เห็นมา เขียนไป วันที่ 17 ตุลาคม 2563

เปิดรับสมัครใบเขียวล็อตเตอรี่ DV-2022 ในปีนี้ เริ่มตั้งแต่ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020 เวลา 9.00 น. เวลาแคลิฟอร์เนีย (ตรงกับเวลาไทย คืนวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020 เวลา 23.00 น.) และปิดรับสมัครวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020 เวลา 9.00 น. เวลาแคลิฟอร์เนีย (ตรงกับเวลาไทย คืนวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2020 เวลา 24.00 น. หรือเที่ยงคืนเข้าวันพุธ)

การรับสมัครจะทำได้ออนไลน์ที่เว็ปไซค์เดียวเท่านั้นคือ https://www.dvlottery.state.gov ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร การสมัครทำได้ครั้งเดียวต่อคน หากสมัครซ้ำจะเสียสิทธิ์ทันทีและไม่ควรสมัครในสัปดาห์สุดท้าย เนื่องจากมีปริมาณคนสมัครจำนวนมาก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเกิดหรือถือสัญชาติในประเทศที่อยู่ในข่ายที่สามารถลงสมัครได้ หากคู่สมรสอยู่ในประเทศกลุ่มดังกล่าวเดียวกันสามารถใส่ชื่อคู่สมรสในสมัครใบเดียวกันพวกกันได้.

2. ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถ้าหากจบการศึกษาต่ำกว่าม.6 จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีใน 5 ปีหลังสุด ใช้คุณสมบัติการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกใบสมัครมีดังนี้

1. ชื่อนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

2. เพศ

3. วัน เดือน ปีเกิด

4. เมืองที่เกิด

5. ประเทศที่เกิด

6. ประเทศที่สามารถลงสมัครได้ (จะเป็นข้อมูลเดียวกับประเทศที่เกิด ตามข้อ 5)

7. หมายเลขหนังสือเดินทาง , ประเทศที่ออก , วันหมดอายุ

8. รูปถ่ายล่าสุดใน 6 เดือน (ห้ามใช้รูปที่สมัครจากครั้งเก่า) รวมถึงรูปถ่ายของคู่สมรสและบุตร หากมีและต้องการสมัครพ่วงกัน (แต่ไม่รวมคู่สมรสหรือบุตรที่มีใบเขียวหรือซิติเซ่นแล้ว)

9. ประเทศที่อาศัยอยู่ล่าสุด

10. เบอร์โทรศัพท์ (ไม่บังคับกรอก)

11. อีเมลที่สามารถใช้งานได้ จะได้รับการแจ้ง หากได้รับเลือก

12. ระดับการศึกษา

13. สถานะการสมรส

14. จำนวนบุตร (ถ้ามีคู่สมรส (จดทะเบียน) หรือบุตร (อายุต่ำกว่า 21 และยังไม่แต่งงาน) ที่ต้องการใส่เพื่อให้ได้สิทธิ์พร้อมกับผู้สมัครหลัก ได้พร้อมกันทั้งครอบครัวต้องกรอกต่อดังนี้) ข้อมูลคู่สมรส (ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ เมืองที่เกิด ประเทศที่เกิด รูปถ่ายของคู่สรส ชื่อนามสกุลของบุตร วันเดือนปีเกิดของบุตร เพศของบุตร เมืองที่เกิดของบุตร ประเทศที่เกิดของบุตร รูปถ่ายของบุตร)

หมายเหตุ* สามารถเลือกใส่ข้อมูลบุตรหรือคู่สมรส อย่างใดอย่างนึงได้ หรือจะเลือกไม่ใส่เลยก็ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลหากได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับวีซ่าใบเขียวล็อตเตอรี่นี้ ต้องทำเรื่องตามให้เดินทางมาภายหลัง ซึ่งอาจใช้เวลาเร็วหรือนานตามสถานะของผู้สมัครแต่ละคน