- เฟส 3 เงิน $167 ต่อสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ที่ท่านตกงานจากวันที่ 26 กรกฏาคม ค.ศ. 2020 – 26 ธันวาคม ค.ศ. 2020 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 โดยสูงสุดรวมแล้วไม่เกิน 39 สัปดาห์ (หักเอาสัปดาห์ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ UI ตามปกติและเงินช่วยเหลือส่วนขยายของ UI ที่ท่านเคยได้รับแล้ว)

เงินอีก $600 (ที่รัฐบาลกลางจ่าย) ในส่วนของโปรแกรมช่วยเหลือจาก CARES ACT ต่างหากจะถูกนำมาเพิ่มให้กับเงินช่วยเหลือ PUA ในแต่ละสัปดาห์ เฉพาะในสัปดาห์ที่มีการยื่นเคลมในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2020 – 25 กรกฏาคม ค.ศ. 2020 เท่านั้นที่สามารถได้รับเงินเพิ่มอีก $600 นี้ ภายในกฏหมาย CARES Act ซึ่งออกมาในปีนี้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก $600 นี้จะมีให้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคมศกนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานของสหรัฐได้ออกคำชี้แนะเพื่อทำให้ชาวแคลิฟอร์เนียเข้าใจได้ง่ายว่าสัปดาห์สุดท้ายที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มจะสิ้นสุดในวันที่ 25 กรกฏาคม ค.ศ. 2020 นี้ ในทำนองเดียวกันโครงการ PUA นี้ซึ่งมีวันสุดท้ายทางกฏหมายในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2020 แต่สำหรับชาวแคลิฟอร์เนียวันสุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2020

ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือนี้สามารถย้อนหลังไปได้ยังสัปดาห์ที่เริ่มต้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 หรือหลังจากนั้นได้ ขึ้นอยู่กับว่าวันสุดท้ายที่ท่านทำงานและต้องหยุดงานจากผลกระทบของโควิด-19 เป็นวันไหน โดยไม่ขึ้นวันที่ท่านยื่นเอกสารเคลม วันที่มีผลบังคับของการเคลมของท่านจะเริ่มต้นในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ซึ่งท่านทำงานเป็นครั้งสุดท้ายและตกงานเนื่องจากเหตุผลที่เกี่ยวกับโควิด-19 โดยหากท่านมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะสามารถย้อนหลังการเคลมของท่านไปยังวันก่อนหน้าเนื่องจากวันสุดท้ายที่ท่านทำงาน ท่านสามารถได้รับเงินช่วยเหลือในสัปดาห์ก่อนหน้าที่ท่านตกงานเนื่องจากโควิด-19

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เวบไซด์ https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance/faqs.htm หรือติดต่อกับหน่วยงานช่วยหางานในท้องถิ่นท่านได้ที่ https://www.careeronestop.org/LocalHelp/AmericanJobCenters/find-american-job-centers.aspx

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ความรู้ทั่วไปมิใช่เป็นการแนะนำทางกฏหมายหรืออื่นใดเฉพาะ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง ส่วนใครอยากอ่านบทความย้อนหลังก็หาอ่านได้ในคอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม” ทางเวบไซด์ของนสพ.ไทยแอลเอได้เลยค่ะ


อ้างอิง: https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance.htm


วลัยพรรณ เกษทอง

1 พฤษภาคม 2563