สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 27 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1851 ประจำวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปี ชวด……..* สถานกงสุลใหญ่ฯ ลอสแอนเจลิส ขอแจ้งทุกสมาคมทราบว่า ขณะนี้เริ่มเปิดรับการของบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนชาวไทยในพื้นที่โดยโครงการควรสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น รูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เน้นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากและมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนภายในชุมชน ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ การเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพ การแลกเปลี่ยนให้ความรู้/ประสบการณ์ด้านอาชีพแก่ชุมชนไทยให้เข้ากับชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal) เช่น กฎระเบียบใหม่ของทางรัฐ ……..* ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและศิลปะไทย แก่เยาวไทยให้มีความผูกพันและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย **หากสมาคม/องค์กรใดสนใจขอรับงบประมาณสนับสนุนและมีแผนการทำโครงการในปี 2564 นี้ โปรดกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและส่งมายัง สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม นี้ ทางอีเมล์ที่ vanisa.s@thaiconsulatela.org **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพีร์ภากรณณ์ฯ กงสุลฝ่ายชุมชน (กงสุลสุ) อีเมล์ ph.niamyai@mfa.mail.go.th โทร 323-943-0565 ……..* ข่าวดี !!! ผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนีย ลงนามกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยธุรกิจและประชาชนที่เดือดร้อนเพราะวิกฤตโควิด-19 โดยจะจ่ายให้ประชาชนคนละ 600 มากับเงินคืนภาษี (Tax return) ปีนี้เลย รวมถึงโรบินฮูดที่เสียภาษี (มีบัตร ITIN) ก็จะได้รับด้วย.... ซึ่งมีผลดังนี้ 1. เงินช่วยเหลือ $600 เหรียญแก่ครัวเรือนที่ได้รับ California EITC สำหรับปี 2020 และเงินช่วยเหลือ $600 ต่อครอบครัว สำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า $75,000 ซึ่งเป็นกลุ่มที่จ่ายภาษีโดยใช้เลข ITIN# ที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสเตมูรัสเช็ค (Stimulus check $1,200 และ $600) เท่ากับผู้เสียภาษี ITIN ที่มีสิทธิได้รับ California EITC จะได้รับเงินรวม 1,200 ดอลลาร์ 2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมไลเซนต์ Licenses Fee 2 ปี- แอลกอฮอร์ไลเซนส์ (ร้านอาหาร และบาร์) ตรวจสอบรายละเอียดจากทาง Alcoholic Beverage Control https://www.abc.ca.gov/fee-waiver-included-in-governors.../ ……..* ไลเซนส์ประเภทต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนกับ Department of Consumer Affairs ทั้งไลเซนส์ประเภทส่วนตัวและไลเซนส์ของธุรกิจ เช่นไลเซนส์ทำผม เสริมสวย 3. เพิ่มงบประมาณเงินช่วยเหลือ Grant เป็น $2 billion ทำให้เพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กได้ถึง $25,000 ต่อ Grant 4. ปรับมาตรการภาษีสำหรับธุรกิจของแคลิฟอร์เนียให้ตรงกับของประเทศ ( California Tax Law ให้ตรงกับ Federal tax ) ……..* ในเรื่องการลงบัญชีและภาษีในส่วนของเงินกู้ Paycheck Protection Plan ซึ่งช่วยให้บริษัท ต่างๆ สามารถนำมาใช้หักค่าใช้จ่ายได้ถึง 150,000 ดอลลาร์ กรุณาติดต่อ Tax Professional ในเรื่องภาษีและการลงบัญชีที่ของท่าน รวมถึงความช่วยเหลืออีกมากมาย ดูเอกสารที่ https://www.gov.ca.gov/.../governor-newsom.../...วีดีโอเต็ม https://www.facebook.com/CAgovernor/videos/275531577254658……..* แนะนำและข้อกำหนด สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวสำหรับดำเนินธุรกิจกลางแจ้ง ตามคำแนะนำของ CDPHCAL/OSHA เพื่อป้องกันการแพร่ของโควิค-19 โดยให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดของ CDPHCAL/OSHA ที่ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่ www.cdph.ca.gov หรือโทรเบอร์ (916) 558-1700 แปลโดย กรมสาธารณสุขแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ……..* ประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่คุณยื่นรายงานและเสียภาษี แม้คุณจะยังไม่มี Social Number แต่ใช้ ITIN ยื่นเสียภาษี เมื่อคุณมี Social Number คุณสามารถทำเรื่องโอนประวัติการเสียภาษีมาไว้ในประวัติ Social Security ของคุณได้ วันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูว่าเราได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากการทำ Tax สวัสดิการที่คุณจะได้รับ จะแตกต่างกันไปตามจำนวนเครดิตและอายุที่จะเกษียณ อยากมีเงินใช้ตอนแก่โดยไม่พึ่งลูกหลานก็ควรรายงานภาษีและเกษียณ ……..* เมื่อคิดว่าเงินเกษียณแต่ละเดือนที่จะได้รับเพียงพอสำหรับการครองชีพ การคำนวณสิทธิประโยชน์จะคำนวณจากรายได้ที่แจ้ง ไม่ได้คำนวณจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายภาษี , มีเงินคนชรารับเป็นบำเหน็จ หรือบำนาญ, ถ้าเราได้สิทธิและเสียชีวิตก่อนใช้สิทธิหรือเงินที่พึงได้รับยังไม่หมดแต่เสียชีวิตก่อน ครอบครัวอาจจะได้รับสิทธิต่อจนครบ, ทุพพลภาพ, สิทธิการรักษาพยาบาล……..* เกิดสัปดาห์นี้…27 ก.พ. ละออ รัศมี ขนิษฐา วิเศษสังข์ สมถวิล นิลธรรมรงค์ 28 ก.พ. สมรักษ์ ร.ประเสริฐ ““แดง มือกลอง” สุวรรณา โชติสรยุทธ สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง 1 มี.ค. อดีตกงสุลใหญ่ วิทย์ รายนานนท์ วิรินดา เพชรรัตน์ ชีวิต ศรีเพ็ญ ศักดา สุธรรม 2 มี.ค. นุชรี รามัญอุดม 3 มี.ค. มาลี เลิศแพรวพันธุ์ วาสนา อินทพงษ์ ยุพา คุณวงศ์ เสาวนีย์ ฉายากุล อดุลย์ บุษยาสกุล ขอให้ร่ำรวยเงินทอง มั่งมีศรีสุข สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสุขกันทุกคน…“ญ.อมตะ”